தினம் ஒரு குறள்

வாளொடென் வன்கண்ணர் அல்லார்க்கு நூலொடென்
நுண்ணவை அஞ்சு பவர்க்கு.

அவையஞ்சாமை (குறள் எண்: 726)

பொருளுரை:
அஞ்சாத வீரர் அல்லாத மற்றவர்க்கு வாளோடு என்ன தொடர்பு உண்டு? நுண்ணறிவுடையவரின் அவைக்கு அஞ்சுகின்றவர்க்கு நூலோடு என்ன தொடர்பு உண்டு?
உறுப்பினர் பகுதி
 

திருக்குறள், மனித இனத்திற்கு ஒரு மனிதன் தந்த வரம்.  

உலகின் தலைசிறந்த இலக்கியங்களுள் மிக முக்கியமானது திருக்குறள்.

இது பதினெண்கீழ்க்கணக்கு எனப்படும் பதினெட்டு நூல்களின் திரட்டில் ஒன்று. இதனை இயற்றியவர் திருவள்ளுவர். இது, மனித வாழ்விற்கு அடிப்படையான, இன்றியமையாத உயர்ந்த அறங்களை போதிக்கும் நூல்.

இந்நூல் அறத்துப்பால், பொருட்பால், காமத்துப்பால் என்னும் முப்பெரும் பிரிவுகள் கொண்டது. இவை ஒவ்வொன்றும் "இயல்" என்னும் பகுதிகளாக மேலும் பகுக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு இயலும் சில குறிப்பிட்ட அதிகாரங்களைக் கொண்டது. ஒவ்வொரு அதிகாரமும் பத்து பாடல்களைத் தன்னுள் அடக்கியது.

இவ்வாறாக, 133 அதிகாரங்களும், ஒவ்வொன்றும் 10 பாடல்களுடன் மொத்தம் 1330 குறள்கள் உள்ளடக்கிய இலக்கியம் இது.

வாழ்வியலின் அனைத்து கூறுகளையும் உள்ளடக்கியதால் திருக்குறள் அனைத்து தரப்பினராலும் போற்றப்பட்டு பல பெயர்களால் அழைப்படுகிறது.

இன, மொழி, பாலின பேதங்களின்றி காலம் கடந்தும் பொருந்துவது போல் அமைந்துள்ளதால் இந்நூல் "உலகப் பொது மறை" என்றும், மூன்று பெரும் பால் பிரிவுகளைக் கொண்டதால் இதனை முப்பால் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.
இப்பாடல்கள் அனைத்துமே குறள் வெண்பா என்னும் வெண்பா வகையைச் சேர்ந்தவை. இவ்வகை வெண்பாக்களால் ஆன இலக்கியமாக நமக்குக் கிடைக்கப்பெற்ற ஒரே நூல் இதுதான். குறள் வெண்பாக்களால் ஆனமையால் "குறள்' என்றும் "திருக்குறள்" என்றும் இது பெயர் பெற்றது.

திருக்குறளின் வேறு பெயர்கள்:

1) முப்பால்   2) உத்தரவேதம்   3) தெய்வநூல்   4) பொதுமறை

5) பொய்யாமொழி   6) வாயுறை வாழ்த்து   7) தமிழ் மறை   8) திருவள்ளுவம்

 

திருக்குறளின் காலம் குறித்து பல வேறுபட்ட தகவல்கள் உண்டு. திருக்குறளின் காலமாக பலராலும் கணிக்கப்படுவது கி.பி 2 ஆம் நூற்றாண்டு.

 

 

 

திருவள்ளுவரது இயற்பெயர், வாழ்ந்த இடம் உறுதியாகத் தெரியவில்லை எனினும் அவர் கி.மு. முதல் நூற்றாண்டில், தற்பொழுதைய சென்னை நகருக்கருகில்,மயிலாப்பூரில் வாழ்ந்து வந்தார் என்று அறியப்படுகிறது. காவிரிப்பாக்கம் அருகில் வாழ்ந்து வந்த மார்கசெயன் என்பவர் அவரது கவித்திறன் கண்டு அவரது ஒரு புதல்வியான வாசுகியை வள்ளுவருக்கு மணம் முடித்ததாக அறியப்படுகிறதுஆதி-பகவன் என்ற பெற்றோருக்கு பிறந்ததாகவும் மதுரை நகரில் வாழ்ந்ததாகவும் கருத்துண்டு.

திருவள்ளுவரின் காலம் உறுதியாகத் தெரியவில்லை; எனினும் அவரது பிறந்த ஆண்டு கி.மு 31 எனக் கொண்டு திருவள்ளுவர் ஆண்டு கணக்கிடப்படுகிறது.

திருவள்ளுவரின் வெறு பெயர்கள்,
1) நாயனர்    2) தெய்வப்புலவர்   3) நான்முகனார்   4) தேவர்   5) மாதானுபங்கி
6) செந்நாப்போதார்   7) பெருநாவலர்   8) புலவர்   9) பொய்யில் புலவர்

ஈகை
அதிகாரம் ஈகை
குறள் - பால் அறத்துப்பால்
குறள் - இயல் இல்லறவியல்
குறள் - வரிசை 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230
அதிகார விளக்கம்:

ஈகை - வறியவர்களுக்கு கொடுத்தல்.

ஈகையின் இலக்கணம், ஈகையின் முறை, சிறப்பு, பயன் மற்றும் ஈயாமையின் குற்றத்தை விளக்கும் அதிகாரம்.

 


வறியார்க்கொன் றீவதே யீகைமற் றெல்லாங்
குறியெதிர்ப்பை நீர துடைத்து.

வறியார்க்கு ஒன்று ஈவதே ஈகைமற்று எல்லாம்
குறியெதிர்ப்பை நீரது உடைத்து.

பதவுரை:

வறியார்க்கு - வறுமையில் இருப்பவர்களுக்கு
ஒன்று - ஒரு பொருளை
ஈவதே - கொடுப்பதே (ஈதல் - கொடை)
ஈகை - ஈகைப் பண்பு
மற்று எல்லாம் - மற்றதெல்லாம்
குறியெதிர்ப்பை - குறிப்பாக பின்வரும் பலன் கருதி (எதிர்ப்பை - வாங்கிய அளவே திருப்பிக்கொடுப்பது)
நீரது உடைத்து - தன்மை உடையது (நீர்மை - தன்மை)

 

பொருளுரை:

வறியவர்க்கு ஒரு பொருளைக் கொடுப்பதே ஈகை எனப்படுவது. மற்றவர்க்குக் கொடுப்பதெல்லாம் பயனை எதிர்பார்த்துக் கொடுக்கும் தன்மை உடையது.

 

 

மு.வ உரை:

வறியவர்க்கு ஒரு பொருளைக் கொடுப்பதே ஈகை எனப்படுவது. மற்றவர்க்குக் கொடுப்பதெல்லாம் பயனை எதிர்பார்த்துக் கொடுக்கும் தன்மை உடையது.

பரிமேலழகர் உரை:

வறியார்க்கு ஒன்று ஈவதே ஈகை - ஒரு பொருளும் இல்லாதார்க்கு அவர் வேண்டியது ஒன்றைக் கொடுப்பதே பிறர்க்குக் கொடுத்தலாவது, மற்று எல்லாம் குறியெதிர்ப்பை நீரது உடைத்து - அஃதொழிந்த எல்லாக் கொடையும் குறியெதிர்ப்பைக் கொடுக்கும் நீர்மையை உடைத்து. (ஒழிந்த கொடைகளாவன: வறியவர் அல்லாதார்க்கு ஒரு பயன் நோக்கிக் கொடுப்பன. குறியெதிர்ப்பாவது அளவு குறித்து வாங்கி அவ்வாங்கியவாறே எதிர் கொடுப்பது. 'நீரது' என்புழி, 'அது' என்பது பகுதிப்பொருள் விகுதி. பின்னும் தன்பால் வருதலின், 'குறியெதிர்ப்பை நீரது உடைத்து' என்றார். இதனால் ஈகையது இலக்கணம் கூறப்பட்டது.)

மணக்குடவர் உரை:

ஈகையாவது இல்லாதார்க்கு யாதானும் ஒன்றைக் கொடுத்தல்; இஃதொழிந்த கொடையெல்லாம் குறியெதிர்ப்பைக் கொடுத்த நீர்மையாதலையுடைத்து.

இது கொடுக்குங்கால் இல்லார்க்குக் கொடுக்கவேண்டுமென்றது.

கலைஞர் உரை:

இல்லாதவர்க்கு    வழங்குவதே   ஈகைப்  பண்பாகும். மற்றவர்களுக்கு
வழங்குவது     என்பது      ஏதோ   ஓர்   ஆதாயத்தை  எதிர்பார்த்து
வழங்கப்படுவதாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

ஏதும் இல்லாதவர்க்குக் கொடுப்பதே ஈகை; பிற எல்லாம் கொடுத்ததைத் திரும்பப் பெறும் நோக்கம் உடையதே.

நல்லா றெனினுங் கொளறீது மேலுலக
மில்லெனினு மீதலே நன்று.

நல்லாறு எனினும் கொளல்தீது மேலுலகம்
இல்லெனினும் ஈதலே நன்று.

பதவுரை:

நல்லாறு (நல் + ஆறு): நல்ல நெறி (ஆறு - நெறி, வழி)
எனினும் - என்றாலும்
கொளல் - இரந்து வாங்கிக் கொள்ளுதல்
தீது - தீமையனது
மேலுலகம் (மேல் + உலகம்): விண்ணுலகம்
இல்லெனினும் (இல் + எனினும்): இல்லை என்றாலும், கிடையாது என்றாலும்
ஈதலே நன்று - பிறருக்குக் கொடுத்தலே நல்லது

 

 

பொருளுரை:

பிறரிடமிருந்து பொருள் பெற்றுக் கொள்ளுதல் நல்ல நெறி என்று எவர் சொன்னாலும் பிறரிடம் இரந்துப் பெறுதல் தீமை; ஏதும் இல்லாதவர்க்குக் கொடுப்பதால் விண்ணுலகம் கிடைக்காது என்றாலும் கொடுப்பதே நல்லது.

 

 

மு.வ உரை:

பிறரிடமிருந்து பொருள் பெற்றுக் கொள்ளுதல் நல்ல நெறி என்றாலும் கொள்ளல் தீமையானது. மேலுலகம் இல்லையென்றாலும் பிறர்க்குக் கொடுப்பதே நல்லது.

பரிமேலழகர் உரை:

கொளல் நல் ஆறு எனினும் தீது - ஏற்றல் வீட்டுலகிற்கு நல்ல நெறி என்பார் உளராயினும் அது தீது, மேல் உலகம் இல் எனினும் ஈதலே நன்று - ஈந்தார்க்கு அவ்வுலகு எய்துதல் இல்லை என்பார் உளராயினும் , ஈதலே நன்று. ('எனினும்' என்பது இரு வழியும் அங்ஙனம் கூறுவார் இன்மை விளக்கி நின்றது. பிரிநிலை ஏகாரத்தால் பிற அறங்களின் ஈதல் சிறந்தது என்பது பெற்றாம். நல்லது கூறுவார் தீயதும் உடன் கூறினார்.)

மணக்குடவர் உரை:

ஒருவன்மாட்டுக் கொள்ளல் நன்மை பயக்கும் நெறியெனினும் கோடல் தீது: ஒருவர்க்குக் கொடுத்தாற் பாவ முண்டெனினும் கொடுத்தல் நன்று.

கொள்வோ ரமைதி யறிந்து கொடுக்கவேண்டுமெனினும் இது வரையாது கொடுத்தலாதலால் யாதொருவாற்றானுங் கொடை நன்றென்பது கூறிற்று.

கலைஞர் உரை:

பிறரிடமிருந்து    நல்வழியில்    பொருளைப்    பெற்றாலும்    அது
பெருமையல்ல; சிறுமையே ஆகும். கொடை  வழங்குவதால்    மேலுலகம்
என்று  சொல்லப்படுவது    கிட்டிவிடப் போவதில்லை; எனினும் பிறர்க்குக்
கொடுத்து வாழ்வதே சிறந்த வாழ்க்கையாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

நல்லதுதான் என்று எவரேனும் சொன்னாலும் பிறரிடம் ஒன்றைப் பெறுவது தீமை; ஏதும் இல்லாதவர்க்குக் கொடுப்பதால் விண்ணுலகம் கிடைக்காது என்றாலும் கொடுப்பதே நல்லது.

இலனென்னு மெவ்வ முரையாமை யீதல்
குலனுடையான் கண்ணே உள.

இலன்என்னும் எவ்வம் உரையாமை ஈதல்
குலன்உடையான் கண்ணே உள.

பதவுரை:

இலன் - இல்லாதவன்
என்னும் - என்று கூறும்
எவ்வம் - துன்பம்
உரையாமை - பிறரிடம் கூறாமை
ஈதல் - கொடுத்து உதவுதல்
குலன் - குலம் - நற்குடி
உடையான் கண்ணே - பிறந்தவன் இடத்தில் (கண் - இடம்)
உள - உள்ளதாகும்

 

 

பொருளுரை:

ஏதும் இல்லாதவன் என்று தன் துன்பத்தை பிறரிடம் கூறாமல் தன்னிடம் இரப்பவர்களுக்கு கொடுத்து உதவுவதே நற்குடியில் பிறந்தவனிடத்தில்  காணப்படும் குணமாகும்.

 

 

மு.வ உரை:

`யான் வறியவன்’ என்னும் துன்பச் சொல்லை ஒருவன் உரைப்பதற்கு முன் அவனுக்கு கொடுக்கும் தன்மை, நல்ல குடிப்பிறப்பு உடையவனிடம் உண்டு.

பரிமேலழகர் உரை:

'இலன் என்னும் எவ்வம் உரையாமை - யான் வறியன் என்று இரப்பான் சொல்லும் இளிவரவைத் தான் பிறர்கண் சொல்லாமையும், ஈதல் - அதனைத் தன்கண் சொன்னார்க்கு மாற்றாது ஈதலும், உள குலன் உடையான் கண்ணே- இவை இரண்டும் உளவாவன குடிப் பிறந்தான் கண்ணே. (மேல் தீது என்றது ஒழிதற்கும் நன்று என்றது செய்தற்கும் உரியவனை உணர்த்தியவாறு. இனி இலன் என்னும் எவ்வம் உரையாமை ஈதல் என்பதற்கு, அவ்விளிவரவை ஒருவன் தனக்குச் சொல்வதற்கு முன்னே அவன் குறிப்பறிந்து கொடுத்தல் எனவும், அதனைப் பின்னும் பிறனொருவன்பால் சென்று அவன் உரையா வகையால் கொடுத்தல்' எனவும், அதனைப் பின்னும் பிறனொருவன்பால் சென்று அவன் உரையா வகையால் கொடுத்தல் எனவும், யான் இதுபொழுது பொருளுடையேன் அல்லேன் 'எனக் கரப்பார்' சொல்லும் இளிவரவைச் சொல்லாது கொடுத்தல் எனவும் உரைப்பாரும் உளர். அவர் 'ஈதல்' என்பதனைப் பொருட்பன்மை பற்றி வந்த பன்மையாக உரைப்பர்.)

மணக்குடவர் உரை:

இரந்துவந்தார்க்கு இலனென்னா நின்ற துன்பத்தைக் கூறாது ஈதலும் குடிப்பிறந்தான்மாட்டே யுளதாம்.

இது கொடுக்குங்கால் மாறாது கொடுக்க வேண்டுமென்றது.

கலைஞர் உரை:

தமக்குள்ள  வறுமைத்     துன்பத்தைக் காட்டிக்கொள்ளாமல் பிறருக்கு
ஈவது உயர்ந்த குடிப்பிறந்தவரின் பண்பாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

ஏழை என்று மற்றவரிடம் சொல்லாதிருப்பதும்,, ஏதும் அற்றவர்க்குத் தருவதும் நல்ல குடும்பத்தில் பிறந்தவனிடம் மட்டுமே உண்டு.

இன்னா திரக்கப் படுத லிரந்தவ
னின்முகங் காணு மளவு.

இன்னாது இரக்கப் படுதல் இரந்தவர்
இன்முகம் காணும் அளவு.

பதவுரை:

இன்னாது - துன்பம் தருவது
இரக்கப் படுதல் - இரந்து கேட்கப்படுதல்
இரந்தவர் - கையேந்திக் கேட்பவர்
இன்முகம் - மகிழ்ச்சியான முகம்
காணும் அளவு - பார்க்கின்றவரை

 

பொருளுரை:

பொருள் வேண்டி இரந்தவரின் மகிழ்ந்த முகத்தைக் காணும் வரை, இரந்து கேட்கப்படும் சூழலில், கொடுப்பவர் நிலையும் துன்பமானது.

 

 

மு.வ உரை:

பொருள் வேண்டும் என்று இரந்தவரின் மகிழ்ந்த முகத்தைக் காணும் வரைக்கும் (இரத்தலைப் போலவே) இரந்து கேட்கப்படுதலும் துன்பமானது.

பரிமேலழகர் உரை:

இரக்கப்படுதல் இன்னாது - இரத்தலேயன்றி இரக்கப்படுதலும் இனிது அன்று, இரந்தவர் இன்முகம் காணும் அளவு - ஒரு பொருளை இரந்தவர் அது பெற்றதனால் இனிதாகிய அவர் முகங் காணும் அளவும்; (எச்ச உம்மையும் முற்று உம்மையும் விகாரத்தால் தொக்கன. இரக்கப் படுதல் - 'இரப்பார்க்கு ஈவல்' என்று இருத்தல். அதனை 'இன்னாது' என்றது. 'எல்லாம் இரப்பார்க்கு ஒன்று ஈயாமை' (நாலடி.145) கூடுங்கொல்லோ என்னும் அச்சம் நோக்கி. எனவே எல்லாப் பொருளும் ஈதல் வேண்டும் என்பது பெறப்பட்டது.)

மணக்குடவர் உரை:

பிறன் ஒருவனா லிரக்கப்படுதலும் இன்னாது எவ்வளவு மெனின், இரந்து வந்தவன் தான் வேண்டியது பெற்றதனானே இனிதான முகங் காணுமளவும்.

இது கொடுக்குங்கால் தாழாது கொடுக்க வேண்டுமென்றது.

கலைஞர் உரை:

ஈதல்   பண்புடையவர்க்குத்  தம்மை நாடி வரும் இரவலரின் புன்னகை
பூத்த முகத்தைக் கண்டு இன்புறும் வரைவில், அவருக்காக இரக்கப்படுவதும்
ஒரு துன்பமாகவே தோன்றும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

கொடுக்க இருப்பவரின் நிலைகூட தம்மிடம் வந்து யாசித்து நிற்பவரின் மலர்ந்த முகத்தைக் காணும் வரை கொடியதே.

ஆற்றுவா ராற்றல் பசியாற்ற லப்பசியை
மாற்றுவா ராற்றலிற் பின்.

ஆற்றுவார் ஆற்றல் பசிஆற்றல் அப்பசியை
மாற்றுவார் ஆற்றலின் பின்.

பதவுரை:

ஆற்றுவார் - ஆற்றல் பெற்ற தவத்தோர்க்கு
ஆற்றல் - வல்லமை
பசிஆற்றல் - பசியை பொறுத்துக்கொள்ளுதல்
அப்பசியை - அப்படிப்பட்ட பசியை
மாற்றுவார் - உணவளித்து நீக்குபவர்
ஆற்றலின் பின் - பெற்றிருக்கும் வல்லமைக்குப் பின்னே ஆகும்

 

பொருளுரை:

தவ வலிமை உடையவரின் ஆற்றல் பசியைப் பொறுத்துக் கொள்ளலாகும். அந்த ஆற்றல், அப்பசியை உணவு கொடுத்து மாற்றுகின்றவரின் ஆற்றலுக்குப் பிற்பட்டதாகும்.

 

 

மு.வ உரை:

தவ வலிமை உடையவரின் வலிமை பசியைப் பொறுத்துக் கொள்ளலாகும். அதுவும் அப்பசியை உணவு கொடுத்து மாற்றுகின்றவரின் ஆற்றலுக்குப் பிற்பட்டதாகும்.

பரிமேலழகர் உரை:

ஆற்றுவார் ஆற்றல் பசிஆற்றல் - தவத்தான் வலியார்க்கு வலியாவது தம்மையுற்ற பசியைப் பொறுத்தல், அப்பசியை மாற்றுவார் ஆற்றலின் பின் - அவ் வலிதான் அங்ஙனம் பொறுத்தற்கு அரிய பசியை ஈகையான் ஒழிப்பாரது வலிக்குப்பின். (தாமும் பசித்துப் பிறரையும் அது தீர்க்க மாட்டாதார் ஆற்றலின், தாமும் பசியாது பிறரையும் அது தீர்ப்பார் ஆற்றல் நன்று என்பதாம்.)

மணக்குடவர் உரை:

பெரியாரது பெருமையாவது பசியைப் பொறுத்தல்: அதுவும் பெரிதாவது பிறர் பசியைத் தீர்ப்பாரது பெருமைக்குப் பின்பு.

இது தவம்பண்ணுவாரினும் தானம் பண்ணுவார் வலியுடைய ரென்றது.

கலைஞர் உரை:

பசியைப் பொறுத்துக் கொள்ளும் நோன்பைக் கடைப்  பிடிப்பதைவிடப்
பசித்திருக்கும் ஒருவருக்கு உணவு அளிப்பதே சிறந்ததாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

வல்லவர்க்கு மேலும் வலிமை, தமது பசியைப் பொறுத்துக் கொள்வதே அந்த வலிமையும், பிறர் பசியைப் போக்குபவரின் வலிமைக்கு அடுத்துத்தான் வலிமையாய் அமையும்.

அற்றார் ரழிபசி தீர்த்த லஃதொருவன்
பெற்றான் பொருள்வைப் புழி.

அற்றார் அழிபசி தீர்த்தல் அஃதொருவன்
பெற்றான் பொருள்வைப் புழி.

பதவுரை:

அற்றார் - ஏதும் இல்லாதவர்கள்
அழிபசி - மிகுந்த பசி (அழி - மிகுந்த)
தீர்த்தல் - நீக்குதல் வேண்டும்
அஃதொருவன் (அஃது + ஒருவன்): அப்படி செய்யும் ஒருவன்
பெற்றான் பொருள் - பெற்று வைத்திருக்கும் பொருளை
வைப் புழி - பொருள் முதலியன சேமித்து வைக்கும் இடம்

 

 

பொருளுரை:

ஏதும் இல்லாதவரின் கடும்பசியைத் தீர்க்க வேண்டும்; அதுவே, பொருள் பெற்ற ஒருவன் அப்பொருளை சேமித்து வைக்கத் தகுந்த இடமாகும்.

 

 

மு.வ உரை:

வறியவரின் கடும்பசியைத் தீர்க்கவேண்டும்; அதுவே பொருள் பெற்ற ஒருவன் அப்பொருளைத் தனக்குப் பிற்காலத்தில் உதவுமாறு சேர்த்து வைக்கும் இடமாகும்.

பரிமேலழகர் உரை:

அற்றார் அழிபசி தீர்த்தல் - வறியாரது மிக்க பசியை அறன் நோக்கித் தீர்க்க, பொருள் பெற்றான் ஒருவன் வைப்புழி அஃது - பொருள் பெற்றான் ஒருவன் அதனைத் தனக்கு உதவ வைக்கும் இடம் அவ்வறம் ஆகலான். (எல்லா நன்மைகளும் அழிய வருதலின், 'அழி பசி' என்றார். 'அறம் நோக்கி' என்பது எஞ்சி நின்றது. 'அற்றார் அழிபசி தீர்த்த' பொருள் பின் தனக்கே வந்து உதவும் என்பதாம்.)

மணக்குடவர் உரை:

பொருளற்றாராது குணங்களையழிக்கும் பசியைப் போக்குக. அது செய்ய ஒருவன் தான் தேடின பொருள் வைத்தற்கு இடம் பெற்றானாம்.

இது பகுத்துண்ணப் பொருளழியாது என்றது.

கலைஞர் உரை:

பட்டினி எனச் சொல்லி வந்தவரின் பசியைத் தீர்ப்பது வீண்  போகாது.
அதுவே, தான் தேடிய பொருளைப்  பிற்காலத்தில்   உதவுவதற்கு  ஏற்பச்
சேமித்து வைக்கக்கூடிய கருவூலமாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

ஏதும் இல்லாதவரின் கடும்பசியைத் தீர்த்து வையுங்கள். பொருளைப் பெற்றவன் சேமித்து வைக்கும் இடம் அதுவே.

பாத்தூண் மரீஇ யவனைப் பசியென்னுந்
தீப்பிணி தீண்ட லரிது.

பாத்தூண் மரீஇ யவனைப் பசியென்னும்
தீப்பிணி தீண்டல் அரிது.

பதவுரை:

பாத்தூண் (பாத்து + ஊண்): பாத்து - பகுத்துக் கொடுத்து; ஊண் - உண்ணுதல்
மரீஇயவனை - பழக்கம் உடையவனை
பசியென்னும் (பசி + என்னும்): பசி எனப்படும்
தீப்பிணி (தீ + பிணி): தீய நோய் (பிணி - நோய்)
தீண்டல் அரிது - தீண்டுவது இல்லை

 

பொருளுரை:

எப்பொழுதும் பிறருடன் பகிர்ந்து உண்ணும் பழக்கம் உடையவனை பசி என்னும் தீய நோய் தீண்டாது.

 

 

மு.வ உரை:

தான் பெற்ற உணவைப் பலரோடும் பகுத்து உண்ணும் பழக்கம் உடையவனைப் பசி என்று கூறப்படும் தீய நோய் அணுகுதல் இல்லை.

பரிமேலழகர் உரை:

பாத்து ஊண் மரீஇயவனை - எஞ்ஞான்றும் பகுத்து உண்டல் பயின்றவனை, பசி என்னும் தீப்பிணி தீண்டல் அரிது - பசி என்று சொல்லப்படும் தீய நோய் தீண்டல் இல்லை. (இவ்வுடம்பில் நின்று ஞான ஒழுக்கங்களை அழித்து அதனால் வரும் உடம்புகட்கும் துன்பஞ்செய்தலின், 'தீப்பிணி' எனப்பட்டது. தனக்கு மருத்துவன் தான் ஆகலின், பசிப்பிணி நணுகாது என்பதாம். இவை ஆறு பாட்டானும் ஈதலின் சிறப்புக் கூறப்பட்டது.)

மணக்குடவர் உரை:

பகுத்து உண்டலைப் பழகியவனைப் பசியாகிய பொல்லா நோய் தீண்டுத லில்லை.

இஃது ஒருவன் பிறர்க்கீயா தொழிகின்றமை ஈந்தால் பொருள் குறையும். அதனாலே பசியுண்டாமென் றஞ்சியன்றோ? அவ்வாறு நினைத்தல் வேண்டா. பகுத்துண்ணப் பசிவாராதென்று கூறிற்று.

கலைஞர் உரை:

பகிர்ந்து  உண்ணும்  பழக்கம் உடையவர்களைப் பசியென்னும் கொடிய
நோய் அணுகுவதில்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

பலருடனும் பகிர்ந்து உண்ணப் பழகியவனைப் பசி என்னும் கொடிய நோய் தொடுவதும் அரிது.

ஈத்துவக்கு மின்ப மறியார்கொ றாமுடைமை
வைத்திழக்கும் வன்க ணவர்.

ஈத்துவக்கும் இன்பம் அறியார்கொல் தாமுடைமை
வைத்திழக்கும் வன்க ணவர்.

பதவுரை:

ஈத்துவக்கும் (ஈத்து + உவக்கும்): கொடுத்து மகிழும் (ஈத்து - கொடுத்து; உவத்தல் - மகிழ்தல்)
இன்பம் - இன்பத்தை
அறியார்கொல் - அறிய மாட்டார்களோ?
தாமுடைமை (தாம் + உடைமை) ; தங்களது பொருளை
வைத்திழக்கும் (வைத்து + இழக்கும்): சேர்த்து வைத்து பிறகு இழந்து விடும்
வன்கணவர் - இரக்கம் இல்லாதவர்கள், கொடியவர்கள்

 

பொருளுரை:

பிறர்க்குக் கொடுக்காமல் பொருளைச் சேமித்து வைத்துப் பிறகு அதை இழந்துவிடும் கொடியவர்கள், பிறர்க்குக் கொடுப்பதால் உண்டாகும் மகிழ்ச்சியை அறியமாட்டார்களோ?

 

 

மு.வ உரை:

தாம் சேர்த்துள்ள பொருளைப் பிறர்க்குக் கொடுக்காமல் வைத்திருந்து பின் இழந்துவிடும் வன்கண்மை உடையவர் பிறர்க்குக் கொடுத்து மகிழும் மகிழ்ச்சியை அறியாரோ?

பரிமேலழகர் உரை:

தாம் உடைமை வைத்து இழக்கும் வன்கணவர் - தாம் உடைய பொருளை ஈயாது வைத்துப் பின் இழந்துபோம் அருளிலாதார், ஈத்து உவக்கும் இன்பம் அறியார்கொல் - வறியார்க்கு வேண்டியவற்றைக் கொடுத்து அவர் உவத்தலான் அருளுடையார் எய்தும் இன்பத்தினைக் கண்டறியார் கொல்லோ! (உவக்கும் என்பது காரணத்தின்கண் வந்த பெயரெச்சம், அஃது இன்பம் என்னும் காரியப் பெயர் கொண்டது. அறிந்தாராயின், தாமும் அவ்வின்பத்தை எய்துவது அல்லது வைத்து இழவார் என்பது கருத்து.)

மணக்குடவர் உரை:

கொடுத்த கொடையினால் பெற்றவர்க்கு வரும் முகமலர்ச்சியைக் கண்டறியாரோ? தாமுடைய பொருளைக் கொடாதே வைத்துப் பின் னிழக்கின்ற வன்கண்ணர்.

இஃது இடார் இழப்பரென்றது.

கலைஞர் உரை:

ஏழை எளியோர்க்கு    எதுவும்   அளித்திடாமல்   ஈட்டிய  பொருள்
அனைத்தையும் இழந்திடும்   ஈவு   இரக்கமற்றோர்,   பிறர்க்கு   வழங்கி
மகிழ்வதில் ஏற்படும் இன்பத்தை அறியமாட்டாரோ?

சாலமன் பாப்பையா உரை:

இல்லாதவர்க்குக் கொடுப்பதால் கொடுப்பவரும் பெறுபவரும் முகத்தாலும் மனத்தாலும் மகிழ்ச்சி அடைவர். பிறர்க்குக் கொடுக்காமல் பொருளைச் சேமித்து வைத்துப் பிறகு அதை இழந்துவிடும் கொடியவர்கள் அம்மகிழ்சியை அறியார்களோ?

இரத்தலி னின்னாது மன்ற நிரப்பிய
தாமே தமிய ருணல்.

இரத்தலின் இன்னாது மன்ற நிரப்பிய
தாமே தமியர் உணல்.

பதவுரை:

இரத்தலின் - இரத்தலை விட, கையேந்திக் கேட்பதைவிட
இன்னாது - துன்பம் தருவது
மன்ற - உறுதியாக
நிரப்பிய - நிறைய சேர்த்து வைத்து
தாமே - தாம் மட்டும்
தமியர் - தனித்து, தனியாக இருந்து
உணல் - உண்ணுவது

 

பொருளுரை:

நிறைய சேர்த்து வைத்துத் தானே தனித்து உண்பது பிறரிடம் கையேந்திக் கேட்பதைவிடக் கொடியது.

 

 

மு.வ உரை:

பொருளின் குறைபாட்டை நிரப்புவதற்காக உள்ளதைப் பிறர்க்கு ஈயாமல் தாமே தமியராய் உண்பது வறுமையால் இரப்பதைவிடத் துன்பமானது.

பரிமேலழகர் உரை:

நிரப்பிய தாமே தமியர் உணல் - பொருட்குறை நிரப்பவேண்டி வறியார்க்கு ஈயாது தாமே தனித்து உண்டல் இரத்தலின் இன்னாது மன்ற - ஒருவர்க்குப் பிறர்பால் சென்று இரத்தலினும் இன்னாது ஒருதலையாக. (பொருட்குறை நிரப்பலாவது: ஒரோ எண்களைக் குறித்து இத்துணை ஈட்டுவதும் என ஈட்டத்தையே மேற்கொண்டு இவறிக் கூட்டுதல். தனித்தல்: பிறரை ஒழித்தல். இரத்தற்கு உள்ளது அப்பொழுதை இளிவரவே: பின் நல்குரவு இல்லை, தமியர் உண்டற்கு அவை இரண்டும் உளவாம் ஆகலின், 'இரத்தலின் இன்னாது' என்றார். 'நிரப்பிய' என்பதற்குத் 'தேடிய உணவுகளை' என்று உரைப்பாரும் உளர்.)

மணக்குடவர் உரை:

இரத்தல்போல மெய்யாக இன்னாதாம்: தேடின உணவைத் தாமே தமியராயிருந் துண்டல்.

தமியரா யென்றது ஒருவருங் காணாமலென்றது.

கலைஞர் உரை:

பிறர்க்கு  ஈவதால்   குறையக்  கூடுமென்று, குவித்து வைத்துள்ளதைத்
தாமே   உண்ணுவது    என்பது  கையேந்தி இரந்து நிற்பதைக் காட்டிலும்
கொடுமையானது.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

பொருளைப் பெருக்க எண்ணி, எவருக்கும் தராமல், தானே தனித்து உண்பது, பிறரிடம் கை ஏந்துவதைவிடக் கொடியது.

சாதலி னின்னாத தில்லை யினிததூஉ
மீத லியையாக் கடை.

சாதலின் இன்னாத தில்லை இனிததூஉம்
ஈதல் இயையாக் கடை.

பதவுரை:

சாதலின் - சாவதை விட, இறப்பதை விட
இன்னாத தில்லை (இன்னாதது + இல்லை) - துன்பம் தருவது வேறு இல்லை
இனிததூஉம் - இனிமையானதாக இருக்கும்
ஈதல் - வறியவருக்கு கொடுத்தல்
இயையாக் கடை - முடியாத பொழுது

 

பொருளுரை:

சாவதைவிடத் துன்பமானது வேறொன்றும் இல்லை. ஆனால் வறியவர்க்கு ஒரு பொருள் கொடுக்க முடியாத நிலை வந்தபோது அச்சாதலும் இனியதே ஆகும்.

 

 

மு.வ உரை:

சாவதைவிடத் துன்பமானது வேறொன்றும் இல்லை. ஆனால் வறியவர்க்கு ஒரு பொருள் கொடுக்க முடியாத நிலை வந்தபோது அச்சாதலும் இனியதே ஆகும்.

பரிமேலழகர் உரை:

சாதலின் இன்னாதது இல்லை - ஒருவற்குச் சாதல் போல இன்னாதது ஒன்று இல்லை, அதூஉம் ஈதல் இயையாக் கடை இனிது - அத்தன்மைத்தாகிய சாதலும், வறியார்க்கு ஒன்று ஈதல் முடியாதவழி இனிது. (பிறர்க்குப் பயன்படாத உடற்பொறை நீங்குதலான் 'இனிது' என்றார். இவை மூன்று பாட்டானும் ஈயாமையின் குற்றம் கூறப்பட்டது.)

மணக்குடவர் உரை:

சாதலின் மிக்க துன்பமில்லை. அதுவும் இனிதாம் இரந்து வந்தவர்க்குக் கொடுத்தல் முடியாவிடத்து.

இஃது ஈயாது வாழ்தலில் சாதல் நன்றென்றது.

கலைஞர் உரை:

சாவு   எனும்   துன்பத்தைவிட  வறியவர்க்கு எதுவும் வழங்க இயலாத
மனத்துன்பம் பெரியது.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

சாவதை விடத் துன்பமானது வேறொன்றும் இல்லை, ஆனால் வறியவர்க்கு ஒரு பொருள் கொடுக்க முடியாதநிலை வந்தபோது அச் சாதலும் இனியதே ஆகும்.
Giving
Chapter (அதிகாரம்) Giving (ஈகை)
Section (குறள் - பால்) Virtue (அறத்துப்பால்)
Chapter Group (குறள் - இயல்) Domestic Virtue (இல்லறவியல்)
Order (குறள் - வரிசை) 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230
Chapter Description:

Giving


வறியார்க்கொன் றீவதே யீகைமற் றெல்லாங்
குறியெதிர்ப்பை நீர துடைத்து.

வறியார்க்கு ஒன்று ஈவதே ஈகைமற்று எல்லாம்
குறியெதிர்ப்பை நீரது உடைத்து.

Translations:

Rev. Dr. G.U.Pope:

call that a gift to needy men thou dost dispense,<br>All else is void of good, seeking for recompense.

Yogi Shuddanandha

To give the poor is charity <br>The rest is loan and vanity.
Meaning:

To give to the destitute is true charity All other gifts have the nature of (what is done for) a measured return

நல்லா றெனினுங் கொளறீது மேலுலக
மில்லெனினு மீதலே நன்று.

நல்லாறு எனினும் கொளல்தீது மேலுலகம்
இல்லெனினும் ஈதலே நன்று.

Translations:

Rev. Dr. G.U.Pope:

Though men declare it heavenward path, yet to receive is ill;<br>Though upper heaven were not, to give is virtue still.

Yogi Shuddanandha

To beg is bad e'en from the good <br>To give is good, were heaven forbid.
Meaning:

To beg is evil, even though it were said that it is a good path (to heaven) To give is good, even though it were said that those who do so cannot obtain heaven

இலனென்னு மெவ்வ முரையாமை யீதல்
குலனுடையான் கண்ணே உள.

இலன்என்னும் எவ்வம் உரையாமை ஈதல்
குலன்உடையான் கண்ணே உள.

Translations:

Rev. Dr. G.U.Pope:

'I' ve nought' is ne'er the high - born man's reply;<br>He gives to those who raise themselves that cry.

Yogi Shuddanandha

No pleading, I am nothing worth, <br>But giving marks a noble birth.
Meaning:

(Even in a low state) not to adopt the mean expedient of saying "I have nothing," but to give, is the characteristic of the mad of noble birth

இன்னா திரக்கப் படுத லிரந்தவ
னின்முகங் காணு மளவு.

இன்னாது இரக்கப் படுதல் இரந்தவர்
இன்முகம் காணும் அளவு.

Translations:

Rev. Dr. G.U.Pope:

The suppliants'cry for aid yeilds scant delight,<br>Until you see his face with grateful gladness bright.

Yogi Shuddanandha

The cry for alms is painful sight<br>Until the giver sees him bright.
Meaning:

To see men begging from us in disagreeable, until we see their pleasant countenance

ஆற்றுவா ராற்றல் பசியாற்ற லப்பசியை
மாற்றுவா ராற்றலிற் பின்.

ஆற்றுவார் ஆற்றல் பசிஆற்றல் அப்பசியை
மாற்றுவார் ஆற்றலின் பின்.

Translations:

Rev. Dr. G.U.Pope:

'Mid devotees they're great who hunger's pangs sustain,<br>Who hunger's pangs relieve a higher merit gain.

Yogi Shuddanandha

Higher's power which hunger cures<br>Than that of penance which endures.
Meaning:

The power of those who perform penance is the power of enduring hunger It is inferior to the power of those who remove the hunger (of others)

அற்றார் ரழிபசி தீர்த்த லஃதொருவன்
பெற்றான் பொருள்வைப் புழி.

அற்றார் அழிபசி தீர்த்தல் அஃதொருவன்
பெற்றான் பொருள்வைப் புழி.

Translations:

Rev. Dr. G.U.Pope:

Let men relieve the wasting hunger man endure;<br>For treasure gained thus finds he treasure-house secure.

Yogi Shuddanandha

Drive from the poor their gnawing pains<br>If room you seek to store your gains.
Meaning:

The removal of the killing hunger of the poor is the place for one to lay up his wealth

பாத்தூண் மரீஇ யவனைப் பசியென்னுந்
தீப்பிணி தீண்ட லரிது.

பாத்தூண் மரீஇ யவனைப் பசியென்னும்
தீப்பிணி தீண்டல் அரிது.

Translations:

Rev. Dr. G.U.Pope:

Whose soul delights with hungry men to share his meal,<br>The hand of hunger's sickness sore shall never feel.

Yogi Shuddanandha

Who shares his food with those who need<br>Hunger shall not harm his creed.
Meaning:

The fiery disease of hunger shall never touch him who habitually distributes his food to others

ஈத்துவக்கு மின்ப மறியார்கொ றாமுடைமை
வைத்திழக்கும் வன்க ணவர்.

ஈத்துவக்கும் இன்பம் அறியார்கொல் தாமுடைமை
வைத்திழக்கும் வன்க ணவர்.

Translations:

Rev. Dr. G.U.Pope:

Delight of glad'ning human hearts with gifts do they not know,<br>Men of unpitying eye, who hoard their wealth, and lose it so?

Yogi Shuddanandha

The joy of give and take they lose <br>Hard-hearted rich whose hoarding fails.
Meaning:

Do the hard-eyed who lay up and lose their possessions not know the happiness which springs from the pleasure of giving ?

இரத்தலி னின்னாது மன்ற நிரப்பிய
தாமே தமிய ருணல்.

இரத்தலின் இன்னாது மன்ற நிரப்பிய
தாமே தமியர் உணல்.

Translations:

Rev. Dr. G.U.Pope:

They keep their garners full, for self alone the board they spread;-<br>'Tis greater pain, be sure, than begging daily bread!

Yogi Shuddanandha

Worse than begging is that boarding<br>Alone what one's greed is hoarding.
Meaning:

29 Solitary and unshared eating for the sake of filling up one's own riches is certainly much more

சாதலி னின்னாத தில்லை யினிததூஉ
மீத லியையாக் கடை.

சாதலின் இன்னாத தில்லை இனிததூஉம்
ஈதல் இயையாக் கடை.

Translations:

Rev. Dr. G.U.Pope:

'Tis bitter pain to die. 'Tis worse to live,<br>For him who nothing find to give!

Yogi Shuddanandha

Nothing is more painful than death<br>Yet more is pain of giftless dearth.
Meaning:

Nothing is more unpleasant than death: yet even that is pleasant where charity cannot be exercised

 
துரிதத் தேடல்
 எண் வரிசை
 அகர வரிசை