தினம் ஒரு குறள்

வாளொடென் வன்கண்ணர் அல்லார்க்கு நூலொடென்
நுண்ணவை அஞ்சு பவர்க்கு.

அவையஞ்சாமை (குறள் எண்: 726)

பொருளுரை:
அஞ்சாத வீரர் அல்லாத மற்றவர்க்கு வாளோடு என்ன தொடர்பு உண்டு? நுண்ணறிவுடையவரின் அவைக்கு அஞ்சுகின்றவர்க்கு நூலோடு என்ன தொடர்பு உண்டு?
உறுப்பினர் பகுதி
 

திருக்குறள், மனித இனத்திற்கு ஒரு மனிதன் தந்த வரம்.  

உலகின் தலைசிறந்த இலக்கியங்களுள் மிக முக்கியமானது திருக்குறள்.

இது பதினெண்கீழ்க்கணக்கு எனப்படும் பதினெட்டு நூல்களின் திரட்டில் ஒன்று. இதனை இயற்றியவர் திருவள்ளுவர். இது, மனித வாழ்விற்கு அடிப்படையான, இன்றியமையாத உயர்ந்த அறங்களை போதிக்கும் நூல்.

இந்நூல் அறத்துப்பால், பொருட்பால், காமத்துப்பால் என்னும் முப்பெரும் பிரிவுகள் கொண்டது. இவை ஒவ்வொன்றும் "இயல்" என்னும் பகுதிகளாக மேலும் பகுக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு இயலும் சில குறிப்பிட்ட அதிகாரங்களைக் கொண்டது. ஒவ்வொரு அதிகாரமும் பத்து பாடல்களைத் தன்னுள் அடக்கியது.

இவ்வாறாக, 133 அதிகாரங்களும், ஒவ்வொன்றும் 10 பாடல்களுடன் மொத்தம் 1330 குறள்கள் உள்ளடக்கிய இலக்கியம் இது.

வாழ்வியலின் அனைத்து கூறுகளையும் உள்ளடக்கியதால் திருக்குறள் அனைத்து தரப்பினராலும் போற்றப்பட்டு பல பெயர்களால் அழைப்படுகிறது.

இன, மொழி, பாலின பேதங்களின்றி காலம் கடந்தும் பொருந்துவது போல் அமைந்துள்ளதால் இந்நூல் "உலகப் பொது மறை" என்றும், மூன்று பெரும் பால் பிரிவுகளைக் கொண்டதால் இதனை முப்பால் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.
இப்பாடல்கள் அனைத்துமே குறள் வெண்பா என்னும் வெண்பா வகையைச் சேர்ந்தவை. இவ்வகை வெண்பாக்களால் ஆன இலக்கியமாக நமக்குக் கிடைக்கப்பெற்ற ஒரே நூல் இதுதான். குறள் வெண்பாக்களால் ஆனமையால் "குறள்' என்றும் "திருக்குறள்" என்றும் இது பெயர் பெற்றது.

திருக்குறளின் வேறு பெயர்கள்:

1) முப்பால்   2) உத்தரவேதம்   3) தெய்வநூல்   4) பொதுமறை

5) பொய்யாமொழி   6) வாயுறை வாழ்த்து   7) தமிழ் மறை   8) திருவள்ளுவம்

 

திருக்குறளின் காலம் குறித்து பல வேறுபட்ட தகவல்கள் உண்டு. திருக்குறளின் காலமாக பலராலும் கணிக்கப்படுவது கி.பி 2 ஆம் நூற்றாண்டு.

 

 

 

திருவள்ளுவரது இயற்பெயர், வாழ்ந்த இடம் உறுதியாகத் தெரியவில்லை எனினும் அவர் கி.மு. முதல் நூற்றாண்டில், தற்பொழுதைய சென்னை நகருக்கருகில்,மயிலாப்பூரில் வாழ்ந்து வந்தார் என்று அறியப்படுகிறது. காவிரிப்பாக்கம் அருகில் வாழ்ந்து வந்த மார்கசெயன் என்பவர் அவரது கவித்திறன் கண்டு அவரது ஒரு புதல்வியான வாசுகியை வள்ளுவருக்கு மணம் முடித்ததாக அறியப்படுகிறதுஆதி-பகவன் என்ற பெற்றோருக்கு பிறந்ததாகவும் மதுரை நகரில் வாழ்ந்ததாகவும் கருத்துண்டு.

திருவள்ளுவரின் காலம் உறுதியாகத் தெரியவில்லை; எனினும் அவரது பிறந்த ஆண்டு கி.மு 31 எனக் கொண்டு திருவள்ளுவர் ஆண்டு கணக்கிடப்படுகிறது.

திருவள்ளுவரின் வெறு பெயர்கள்,
1) நாயனர்    2) தெய்வப்புலவர்   3) நான்முகனார்   4) தேவர்   5) மாதானுபங்கி
6) செந்நாப்போதார்   7) பெருநாவலர்   8) புலவர்   9) பொய்யில் புலவர்

அன்புடைமை
அதிகாரம் அன்புடைமை
குறள் - பால் அறத்துப்பால்
குறள் - இயல் இல்லறவியல்
குறள் - வரிசை 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
அதிகார விளக்கம்:

அன்பின் அவசியத்தை, தன்மையை மற்றும் அதன் சிறப்பை கூறும் அதிகாரம்.

 


அன்பிற்கு முண்டோ வடைக்குந்தா ழார்வலர்
புல்கணீர் பூச றரும்.

அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்குந்தாழ் ஆர்வலர்
புன்கணீர் பூசல் தரும்.

பதவுரை:

அன்பிற்கும் - அன்பிற்கு கூட

உண்டோ - இருக்கின்றதோ?

அடைக்குந்தாழ் (அடைக்கும் + தாழ்): அடைக்கும் - அடைத்து வைக்கின்ற; தாழ் - தாழ்ப்பாள்

ஆர்வலர் - அன்புடையாரது

புன்கணீர்: புன் - துன்பம்; கணீர் (கண் + நீர்): கண்ணீர்

பூசல் - பலரும் அறிய வெளிப்படுதல்

தரும் - செய்யும்

 

பொருளுரை:

உள்ளத்தில் இருக்கும் அன்பிற்கும் கூட அடைத்து வைக்கும் தாழ் உண்டோ? (இல்லை). தன் அன்புக்குரியவரின் துன்பத்தைக் காணும்போது கண்ணீர்த்துளி வாயிலாக பலரும் அறிய வெளிப்பட்டுவிடும்.

 

மு.வ உரை:

அன்புக்கும் அடைத்துவைக்கும் தாழ் உண்டோ? அன்புடையவரின் சிறு கண்ணீரே (உள்ளே இருக்கும் அன்பைப்) பலரும் அறிய வெளிப்படுத்திவிடும்.

பரிமேலழகர் உரை:

அன்பிற்கும் அடைக்கும் தாழ் உண்டோ - அன்பிற்கும் பிறர் அறியாமல் அடைத்து வைக்கும் தாழ் உளதோ?; ஆர்வலர் புன்கணீர் பூசல் தரும் -தம்மால் அன்பு செய்யப்பட்டாரது துன்பம் கண்டுழி அன்புடையார் கண்பொழிகின்ற புல்லிய கண்ணீரே உள்நின்ற அன்பினை எல்லாரும் அறியத்தூற்றும் ஆதலான். (உம்மை சிறப்பின்கண் வந்தது. ஆர்வலரது புன்மை. கண்ணீர்மேல் ஏற்றப்பட்டது. காட்சியளவைக்கு எய்தாதாயினும் அனுமான அளவையான் வெளிப்படும் என்பதாம். இதனால் அன்பினது உண்மை கூறப்பட்டது.)

மணக்குடவர் உரை:

அன்பினை யடைக்குந்தாழுமுளதோ? அன்புடையார் மாட்டு உளதாகிய புல்லிய கண்ணின் நீர்தானே ஆரவாரத்தைத் தரும்.

கலைஞர் உரை:

உள்ளத்தில் இருக்கும்  அன்பைத்   தாழ்ப்பாள்   போட்டு  அடைத்து
வைக்க முடியாது. அன்புக்குரியவரின் துன்பங்காணுமிடத்து,  கண்ணீர்த்துளி
வாயிலாக அது வெளிப்பட்டு விடும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

அன்பிற்கும் கூடப் பிறர் அறியாமல் தன்னை மூடி வைக்கும் கதவு உண்டோ? இல்லை. தம்மால் அன்பு செய்யப்பட்டவரின் துன்பத்தைக் காணும்போது வடியும் கண்ணீரே அன்பு உள்ளத்தைக் காட்டிவிடும்.
அன்பிலா ரெல்லாந் தமக்குரிய ரன்புடையா
ரென்பு முரியர் பிறர்க்கு.
அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர் அன்புடையார்
என்பும் உரியர் பிறர்க்கு.
பதவுரை:

அன்பிலார் (அன்பு + இலார்): அன்பு இல்லாதவர்கள் (இலார் - இல்லாதவர்கள்)

எல்லாம் - அனைத்தும்

தமக்குரியர் (தமக்கு + உரியர்): தமக்கு - தங்களுக்கே; உரியர் - உரியவர்கள் ஆவார்கள்

அன்புடையார் (அன்பு + உடையார்): அன்பு உடையவர்கள்

என்பும்: உடலும் (என்பு - எலும்பு, உடல்)

உரியர் - உரியவர் ஆவார்கள்

பிறர்க்கு - மற்றவர்களுக்கு

பொருளுரை:

அன்பு இல்லாதவர், எல்லாவற்றாலும் தமக்கே உரிமை உடையவராய் இருப்பர்; அன்பு உடையவரோ, பொருளால் மட்டும் அல்லாமல், தம் உடம்பாலும்பிறர்க்கு உரியவராய் வாழ்வர்.

 

மு.வ உரை:

அன்பு இல்லாதவர் எல்லாப் பொருளையும் தமக்கே உரிமையாகக் கொண்டு வாழ்வர்; அன்பு உடையவர் தம் உடம்பையும் பிறர்க்கு உரிமையாக்கி வாழ்வர்.

பரிமேலழகர் உரை:

அன்பிலார் எல்லாம் தமக்கு உரியர் - அன்பிலாதார் பிறர்க்குப் பயன்படாமையின் எல்லாப் பொருளானும் தமக்கே உரியர்; அன்புடையார் என்பும் பிறர்க்கு உரியர் - அன்புடையார் அவற்றானே அன்றித் தம் உடம்பானும் பிறர்க்கு உரியர். (ஆன் உருபுகளும் பிரிநிலை ஏகாரமும் விகாரத்தால் தொக்கன. 'என்பு' ஆகு பெயர். என்பும் உரியராதல் 'தன்னகம் புக்க குறுநடைப் புறவின் தபுதி அஞ்சிச் சீரை புக்கோன்' (புறநா.43) முதலாயினார் கண்காண்க.)

மணக்குடவர் உரை:

அன்பிலாதார் எல்லாப் பொருளையுந் தமக்கு உரிமையாக வுடையர்: அன்புடையார் பொருளேயன்றித் தம்முடம்புக்கு அங்கமாகிய வெலும்பினையும் பிறர்க்கு உரிமையாக வுடையர்.

அன்புடையார்க்கல்லது அறஞ்செய்த லரிதென்றாயிற்று.

கலைஞர் உரை:

அன்பு  இல்லாதவர்,  எல்லாம்  தமக்கே என உரிமை கொண்டாடுவர்;
அன்பு  உடையவரோ  தம்  உடல்,  பொருள்,  ஆவி ஆகிய அனைத்தும்
பிறருக்கென எண்ணிடுவர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

அன்பு இல்லாதவர் எல்லாவற்றாலும் தமக்கே உரிமை உடையவராய் இருப்பர். அன்புள்ளவரோ பொருளால் மட்டும் அன்று; உடம்பாலும் பிறர்க்கு உரியவராய் இருப்பர்
அன்போ டியைந்த வழக்கென்ப வாருயிர்க்
கென்போ டியைந்த தொடர்பு.
அன்போடு இயைந்த வழக்கென்ப ஆருயிர்க்கு
என்போடு இயைந்த தொடர்பு.
பதவுரை:

அன்போடு - அன்புடன்

இயைந்த - பொருந்திய

வழக்கென்ப (வழக்கு + என்ப): வழக்கு - நெறியின் பயன்; என்ப - என்பர்

ஆருயிர்க்கு (அருமை + உயிர்க்கு): அருமை - பெறுதற்கரிய, மேன்மையான; உயிர்க்கு - உயிருக்கு

என்போடு - எலும்புடைய உடம்போடு

இயைந்த - பொருந்திய

தொடர்பு – உறவு

பொருளுரை:

அன்போடு பொருந்தி வாழும் வாழ்க்கையின் பயன் என்பது, அருமையான உயிர்க்கு உடம்போடு பொருந்தி இருக்கின்ற உறவு என்று அறிந்தவர் கூறுவர்.

 

மு.வ உரை:

அருமையான உயிர்க்கு உடம்போடு பொருந்தி இருக்கின்ற உறவு, அன்போடு பொருந்தி வாழும் வாழ்க்கையின் பயன் என்று கூறுவர்.

பரிமேலழகர் உரை:

ஆர் உயிர்க்கு என்போடு இயைந்த தொடர்பு - பெறுதற்கு அரிய மக்கள் உயிர்க்கு உடம்போடு உண்டாகிய தொடர்ச்சியினை; அன்போடு இயைந்த வழக்கு என்ப - அன்போடு பொருந்துதற்கு வந்த நெறியின் பயன் என்று சொல்லுவர் அறிந்தோர். (பிறப்பினது அருமை பிறந்த உயிர்மேல் ஏற்றப்பட்டது. 'இயைந்த' என்பது உபசார வழக்கு; வழக்கு: ஆகுபெயர். உடம்போடு இயைந்தல்லது அன்பு செய்யலாகாமையின், அது செய்தற் பொருட்டு இத்தொடர்ச்சி உளதாயிற்று என்பதாம். ஆகவே இத்தொடர்ச்சிக்குப் பயன் அன்புடைமை என்றாயிற்று.)

மணக்குடவர் உரை:

முற்பிறப்பின்கண் அன்போடு பொருந்தச் சென்ற செலவென்று சொல்லுவர்; பெறுதற்கரிய வுயிர்க்கு இப்பிறப்பின்கண் உடம்போடு இடைவிடாத நட்பினை.

கலைஞர் உரை:

உயிரும்  உடலும்போல்  அன்பும் செயலும் இணைந்திருப்பதே உயர்ந்த
பொருத்தமாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

பெறுவதற்கு அரிய உயிருக்கு நம் உடம்போடு உண்டாகிய தொடர்பு, அன்போடு கொண்ட ஆசையின் பயனே என்று அறிந்தவர் கூறுவர்
அன்பீனு மார்வ முடமை யதுவீனு
நண்பென்னு நாடாச் சிறப்பு.
அன்பு ஈனும் ஆர்வம் உடைமை அதுஈனும்
நண்பு என்னும் நாடாச் சிறப்பு.
பதவுரை:

அன்பீனும் (அன்பு + ஈனும்) - அன்பு உண்டக்கும் (ஈனும் - உண்டாக்கும்)

ஆர்வமுடைமை (ஆர்வம் + உடைமை) - மற்றவர் நலனில் காட்டும் விருப்பம்

அதுஈனும்: அது - அந்த அன்பானது; ஈனும் - உண்டக்கும்

நண்பு - நட்பு

என்னும் - எனப்படும்

நாடா - அளவில்லாத

சிறப்பு - பெருமை, மதிப்பு

பொருளுரை:

அன்பு, பிறரிடம் பற்றுள்ளம் கொள்ளச் செய்யும்; அந்த உள்ளம், அனைவரையும் நட்பாக்கும் சிறப்பையும் உண்டாக்கும்.

 

மு.வ உரை:

அன்பு, பிறரிடம் விருப்பம் உடையவராக வாழும் தன்மையைத் தரும்; அஃது எல்லோரிடத்திலும் நட்பு என்று சொல்லப்படும் அளவற்ற சிறப்பைத் தரும்.

பரிமேலழகர் உரை:

அன்பு ஆர்வமுடைமை ஈனும் - ஒருவனுக்குத் தொடர்புடையார் மாட்டுச் செய்த அன்பு அத்தன்மையால் பிறர் மாட்டும் விருப்பமுடைமையைத் தரும்; அது நண்பு என்னும் நாடாச்சிறப்பு ஈனும் - அவ்விருப்பமுடைமைதான்.அவற்குப் பகையும் நொதுமலும் இல்லையாய் யாவரும் நண்பு என்று சொல்லப்படும் அளவறந்த சிறப்பினைத் தரும்.(உடைமை, உடையனாம் தன்மை. யாவரும் நண்பாதல் எல்லாப் பொருளும் எய்துதற்கு ஏதுவாகலின், அதனை 'நாடாச்சிறப்பு' என்றார்.)

மணக்குடவர் உரை:

அன்பு தரும் ஆர்வமுடைமையை அவ்வார்வமுடைமை தரும். நட்பென்று சொல்லப்பட்ட ஆராய்தலில்லாத சிறப்பினை.

கலைஞர் உரை:

அன்பு பிறரிடம் பற்றுள்ளம் கொள்ளச் செய்யும். அந்த உள்ளம்,  நட்பு
எனும் பெருஞ்சிறப்பை உருவாக்கும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

குடும்பம், உறவு என்பாரிடத்துக் கொள்ளும் அன்பு, உலகத்தவரிடம் எல்லாம் உறவு கொள்ளும் விருப்பை உண்டாக்கும். அதுவே அனைவரையும் நட்பாக்கும் சிறப்பையும் உண்டாக்கும்
அன்புற் றமர்ந்த வழக்கென்ப வையகத்
தின்புற்றா ரெய்துஞ் சிறப்பு.
அன்புற்று அமர்ந்த வழக்கென்ப வையகத்து
இன்புற்றார் எய்தும் சிறப்பு.
பதவுரை:

அன்புற்று (அன்பு + உற்று) - அன்பு பெற்றவராகி (உற்று - பெற்று)

அமர்ந்த - பொருந்திய

வழக்கென்ப (வழக்கு + என்ப): வழக்கு - நெறியின் பயன்; என்ப - என்பர்

வையகத்து - இந்த உலகில்

இன்புற்றார் (இன்பம் + உற்றார்) - இன்பம் பெற்றவர்கள் (உற்றார் - பெற்றவர்கள்)

எய்தும் - பெற்றும்

சிறப்பு - பெருமை, மதிப்பு

பொருளுரை:

அன்பு உடையவராகிப் பொருந்தி வாழும் வாழ்கையின் பயன் என்பது இவ்வுலகில் வாழ்ந்து இன்பம் அடைந்தவர் பெறும் சிறப்பு என்று அறிந்தோர் கூறுவர்.

 

மு.வ உரை:

உலகத்தில் இன்பம் உற்று வாழ்கின்றவர் அடையும் சிறப்பு, அன்பு உடையவராகிப் பொருந்தி வாழும் வாழ்க்கையின் பயன் என்று கூறுவர்.

பரிமேலழகர் உரை:

அன்பு உற்று அமர்ந்த வழக்கு என்ப - அன்புடையராய் இல்லறத்தோடு பொருந்திய நெறியின் பயன் என்று சொல்லுவர் அறிந்தோர்; வையகத்து இன்பு உற்றார் எய்தும் சிறப்பு - இவ்வுலகத்து இல்வாழ்க்கைக்கண் நின்று, இன்பம் நுகர்ந்து, அதன்மேல் துறக்கத்துச் சென்று எய்தும் பேரின்பத்தினை. ('வழக்கு' ஆகுபெயர். இல்வாழ்க்கைக்கண் நின்று மனைவியோடும் மக்களோடும் ஒக்கலோடும் கூடி இன்புற்றார் தாம் செய்த வேள்வித்தொழிலால் தேவராய் ஆண்டும் இன்புறுவர் ஆகலின் இன்புற்றார் எய்தும் சிறப்பு என்றார்.தவத்தால் துன்புற்று எய்தும் துறக்க இன்பத்தினை ஈண்டு இன்புற்று எய்துதல் அன்பானன்றி இல்லை என்பதாம்.)

மணக்குடவர் உரை:

முற்பிறப்பின்கண் பிறர்மேலன்பு வைத்துச் சென்ற செலவென்று சொல்லுவர்: இப்பிறப்பின்கண் உலகத்தில் இன்பமுற்றார் அதன் மேலுஞ் சிறப்பெய்துதலை.

கலைஞர் உரை:

உலகில்  இன்புற்று    வாழ்கின்றவர்க்கு    வாய்க்கும்  சிறப்பு, அவர்
அன்புள்ளம் கொண்டவராக விளங்குவதன் பயனே என்று கூறலாம்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

இவ்வுலகில் வாழ்ந்து இன்பம் அடைந்தவர் பெறும் சிறப்பே அன்பு கொண்டு இல்வாழ்க்கை நடத்தியதன் பயன்தான் என்று அறிந்தோர் கூறுவர்
அறத்திற்கே யன்புசார் பென்ப வறியார்
மறத்திற்கு மஃதே துணை.
அறத்திற்கே அன்புசார் பென்ப அறியார்
மறத்திற்கும் அஃதே துணை.
பதவுரை:

அறத்திற்கே - அறத்திற்குத்தான்

அன்புசார் பென்ப (அன்பு + சார்பு + என்ப): அன்பு - அன்பு; சார்பு - துணையாக இருப்பது; என்ப - என்பார்கள்

அறியார் - அறியாமையில் உள்ளவர்கள்

மறத்திற்கும் - வீரத்திற்க்கும் (மறம் - வீரம்)

அஃதே - அந்த அன்புதான்

துணை - துணையாக நிற்கும்

பொருளுரை:

அறத்திற்கு மட்டுமே அன்பு துணையாகும் என்று கூறுவோர் அறியாதவரே; ஆராய்ந்து பார்த்தால் வீரத்திற்க்கும் அதுவே துணையாக நிற்கின்றது.

 

மு.வ உரை:

அறியாதவர், அறத்திற்கு மட்டுமே அன்பு துணையாகும் என்று கூறுவர்; ஆராய்ந்து பார்த்தால் வீரத்திற்கும் அதுவே துணையாக நிற்கின்றது.

பரிமேலழகர் உரை:

அன்பு சார்பு அறத்திற்கே என்ப அறியார் - அன்பு துணையாவது அறத்திற்கே என்று சொல்லுவர் சிலர் அறியார்; மறத்திற்கும் அஃதே துணை - ஏனை மறத்திற்கும் அவ்வன்பே துணையாவது. (ஒருவன் செய்த பகைமைபற்றி உள்ளத்து மறம் நிகழ்ந்துழி, அவனை நட்பாகக் கருதி அவன் மேல் அன்புசெய்ய அது நீங்குமாகலின்,மறத்தை நீக்குதற்கும் துணையாம் என்பார், 'மறத்திற்கும் அஃதே துணை' என்றார். துன்பத்திற்கு யாரே துணையாவார் (குறள் 1299)என்புழிப்போல. இவை ஐந்து பாட்டானும் அன்பினது சிறப்புக் கூறப்பட்டது.)

மணக்குடவர் உரை:

அன்பானது அறஞ்செய்வார்க்கே சார்பாமென்பர் அறியாதார். அவ்வன்பு மறஞ் செய்வார்க்குந் துணையாம்.

கலைஞர் உரை:

வீரச்   செயல்களுக்கும்   அன்பு    துணையாகத் திகழ்கிறது என்பதை
அறியாதவர்களே,   அறச்   செயல்களுக்கு  மட்டுமே  அன்பு துணையாக
இருப்பதாகக் கூறுவார்கள்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

அறத்திற்கு மட்டுமே அன்பு துணையாகும் என்று கூறுவோர் அறியாதவரே; மறத்திற்கும் கூட அதுவே காரணம் ஆகும்.
என்பி லதனை வெயில்போலக் காயுமே
யன்பி லதனை யறம்.
என்பி லதனை வெயில்போலக் காயுமே
அன்பி லதனை அறம்.
பதவுரை:

என்பி லதனை (என்பு + இலதனை): என்பு - எலும்பு; இலதனை - இல்லாத உயிரை (புழுவை)

வெயில்போல: வெயில் - வெயில்; போல - சுடுவதைப்போல

காயுமே - வருத்தும்

அன்பி லதனை (அன்பு + இலதனை): அன்பு இல்லாத உயிர்களை

அறம் - அறம்

பொருளுரை:

எலும்பு இல்லாத உடம்போடு வாழும் புழுவை வெயில் காய்ந்து வருத்துவது போல் அன்பு இல்லாத உயிரை அறம் வருத்தும்.

 

மு.வ உரை:

எலும்பு இல்லாத உடம்போடு வாழும் புழுவை வெயில் காய்ந்து வருத்துவதுபோல், அன்பு இல்லாத உயிரை அறம் வருத்தும்.

பரிமேலழகர் உரை:

என்பு இலதனை வெயில் போலக் காயும் - என்பு இல்லாத உடம்பை வெயில் காய்ந்தாற்போலக்காயும்; அன்பு இலதனை அறம் - அன்பில்லாத உயிரை அறக்கடவுள். ('என்பிலது' என்றதனான் உடம்பு என்பதூஉம் 'அன்பிலது' என்றதனான் உயிர் என்பதூஉம் பெற்றாம். வெறுப்பு இன்றி எங்கும் ஒருதன்மைத்து ஆகிய வெயிலின்முன் என்பில்லது தன் இயல்பாற் சென்று கெடுமாறுபோல, அத்தன்மைத்து ஆகிய அறத்தின்முன் அன்பில்லது தன் இயல்பால் கெடும் என்பதாம்.அதனைக் காயும் என வெயில் அறங்களின் மேல் ஏற்றினார், அவற்றிற்கும் அவ்வியல்பு உண்மையின். இவ்வாறு 'அல்லவை செய்வார்க்கு அறம் கூற்றம்' (நான்மணி.83) எனப் பிறரும் கூறினார்.)

மணக்குடவர் உரை:

என்பிலாத சீவனை வெயில் சுடுமாறு போற் சுடும்: அன்பிலாதவுயிரினை அறம்.

கலைஞர் உரை:

அறம்  எதுவென அறிந்தும் அதனைக் கடைப்பிடிக்காத வரை, அவரது
மனச்சாட்சியே  வாட்டி  வதைக்கும்.  அது  வெயிலின் வெம்மை புழுவை
வாட்டுவதுபோல இருக்கும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

எலும்பு இல்லாத புழுவை வெயில் காய்ந்து கொள்வது போல அன்பு இல்லாத உயிரை அறக்கடவுள் காய்ந்து கொல்லும்.
அன்பகத் தில்லா வுயிர்வாழ்க்கை வன்பார்க்கண்
வற்றன் மரந்தளிர்த் தற்று.
அன்பகத் தில்லா உயிர்வாழ்க்கை வன்பாற்கண்
வற்றல் மரந்தளிர்த் தற்று.
பதவுரை:

அன்பகத் தில்லா (அன்பு + அகத்து + இல்லா): அன்பு மனதில் இல்லாத (அகத்து - மனதில்)

உயிர்வாழ்க்கை - உயிர்களின் வாழ்க்கை

வன்பாற்கண் (வன்பால் + கண்): வன்பால் - வன் நிலம், பாலை நிலம்; கண் - இடத்தில்

வற்றல் - காய்ந்து போன

மரந்தளிர்த் தற்று (மரம் + தளிர்த்து + அற்று): மரம் - மரமானது; தளிர்த்து - தழைத்து; அற்று - பொன்றது (உவம உருபு).

பொருளுரை:

அகத்தில் அன்பு இல்லாமல் வாழும் உயிர் வாழக்கை வறண்ட பாலை நிலத்தில் காய்ந்து சுக்காகிப் போன மரம் மீண்டும் இலை விடுவது போன்றது (கடினமான ஒன்று).

 

மு.வ உரை:

அகத்தில் அன்பு இல்லாமல் வாழும் உயிர்வாழ்க்கை வளமற்ற பாலைநிலத்தில் பட்டமரம் தளிர்த்தாற் போன்றது.

பரிமேலழகர் உரை:

அகத்து அன்பு இல்லா உயிர் வாழ்க்கை - மனத்தின்கண் அன்பு இல்லாத உயிர் இல்லறத்தோடு கூடி வாழ்தல்; வன்பாற்கண் வற்றல் மரம் தளிர்த்தற்று - வன்பாலின்கண்வற்றல் ஆகிய மரம் தளிர்த்தாற் போலும். ( கூடாது என்பதாம். வன்பால் - வல்நிலம். வற்றல் என்பது பால் விளங்கா அஃறிணைப் படர்க்கைப் பெயர்.)

மணக்குடவர் உரை:

தன்னிடத்து அன்பில்லாத உயிரினது வாழ்க்கை வலிய பாரிடத்து (பாறை) உண்டாகிய உலர்ந்த மரம் தளிர்த்தாற் போலும்.

தளிர்த்தற்குக் காரணமின்மையால் தளிராதென்றவாறு.

கலைஞர் உரை:

மனத்தில்  அன்பு  இல்லாதவருடைய  வாழ்க்கை,  பாலை  வானத்தில்
பட்டமரம் தளிர்த்தது போன்றது.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

மனத்தில் அன்பு இல்லாமல் குடும்பத்தோடு வாழும் வாழ்க்கை, வறண்ட பாலை நிலத்தில் காய்ந்து சுக்காகிப் போன மரம் மீண்டும் இலை விடுவது போலாம்.
புறத்துறுப் பெல்லா மெவன்செய்யும் யாக்கை
யகத்துறுப் பன்பி லவர்க்கு.
புறத்துறுப் பெல்லாம் எவன்செய்பு ம் யாக்கை
அகத்துறுப்பு அன்பி லவர்க்கு.
பதவுரை:

புறத்துறுப் பெல்லாம் (புறத்து + உறுப்பு + எல்லாம்): புறத்து - வெளியில் உள்ள; உறுப்பு - உடல் உறுப்புக்கள்; எல்லாம் - அனைத்தும்

எவன்செய்யும் - என்ன பயன் செய்யும்? (எவன் - என்ன)

யாக்கை - உடல்

அகத்துறுப்பு (அகத்து + உறுப்பு): அகத்து - மனதில் உள்ள; உறுப்பு - உறுப்பாகிய

அன்பிலவர்க்கு (அன்பு + இலவர்க்கு): அன்பு - அன்பானது; இலவர்க்கு - இல்லாதவர்களுக்கு

பொருளுரை:

உடம்பின் அகத்து உறுப்பாகிய அன்பு இல்லாதவர்க்கு, உடம்பின் புறத்து உறுப்புக்கள் எல்லாம் அழகாக இருந்து என்ன பயன் தரும்?

 

மு.வ உரை:

உடம்பின் அகத்து உறுப்பாகிய அன்பு இல்லாதவர்க்கு உடம்பின் புறத்து உறுப்புக்கள் எல்லாம் என்ன பயன் செய்யும்?

பரிமேலழகர் உரை:

யாக்கை அகத்து உறுப்பு அன்பு இலவர்க்கு - யாக்கை அகத்தின்கண் நின்று (இல்லறத்திற்கு) உறுப்பாகிய அன்புடையர் அல்லாதார்க்கு; புறத்து உறுப்பு எல்லாம் எவன் செய்யும் - ஏனைப் புறத்தின்கண் நின்று உறுப்பாவன எல்லாம் அவ்வறஞ்செய்தற்கண் என்ன உதவியைச் செய்யும்.? (புறத்து உறுப்பாவன: இடனும், பொருளும், ஏவல் செய்வாரும் முதலாயின. துணையொடு கூடாதவழி அவற்றால் பயன் இன்மையின் 'எவன் செய்யும்' என்றார். உறுப்புப் போறலின் 'உறுப்பு' எனப்பட்டன 'யாக்கையின் கண் முதலிய உறுப்புக்கள் எல்லாம் என்ன பயனைச் செய்யும், மனத்தின்கண் உறுப்பு ஆகிய அன்பு இல்லாதார்க்கு' என்று உரைப்பாரும் உளர்.அதற்குஇல்லறத்தோடு யாதும் இயைபு இல்லாமை அறிக.

மணக்குடவர் உரை:

உடம்பிற்கு அகத்துறுப்பாகிய அன்பிலார்க்குப் புறத்துறுப்புகளெல்லாம் யாதினைச் செய்யும்?.

கலைஞர் உரை:

அன்பு  எனும்  அகத்து  உறுப்பு  இல்லாதவர்க்குப் புறத்து உறுப்புகள்
அழகாக இருந்து என்ன பயன்?

சாலமன் பாப்பையா உரை:

குடும்பத்திற்கு அக உறுப்பாகிய அன்பு இல்லாவதர்களுக்கு வெளி உறுப்பாக விளங்கும் இடம், பொருள், ஏவல் என்பன என்ன பயனைத் தரும்?
அன்பின் வழிய துயிர்நிலை யஃதிலார்க்
கென்புதோல் போர்த்த வுடம்பு.
அன்பின் வழியது உயிர்நிலை அஃதிலார்க்கு
என்புதோல் போர்த்த உடம்பு.
பதவுரை:

அன்பின் - அன்பினை கொண்டு

வழியது - வழியில் நிற்பது

உயிர்நிலை - உயிர் இயங்கும் நிலை

அஃதிலார்க்கு (அஃது + இலார்க்கு): அஃது - அந்த அன்பு; இலார்க்கு - இல்லாதவர்க்கு

என்புதோல் (என்பு + தோல்): என்பு - எலும்பை; தோல் - தோல்

போர்த்த - போர்த்திய

உடம்பு - உடல்

பொருளுரை:

அன்பின் வழியில் இயங்கும் உடம்பே உயிர்நின்ற உடம்பாகும்; அந்த அன்பு இல்லாதவர்க்கு உள்ள உடம்பு எலும்பைத் தோல்போர்த்திய வெறும் உடலேயாகும்.

 

மு.வ உரை:

அன்பின் வழியில் இயங்கும் உடம்பே உயிர்நின்ற உடம்பாகும்; அன்பு இல்லாதவர்க்கு உள்ள உடம்பு எலும்பைத் தோல் போர்த்த வெற்றுடம்பே ஆகும்.

பரிமேலழகர் உரை:

அன்பின் வழியது உயிர்நிலை - அன்பு முதலாக அதன் வழிநின்ற உடம்பே உயிர்நின்ற உடம்பாவது; அஃது இலார்க்கு உடம்பு என்பு தோல் போர்த்த - அவ்வன்பு இல்லாதார்க்கு உளவான உடம்புகள் என்பினைத் தோலால் போர்த்தன ஆம்; உயிர் நின்றன ஆகா. (இல்லறம் பயவாமையின், அன்ன ஆயின. இவை நான்கு பாட்டானும் அன்பில்வழிப்படும் குற்றம் கூறப்பட்டது.)

மணக்குடவர் உரை:

உடம்பிற்கு அகத்துறுப்பாகிய அன்பிலார்க்குப் புறத்துறுப்புகளெல்லாம் யாதினைச் செய்யும்?.

கலைஞர் உரை:

அன்புநெஞ்சத்தின்   வழியில்   இயங்குவதே   உயிருள்ள உடலாகும்;
இல்லையேல், அது எலும்பைத் தோல் போர்த்திய வெறும் உடலேயாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

அன்பை அடிப்படையாகக் கொண்டதே உயிர் நிறைந்த இந்த உடம்பு, அன்பு மட்டும் இல்லை என்றால் இந்த உடம்பு வெறும் எலும்பின்மேல் தோலைப் போர்த்தியது போன்றது ஆகும்
The Possession of Love
Chapter (அதிகாரம்) The Possession of Love (அன்புடைமை)
Section (குறள் - பால்) Virtue (அறத்துப்பால்)
Chapter Group (குறள் - இயல்) Domestic Virtue (இல்லறவியல்)
Order (குறள் - வரிசை) 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Chapter Description:

The Possession of Love


அன்பிற்கு முண்டோ வடைக்குந்தா ழார்வலர்
புல்கணீர் பூச றரும்.

அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்குந்தாழ் ஆர்வலர்
புன்கணீர் பூசல் தரும்.

Translations:

Rev. Dr. G.U.Pope:

And is there bar that can even love restrain?<br>The tiny tear shall make the lover's secret plain.

Yogi Shuddanandha

What bolt can bar true love in fact <br>The trickling tears reveal the heart.
Meaning:
Is there any fastening that can shut in love ? Tears of the affectionate will publish the love that is within
அன்பிலா ரெல்லாந் தமக்குரிய ரன்புடையா
ரென்பு முரியர் பிறர்க்கு.
அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர் அன்புடையார்
என்பும் உரியர் பிறர்க்கு.
Translations:

Rev. Dr. G.U.Pope:

The loveless to themselves belong alone;<br>The loving men are other's to the very bone.

Yogi Shuddanandha

To selves belong the loveless ones;<br>To oth'rs the loving e'en to bones.
Meaning:
Those who are destitute of love appropriate all they have to themselves; but those who possess love consider even their bones to belong to others
அன்போ டியைந்த வழக்கென்ப வாருயிர்க்
கென்போ டியைந்த தொடர்பு.
அன்போடு இயைந்த வழக்கென்ப ஆருயிர்க்கு
என்போடு இயைந்த தொடர்பு.
Translations:

Rev. Dr. G.U.Pope:

Of precious soul with body's flesh and bone,<br>The union yields one fruit, the life of love alone.

Yogi Shuddanandha

Soul is encased in frame of bone <br>To taste the life of love alone.
Meaning:
They say that the union of soul and body in man is the fruit of the union of love and virtue (in a former birth)
அன்பீனு மார்வ முடமை யதுவீனு
நண்பென்னு நாடாச் சிறப்பு.
அன்பு ஈனும் ஆர்வம் உடைமை அதுஈனும்
நண்பு என்னும் நாடாச் சிறப்பு.
Translations:

Rev. Dr. G.U.Pope:

From love fond yearning springs for union sweet of minds;<br>And that the bond of rare excelling friendship binds.

Yogi Shuddanandha

Love yields aspiration and thence <br>Friendship springs up in excellence.
Meaning:
Love begets desire: and that (desire) begets the immeasureable excellence of friendship
அன்புற் றமர்ந்த வழக்கென்ப வையகத்
தின்புற்றா ரெய்துஞ் சிறப்பு.
அன்புற்று அமர்ந்த வழக்கென்ப வையகத்து
இன்புற்றார் எய்தும் சிறப்பு.
Translations:

Rev. Dr. G.U.Pope:

Sweetness on earth and rarest bliss above,<br>These are the fruits of tranquil life of love.

Yogi Shuddanandha

The crowning joy of home life flows <br>From peaceful psychic love always.
Meaning:
These are the fruits of tranquil life of love
அறத்திற்கே யன்புசார் பென்ப வறியார்
மறத்திற்கு மஃதே துணை.
அறத்திற்கே அன்புசார் பென்ப அறியார்
மறத்திற்கும் அஃதே துணை.
Translations:

Rev. Dr. G.U.Pope:

The unwise deem love virtue only can sustain,<br>It also helps the man who evil would restrain.

Yogi Shuddanandha

Love is virtue's friend say know-nots<br>It helps us against evil plots.
Meaning:
The ignorant say that love is an ally to virtue only, but it is also a help to get out of vice
என்பி லதனை வெயில்போலக் காயுமே
யன்பி லதனை யறம்.
என்பி லதனை வெயில்போலக் காயுமே
அன்பி லதனை அறம்.
Translations:

Rev. Dr. G.U.Pope:

As sun's fierce ray dries up the boneless things,<br>So loveless beings virtue's power to nothing brings.

Yogi Shuddanandha

Justice burns the loveless form<br>Like solar blaze the boneless worm.
Meaning:
Virtue will burn up the soul which is without love, even as the sun burns up the creature which is without bone, ie worms
அன்பகத் தில்லா வுயிர்வாழ்க்கை வன்பார்க்கண்
வற்றன் மரந்தளிர்த் தற்று.
அன்பகத் தில்லா உயிர்வாழ்க்கை வன்பாற்கண்
வற்றல் மரந்தளிர்த் தற்று.
Translations:

Rev. Dr. G.U.Pope:

The loveless soul, the very joys of life may know,<br>When flowers, in barren soil, on sapless trees, shall blow.

Yogi Shuddanandha

Life bereft of love is gloom<br>Can sapless tree in desert bloom?
Meaning:
The domestic state of that man whose mind is without love is like the flourishing of a withered tree upon the parched desert
புறத்துறுப் பெல்லா மெவன்செய்யும் யாக்கை
யகத்துறுப் பன்பி லவர்க்கு.
புறத்துறுப் பெல்லாம் எவன்செய்பு ம் யாக்கை
அகத்துறுப்பு அன்பி லவர்க்கு.
Translations:

Rev. Dr. G.U.Pope:

Though every outward part complete, the body's fitly framed;<br>What good, when soul within, of love devoid, lies halt and maimed?

Yogi Shuddanandha

Love is the heart which limbs must move, <br>Or vain the outer parts will prove.
Meaning:
Of what avail are all the external members (of the body) to those who are destitute of love, the internal member
அன்பின் வழிய துயிர்நிலை யஃதிலார்க்
கென்புதோல் போர்த்த வுடம்பு.
அன்பின் வழியது உயிர்நிலை அஃதிலார்க்கு
என்புதோல் போர்த்த உடம்பு.
Translations:

Rev. Dr. G.U.Pope:

Bodies of loveless men are bony framework clad with skin;<br>Then is the body seat of life, when love resides within.

Yogi Shuddanandha

The seat of life is love alone; <br>Or beings are but skin and bone!
Meaning:
That body alone which is inspired with love contains a living soul: if void of it, (the body) is bone overlaid with skin
 
துரிதத் தேடல்
 எண் வரிசை
 அகர வரிசை