தினம் ஒரு குறள்

வாளொடென் வன்கண்ணர் அல்லார்க்கு நூலொடென்
நுண்ணவை அஞ்சு பவர்க்கு.

அவையஞ்சாமை (குறள் எண்: 726)

பொருளுரை:
அஞ்சாத வீரர் அல்லாத மற்றவர்க்கு வாளோடு என்ன தொடர்பு உண்டு? நுண்ணறிவுடையவரின் அவைக்கு அஞ்சுகின்றவர்க்கு நூலோடு என்ன தொடர்பு உண்டு?
உறுப்பினர் பகுதி
 

திருக்குறள், மனித இனத்திற்கு ஒரு மனிதன் தந்த வரம்.  

உலகின் தலைசிறந்த இலக்கியங்களுள் மிக முக்கியமானது திருக்குறள்.

இது பதினெண்கீழ்க்கணக்கு எனப்படும் பதினெட்டு நூல்களின் திரட்டில் ஒன்று. இதனை இயற்றியவர் திருவள்ளுவர். இது, மனித வாழ்விற்கு அடிப்படையான, இன்றியமையாத உயர்ந்த அறங்களை போதிக்கும் நூல்.

இந்நூல் அறத்துப்பால், பொருட்பால், காமத்துப்பால் என்னும் முப்பெரும் பிரிவுகள் கொண்டது. இவை ஒவ்வொன்றும் "இயல்" என்னும் பகுதிகளாக மேலும் பகுக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு இயலும் சில குறிப்பிட்ட அதிகாரங்களைக் கொண்டது. ஒவ்வொரு அதிகாரமும் பத்து பாடல்களைத் தன்னுள் அடக்கியது.

இவ்வாறாக, 133 அதிகாரங்களும், ஒவ்வொன்றும் 10 பாடல்களுடன் மொத்தம் 1330 குறள்கள் உள்ளடக்கிய இலக்கியம் இது.

வாழ்வியலின் அனைத்து கூறுகளையும் உள்ளடக்கியதால் திருக்குறள் அனைத்து தரப்பினராலும் போற்றப்பட்டு பல பெயர்களால் அழைப்படுகிறது.

இன, மொழி, பாலின பேதங்களின்றி காலம் கடந்தும் பொருந்துவது போல் அமைந்துள்ளதால் இந்நூல் "உலகப் பொது மறை" என்றும், மூன்று பெரும் பால் பிரிவுகளைக் கொண்டதால் இதனை முப்பால் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.
இப்பாடல்கள் அனைத்துமே குறள் வெண்பா என்னும் வெண்பா வகையைச் சேர்ந்தவை. இவ்வகை வெண்பாக்களால் ஆன இலக்கியமாக நமக்குக் கிடைக்கப்பெற்ற ஒரே நூல் இதுதான். குறள் வெண்பாக்களால் ஆனமையால் "குறள்' என்றும் "திருக்குறள்" என்றும் இது பெயர் பெற்றது.

திருக்குறளின் வேறு பெயர்கள்:

1) முப்பால்   2) உத்தரவேதம்   3) தெய்வநூல்   4) பொதுமறை

5) பொய்யாமொழி   6) வாயுறை வாழ்த்து   7) தமிழ் மறை   8) திருவள்ளுவம்

 

திருக்குறளின் காலம் குறித்து பல வேறுபட்ட தகவல்கள் உண்டு. திருக்குறளின் காலமாக பலராலும் கணிக்கப்படுவது கி.பி 2 ஆம் நூற்றாண்டு.

 

 

 

திருவள்ளுவரது இயற்பெயர், வாழ்ந்த இடம் உறுதியாகத் தெரியவில்லை எனினும் அவர் கி.மு. முதல் நூற்றாண்டில், தற்பொழுதைய சென்னை நகருக்கருகில்,மயிலாப்பூரில் வாழ்ந்து வந்தார் என்று அறியப்படுகிறது. காவிரிப்பாக்கம் அருகில் வாழ்ந்து வந்த மார்கசெயன் என்பவர் அவரது கவித்திறன் கண்டு அவரது ஒரு புதல்வியான வாசுகியை வள்ளுவருக்கு மணம் முடித்ததாக அறியப்படுகிறதுஆதி-பகவன் என்ற பெற்றோருக்கு பிறந்ததாகவும் மதுரை நகரில் வாழ்ந்ததாகவும் கருத்துண்டு.

திருவள்ளுவரின் காலம் உறுதியாகத் தெரியவில்லை; எனினும் அவரது பிறந்த ஆண்டு கி.மு 31 எனக் கொண்டு திருவள்ளுவர் ஆண்டு கணக்கிடப்படுகிறது.

திருவள்ளுவரின் வெறு பெயர்கள்,
1) நாயனர்    2) தெய்வப்புலவர்   3) நான்முகனார்   4) தேவர்   5) மாதானுபங்கி
6) செந்நாப்போதார்   7) பெருநாவலர்   8) புலவர்   9) பொய்யில் புலவர்

வான்சிறப்பு
அதிகாரம் வான்சிறப்பு
குறள் - பால் அறத்துப்பால்
குறள் - இயல் பாயிரவியல்
குறள் - வரிசை 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
அதிகார விளக்கம்:

        உலக உயிர்களுக்கு இன்றியமையாத்தான மழையின் பெருமையையும், அதை வழங்கும் வானின் சிறப்பையும் கூறும் அதிகாரம். முதல் அதிகாரத்தில் உலகின் முழுமுதற் பொருளான கடவுளின் பண்புகளை குறிப்பிட்டு வணங்கியபின் இந்த உலகில் மனிதர்கள் வாழ் இன்றியமையாத மழையை இரண்டாம் அதிகாரமாக படைத்துள்ளார்.

 


வானின் றுலகம் வழங்கி வருதலாற்,
றானமிழ்த மென்றுணரற் பாற்று.
வான்நின்று உலகம் வழங்கி வருதலால்
தான்அமிழ்தம் என்றுணரற் பாற்று.
பதவுரை:

வான் - வானம்

நின்று - நீங்காமல் இருக்க, பொய்க்காமல் இருக்க

உலகம் - உலகமானது

வழங்கி - நிலைபெற்று

வருதலான் - வருகின்றன

தான்அமிழ்தம் - அம்மழையானது அமிழ்தம்

என்றுணரற் (என்று + உணரல்): என்று - என்பது; உணரல் - உணர்ந்து கொள்ளும்

பாற்று - தன்மை

பொருளுரை:

          வானமானது பொய்க்காமல் பெய்து வருவதால் இந்த உலகம் நிலைபெற்று வருகிறது; அதனால் அம்மழையே உலகத்து உயிர்களுக்கு அமிழ்தம் என்று உணரத்தக்கதாகும்.

 

மு.வ உரை:

மழை பெய்ய உலகம் வாழ்ந்துவருவதால், மழையானது உலகத்து வாழும் உயிர்களுக்கு அமிழ்தம் என்று உணரத் தக்கதாகும்.

பரிமேலழகர் உரை:

வான்நின்று உலகம் வழங்கி வருதலால் - மழை இடையறாது நிற்ப உலகம் நிலைபெற்று வருதலான்; தான் அமிழ்தம் என்று உணரற்பாற்று - அம்மழை தான் உலகிற்கு அமிழ்தம் என்று உணரும் பான்மையை உடைத்து. ('நிற்ப' என்பது 'நின்று' எனத் திரிந்து நின்றது. 'உலகம்' என்றது ஈண்டு உயிர்களை. அவை நிலைபெற்று வருதலாவது பிறப்பு இடையறாமையின் எஞ்ஞான்றும் உடம்போடு காணப்பட்டு வருதல். அமிழ்தம் உண்டார் சாவாது நிலைபெறுதலின், உலகத்தை நிலைபெறுத்துகின்ற வானை 'அமிழ்தம் என்று உணர்க' என்றார்.)

மணக்குடவர் உரை:

மழைவளம் நிலை நிற்றலானே உலகநடை தப்பாது வருதலான், அம்மழைதான் உலகத்தார் அமுதமென்றுணரும் பகுதியது.

இஃது அறம் பொரு ளின்பங்களை யுண்டாக்குதலானும், பலவகைப்பட்ட வுணவுகளை நிலை நிறுத்தலானும். இம்மழையினை மற்றுள்ள பூத மாத்திரமாக நினைக்கப் படாதென்ற நிலைமை கூறிற்று.

கலைஞர் உரை:

உலகத்தை  வாழ   வைப்பது  மழையாக  அமைந்திருப்பதால் அதுவே
அமிழ்தம் எனப்படுகிறது.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

உரிய காலத்தில் இடைவிடாது மழை பெய்வதால்தான் உலகம் நிலைபெற்று வருகிறது; அதனால் மழையே அமிழ்தம் எனலாம்
துப்பார்க்குத் துப்பாய துப்பாக்கித் துப்பார்க்குத்
துப்பாய தூஉ மழை.
துப்பார்க்குத் துப்பாய துப்பாக்கித் துப்பார்க்குத்
துப்பாய தூஉம் மழை.
பதவுரை:

துப்பார்க்கு - உண்பவர்க்கு (உணவு உண்பவர்க்கு)

துப்பாய (துப்பு + ஆய): உண்பதற்கான (ஆய – ஆன)

துப்பாக்கி (துப்பு + ஆக்கி): துப்பு - உணவு; ஆக்கி - உண்டாக்கி

துப்பார்க்கு - உண்பவர்க்கு (உணவு உண்பவர்க்கு)

துப்பாய தூஉம் (துப்பு + ஆயதூஉம்): துப்பு - உணவு; ஆயதூஉம் - ஆவதும்

மழை - மழை

பொருளுரை:

          உண்பவர்க்கு நல்ல உணவுகளை விளைவித்துத் தருவதோடு, அவர்கள் அருந்தும் உணவாகவும் இருப்பது மழையாகும்.

 

மு.வ உரை:

உண்பவர்க்குத் தக்க உணவுப் பொருள்களை விளைவித்துத் தருவதோடு, பருகுவார்க்குத் தானும் ஓர் உணவாக இருப்பது மழையாகும்.

பரிமேலழகர் உரை:

துப்பார்க்குத் துப்பு ஆய துப்பு ஆக்கி - உண்பார்க்கு நல்ல உணவுகளை உளவாக்கி; துப்பார்க்குத் துப்பு ஆயதூஉம் மழை - அவற்றை உண்கின்றார்க்குத் தானும் உணவாய் நிற்பதூஉம் மழை. (தானும் உணவாதலாவது, தண்ணீராய் உண்ணப்படுதல். சிறப்பு உடைய உயர்திணை மேல் வைத்துக் கூறினமையின், அஃறிணைக்கும் இஃது ஒக்கும். இவ்வாறு உயிர்களது பசியையும் நீர்வேட்கையையும் நீக்குதலின் அவை வழங்கி வருதலுடையவாயின என்பதாம்.)

மணக்குடவர் உரை:

பிறிதொன்றுண்பார்க்கு அவருண்டற்கான வுணவுகளையு முண்டாக்கித் தன்னை யுண்பார்க்குத் தானே உணவாவதும் மழையே.

இது பசியைக் கெடுக்கு மென்றது.

கலைஞர் உரை:

யாருக்கு   உணவுப்      பொருள்களை    விளைவித்துத்தர   மழை
பயன்படுகிறதோ,   அவர்களுக்கே   அந்த  மழை   அவர்கள் அருந்தும்
உணவாகவும் ஆகி அரிய தியாகத்தைச் செய்கிறது.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

நல்ல உணவுகளைச் சமைக்கவும், சமைக்கப்பட்ட உணவுகளை உண்பவர்க்கு இன்னுமோர் உணவாகவும் பயன்படுவது மழையே
விண்ணின்று பொய்ப்பின் விரிநீர் வியனுலகத்
துண்ணின் றுடற்றும் பசி.
விண்இன்று பொய்ப்பின் விரிநீர் வியனுலகத்து
உள்நின்று உடற்றும் பசி.
பதவுரை:

விண்இன்று: விண் - வானம்; இன்று - இன்றி, இல்லாது

பொய்ப்பின் - பொய்த்து போனால்

விரிநீர் - விரிந்த கடல் நீர் சூழ்ந்த

வியனுலகத்து (வியன் + உலகத்து): வியன் - அகண்ட; உலகத்து - உலகத்தில்

உள்நின்று - உள்ளே நின்று

உடற்றும் - துன்புறுத்தும்

பசி - பசி

பொருளுரை:

          வானம் மழை பெய்யாமல் பொய்க்குமானால், கடல் சூழ்ந்த இந்த அகண்ட உலகத்தில் வாழும் உயிர்களைப் பசி வருத்தும்.

 

மு.வ உரை:

மழை பெய்யாமல் பொய்படுமானால், கடல் சூழ்ந்த அகன்ற உலகமாக இருந்தும் பசி உள்ளே நிலைத்து நின்று உயிர்களை வருத்தும்.

பரிமேலழகர் உரை:

விண் இன்று பொய்ப்பின் - மழை வேண்டுங்காலத்துப் பெய்யாது பொய்க்கும் ஆயின்; விரி நீர் வியன் உலகத்துள் - கடலால் சூழப்பட்ட அகன்ற உலகத்தின்கண்; நின்று உடற்றும் பசி - நிலை பெற்று உயிர்களை வருத்தும் பசி. (கடலுடைத்தாயினும் அதனால் பயன் இல்லை யென்பார், 'விரி நீர் வியன் உலகத்து' என்றார். உணவு இன்மையின் பசியான் உயிர்கள் இறக்கும் என்பதாம்.)

மணக்குடவர் உரை:

வானமானது நிலைநிற்கப் பொய்க்குமாயின், விரிந்த நீரினையுடைய அகன்ற வுலகத்திடத்தே பசியானது நின்று வருத்தாநிற்கும், எல்லாவுயிர்களையும்.

பொய்த்தல்- தன்றொழில் மறுத்தல். இது பசி என்று பொதுப்படக் கூறியவதனான் மக்களும் விலங்கும் பொருளுங் காமமுந் துய்க்கலாற்றாது துன்ப முறுமென்று கூறிற்று.

கலைஞர் உரை:

கடல்நீர் சூழ்ந்த உலகமாயினும், மழைநீர்   பொய்த்துவிட்டால் பசியின்
கொடுமை வாட்டி வதைக்கும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

உரிய காலத்தே மழை பெய்யாது பொய்க்குமானால், கடல் சூழ்ந்த இப்பேருலகத்தில் வாழும் உயிர்களைப் பசி வருத்தும்
ஏரி னுழாஅ ருழவர் புயலென்னும்
வாரி வளங்குன்றிக் கால்.
ஏரின் உழாஅர் உழவர் புயல்என்னும்
வாரி வளங்குன்றிக் கால்.
பதவுரை:

ஏரின் - ஏர் கொண்டு

உழாஅர் - உழ மாட்டார்கள்

உழவர் - உழவர்கள்

புயல் - மழை

என்னும் - எனப்படும்

வாரி - வருவாய்

வளங்குன்றிக் கால் (வளம் + குன்றிக்கால்): வளம் - வளம்; குன்றிக்கால் - குன்றி விட்டால்

பொருளுரை:

          மழை என்னும் வருவாய் வளம் குன்றி விட்டால், உழவர்கள் ஏர் கொண்டு உழமாட்டார்கள்.

 

மு.வ உரை:

மழை என்னும் வருவாய் வளம் குன்றிவிட்டால், (உணவுப் பொருள்களை உண்டாக்கும்) உழவரும் ஏர்கொண்டு உழ மாட்டார்.

பரிமேலழகர் உரை:

உழவர் ஏரின் உழார்- உழவர் ஏரான் உழுதலைச் செய்யார்; புயல் என்னும் வாரி வளம் குன்றிக்கால் - மழை என்னும் வருவாய் தன் பயன் குன்றின். ('குன்றியக்கால்' என்பது குறைந்து நின்றது. உணவு இன்மைக்குக் காரணம் கூறியவாறு.)

மணக்குடவர் உரை:

ஏரினுழுதலைத் தவிர்வாருழவர், புயலாகிய வாரியினுடைய வளங்குறைந்தகாலத்து.

இஃது உழவாரில்லை யென்றது.

கலைஞர் உரை:

மழை  என்னும்  வருவாய்  வளம்  குன்றிவிட்டால், உழவுத்  தொழில்
குன்றிவிடும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

மழை என்னும் வருவாய் தன் வளத்தில் குறைந்தால், உழவர் ஏரால் உழவு செய்யமாட்டார்
கெடுப்பதூஉங் கெட்டார்க்குச் சார்வாய்மற் றாங்கே
எடுப்பதூஉ மெல்லா மழை.
கெடுப்பதூஉம் கெட்டார்க்குச் சார்வாய்மற் றாங்கே
எடுப்பதூஉம் எல்லாம் மழை.
பதவுரை:

கெடுப்பதூஉம் - கெடுப்பதும் (மழை பெய்யாமல்)

கெட்டார்க்கு - வாழ்வு கெட்டார்க்கு

சார்வாய் - துணையாக நின்று

மற்றாங்கே (மற்று + ஆங்கே): மற்று - மீண்டு, ஆங்கே - அவ்விடத்தே

எடுப்பதூஉம் - எடுப்பதும்

எல்லாம் - ஆகிய எல்லாம் (செய்வது)

மழை - மழை

பொருளுரை:

         பெய்யாமல் வாழ்வைக் கெடுக்க வல்லதும், மழையில்லாமல் வளம் கெட்டு வருந்துவோர்க்கும் துணையாய் அவ்வாறே காக்க வல்லதும் மழைதான்.

 

மு.வ உரை:

பெய்யாமல் வாழ்வைக் கெடுக்க வல்லதும் மழை; மழையில்லாமல் வளம் கெட்டு நொந்தவர்க்குத் துணையாய் அவ்வாறே காக்க வல்லதும் மழையாகும்.

பரிமேலழகர் உரை:

கெடுப்பதூஉம் - பூமியின்கண் வாழ்வாரைப் பெய்யாது நின்று கெடுப்பதூஉம்; கெட்டார்க்குச்சார்வாய் மற்று ஆங்கேஎடுப்பதூஉம்-அவ்வாறு கெட்டார்க்குத் துணையாய்ப் பெய்து முன் கெடுத்தாற் போல எடுப்பதூஉம்; எல்லாம் மழை - இவை எல்லாம் வல்லது மழை. ('மற்று' வினை மாற்றின்கண் வந்தது, ஆங்குஎன்பது மறுதலைத் தொழிலுவமத்தின்கண் வந்த உவமச்சொல். கேடும் ஆக்கமும் எய்துதற்கு உரியார் மக்கள் ஆதலின், 'கெட்டார்க்கு என்றார்'. 'எல்லாம்' என்றது, அம்மக்கள் முயற்சி வேறுபாடுகளால் கெடுத்தல் எடுத்தல்கள் தாம் பலவாதல் நோக்கி. 'வல்லது' என்பது அவாய் நிலையான் வந்தது. மழையினது ஆற்றல் கூறியவாறு.)

மணக்குடவர் உரை:

பெய்யாது நின்று எல்லாப் பொருளையுங் கெடுப்பதும் அவை கெடப் பட்டார்க்குத் துணையாய்த் தான் பெய்து பொருள்களெல்லாவற்றையும் அவ்விடத்தே யுண்டாக்குவதும் மழை.

இஃது இரண்டினையுஞ் செய்யவற்றென்றவாறு.

கலைஞர் உரை:

பெய்யாமல்   விடுத்து   உயிர்களின்  வாழ்வைக்  கெடுக்கக் கூடியதும்,
பெய்வதன் காரணமாக உயிர்களின் நலிந்த வாழ்வுக்கு  வளம்  சேர்ப்பதும்
மழையே ஆகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

பெய்யாமல் மக்களைக் கெடுப்பதும்; பெய்து கெட்டவரைத் திருத்துவதும் எல்லாமே மழைதான்
விசும்பிற் றுளிவீழி னல்லான்மற் றாங்கே
பசும்புற் றலைகாண் பரிது.
விசும்பின் துளிவீழின் அல்லால்மற் றாங்கே
பசும்புல் தலைகாண்பு அரிது.
பதவுரை:

விசும்பின் - மேகத்தின் (விசும்பு - மேகம்)

துளி - மழைத்துளி

வீழின் அல்லால் - விழாமல் போனால்

மற்றாங்கே (மற்று + ஆங்கே):  மற்று – பின்; ஆங்கே - அவ்விடத்தே

பசும்புல் (பசுமை + புல்): பசுமையான புல்லின்

தலை - தலை, நுனி

காண்பு - காண்பது

அரிது - அரிது

பொருளுரை:

          மேகத்திலிருந்து மழைத்துளி விழாது போனால், உலகத்தில் ஓரறிவுயிராகிய பசும்புல்லின் தலையைக்கூட (நுனியைக்கூட) இங்கே காண்பது அரிதாகிவிடும்.

 

மு.வ உரை:

வானத்திலிருந்து மழைத்துளி வீழ்ந்தால் அல்லாமல், உலகத்தில் ஓரறிவுயிராகிய பசும்புல்லின் தலையையும் காண முடியாது.

பரிமேலழகர் உரை:

விசும்பின் துளி வீழின் அல்லால் - மேகத்தின் துளி வீழின் காண்பது அல்லது; மற்று ஆங்கே பசும்புல் தலை காண்பது அரிது - வீழாதாயின் அப்பொழுதே பசும்புல்லினது தலையையும் காண்டல் அரிது. ('விசும்பு' ஆகு பெயர். 'மற்று' வினைமாற்றின்கண் வந்தது. இழிவு சிறப்பு உம்மை விகாரத்தால்தொக்கது. ஓர் அறிவு உயிரும் இல்லை என்பதாம்.)

மணக்குடவர் உரை:

வானின்று துளிவீழினல்லது அவ்விடத்துப் பசுத்த புல்லினது தோற்றமுங் காண்டல் அரிது.

ஆங்கென்பதனை அசையாக்கினு மமையும். இஃது ஓரறிவுயிருங் கெடுமென்றது.

கலைஞர் உரை:

விண்ணிலிருந்து  மழைத்துளி விழுந்தாலன்றி மண்ணில் பசும்புல் தலை
காண்பது அரிதான ஒன்றாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

மேகத்திலிருந்து மழைத்துளி விழாது போனால், பசும்புல்லின் நுனியைக்கூட இங்கே காண்பது அரிதாகிவிடும்
நெடுங்கடலுந் தன்னீர்மை குன்றுந் தடிந்தெழிலி
தான்ல்கா தாகி விடின்.
நெடுங்கடலும் தன்நீர்மை குன்றும் தடிந்தெழிலி
தான்நல்கா தாகி விடின்.
பதவுரை:

நெடுங்கடலும் (நெடும் + கடலும்): நெடும் - நெடிய, நீண்ட; கடலும் - கடல் கூட

தன்நீர்மை: தன் - தன்னுடைய; நீர்மை - தன்மை

குன்றும் - குறையும்

தடிந்தெழிலி (தடிந்து + எழிலி): தடிந்து - குறைத்து (ஆவியாகிக் குறைத்து); எழிலி - மேகம்

தான் - தன்னால்

நல்கா தாகி விடின் (நல்காது + ஆகிவிடின்): நல்காது - வழங்காது, கொடுக்காது (நல்கு - கொடு); ஆகிவிடின் - ஆகிவிட்டால்

பொருளுரை:

          கடல் நீரை ஆவியாக்கி குறைத்த மேகம், மழையாக மீண்டும் அந்த நீரை வழங்காமல் போனால், நீண்ட கடல் கூட அளவு குன்றி வற்றிப் போகும்.

 

மு.வ உரை:

மேகம் கடலிலிருந்து நீரைக் கொண்டு அதனிடத்திலே பெய்யாமல் விடுமானால், பெரிய கடலும் தன் வளம் குன்றிப் போகும்.

பரிமேலழகர் உரை:

நெடுங்கடலும் தன் நீர்மை குன்றும் - அளவில்லாத கடலும் தன் இயல்பு குறையும்; எழிலி தான் தடிந்து நல்காது ஆகி விடின் - மேகம் தான் அதனைக் குறைத்து அதன்கண் பெய்யாது விடுமாயின். (உம்மை சிறப்பு உம்மை. தன் இயல்பு குறைதலாவது நீர் வாழ் உயிர்கள் பிறவாமையும், மணி முதலாயின படாமையும் ஆம். ஈண்டுக் குறைத்தல் என்றது முகத்தலை. அது "கடல்குறை படுத்தநீர் கல் குறைபட வெறிந்து"(பரி.பா.20) என்பதனாலும் அறிக. மழைக்கு முதலாய கடற்கும் மழை வேண்டும் என்பதாம். இவை ஏழு பாட்டானும் உலகம் நடத்தற்கு ஏதுவாதல் கூறப்பட்டது.

மணக்குடவர் உரை:

நிலமேயன்றி நெடியகடலும் தனது தன்மை குறையும், மின்னி மழையானது பெய்யாவிடின்.

தடிந்தென்பதற்கு, கூறுபடுத்து என்று பொருளுரைப்பாரு முளர். இது நீருள் வாழ்வனவும் படுவனவுங் கெடுமென்றது. இவை நான்கினானும் பொருட்கேடு கூறினார், பொருள்கெட இன்பங்கெடு மென்பதனால் இன்பக்கேடு கூறிற்றிலர்.

கலைஞர் உரை:

ஆவியான   கடல்நீர்  மேகமாகி    அந்தக்    கடலில்   மழையாகப்
பெய்தால்தான் கடல்கூட வற்றாமல் இருக்கும்.  மனித   சமுதாயத்திலிருந்து
புகழுடன்  உயர்ந்தவர்களும் அந்தச்  சமுதாயத்திற்கே  பயன்பட்டால்தான்
அந்தச் சமுதாயம் வாழும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

பெய்யும் இயல்பிலிருந்து மாறி மேகம் பெய்யாது போனால், நீண்ட கடல் கூட வற்றிப் போகும்
சிறப்பொடு பூசனை செல்லாது வானம்
வறக்குமேல் வானோர்க்கு மீண்டு.
சிறப்பொடு பூசனை செல்லாது வானம்
வறக்குமேல் வானோர்க்கும் ஈண்டு.
பதவுரை:

சிறப்பொடு - சிறப்பாக

பூசனை - வழிபாடு

செல்லாது - நடக்காது

வானம் - வானம்

வறக்குமேல் - வறண்டு போனால்

வானோர்க்கும் - வானவர்களுக்கும்

ஈண்டு - இவ்வுலகில்

பொருளுரை:

          வானமானது வறண்டு மழை பொய்த்து போனால், இவ்வுலகத்தில் வானோர்க்காக நடைபெறும் விழாவும், வழிபாடும் நடைபெறாது.

 

மு.வ உரை:

மழை பெய்யாமல் போகுமானால் இவ்வுலகத்தில் வானோர்க்காக நடக்கும் திருவிழாவும் நடைபெறாது; நாள் வழிபாடும் நடைபெறாது.

பரிமேலழகர் உரை:

வானோர்க்கும் ஈண்டுச் சிறப்போடு பூசனை செல்லாது - தேவர்கட்கும் இவ்வுலகில் மக்களால் செய்யப்படும் விழவும் பூசையும் நடவாது; வானம் வறக்குமேல் - மழை பெய்யாதாயின் (நைமித்திகத்தோடு கூடிய நித்தியம் என்றார் ஆகலின் 'செல்லாது' என்றார். 'உம்மை' சிறப்பு உம்மை. நித்தியத்தில் தாழ்வு தீரச் செய்வது நைமித்திகம் ஆதலின், அதனை முற்கூறினார்.)

மணக்குடவர் உரை:

சிறப்புச் செய்யப்படுகின்ற விழவு பூசனை நடவாது, வானம் புலருமாகில் தேவர்களுக்கும் இவ்வுலகின்கண்.

மழைபெய்யாக்கால் வருங் குற்றங் கூறுவார் முற்பட நான்குவகைப்பட்ட அறங்களில் பூசை கெடுமென்றார்.

கலைஞர் உரை:

வானமே   பொய்த்து  விடும்போது, அதன் பின்னர்  அந்த வானத்தில்
வாழ்வதாகச் சொல்லப்படுகிறவர்களுக்கு   விழாக்கள்   ஏது? வழிபாடுதான்
ஏது?

சாலமன் பாப்பையா உரை:

மழை பொய்த்துப் போனால் தெய்வத்திற்குத் தினமும் நடக்கும் பூசனையும் நடக்காது; ஆண்டுதோறும் கொண்டாடப்படும் திருவிழாவும் நடைபெறாது
தானந் தவமிரண்டுந் தங்கா வியனுலகம்
வானம் வழங்கா தெனின்.
தானம் தவம்இரண்டும் தங்கா வியன்உலகம்
வானம் வழங்கா தெனின்.
பதவுரை:

தானம் - பிறருக்கு தரும் தானம்

தவம் - தனக்காக செய்யும் தவம்

இரண்டும் - ஆகிய இரண்டும்

தங்கா - இருக்காது, நடைபெறாது

வியன்உலகம்: வியன் - அகண்ட; உலகம் - உலகத்தில்

வானம் - வானம்

வழங்கா தெனின் (வழங்காது + எனின்):  வழங்காது - மழையாக வழங்காமல்; எனின் - என்றால்

பொருளுரை:

          வானமானது மழை பெய்யாது பொய்த்துப் போனால், இவ்வுலகத்தில் பிறருக்கு செய்யும் தானம், தனக்காக செய்யும் தவம் ஆகிய இரண்டும் இருக்காது.

 

மு.வ உரை:

மழை பெய்யவில்லையானால், இந்தப் பெரிய உலகத்தில் பிறர்பொருட்டுச் செய்யும் தானமும், தம் பொருட்டுச் செய்யும் தவமும் இல்லையாகும்.

பரிமேலழகர் உரை:

வியன் உலகம் தானம் தவம் இரண்டும் தங்கா - அகன்ற உலகின்கண் தானமும் தவமும் ஆகிய இரண்டு அறமும் உளவாகா; வானம் வழங்காது எனின் - மழை பெய்யாது ஆயின். (தானமாவது அறநெறியான் வந்த பொருள்களைத் தக்கார்க்கு உவகையோடும் கொடுத்தல்; தவம் ஆவது மனம் பொறிவழி போகாது நிற்றற் பொருட்டு விரதங்களான் உண்டி சுருக்கல் முதலாயின. பெரும்பான்மை பற்றித் தானம் இல்லறத்தின் மேலும், தவம் துறவறத்தின் மேலும் நின்றன.)

மணக்குடவர் உரை:

தானமும் தவமுமாகிய விரண்டறமு முளவாகா; அகன்ற வுலகத்துக்கண் மழை பெய்யாதாயின்.

இது தானமும் தவமுங் கெடுமென்றது.

கலைஞர் உரை:

இப்பேருலகில்  மழை   பொய்த்துவிடுமானால்  அது, பிறர் பொருட்டுச்
செய்யும்   தானத்திற்கும்,  தன்பொருட்டு   மேற்கொள்ளும்  நோன்புக்கும்
தடங்கலாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

மழை பொய்த்துப் போனால், விரிந்த இவ்வுலகத்தில் பிறர்க்குத் தரும் தானம் இராது; தன்னை உயர்த்தும் தவமும் இராது.
நீரின் றமையா துலகெனின் யார்யார்க்கும்
வானின் றமையா தொழுக்கு.
நீர்இன்று அமையாது உலகெனின் யார்யார்க்கும்
வான்இன்று அமையாது ஒழுக்கு.
பதவுரை:

நீர்இன்று (நீர் + இன்று): நீர் இல்லாமல் (இன்று – இன்றி, இல்லாமல்)

அமையாது - அமைந்து விடாது, நடைபெறாது

உலகெனின் (உலகு + எனின்): உலகு - உலக வாழ்வு; எனின் - என்றால்

யார்யார்க்கும் - யாராக இருப்பினும்

வான்இன்று (வான் + இன்று): வானம் இல்லாமல் (இன்று – இன்றி, இல்லாமல்)

அமையாது - அமைந்து விடாது

ஒழுக்கு - நீரின் ஓட்டம்

பொருளுரை:

          எப்படிப்பட்டவர்க்கும் நீர் இல்லாமல் உலக வாழ்க்கை நடைபெறாது என்றால், அந்த நீரோ மழை இல்லாமல் கிடைக்காது.

 

மு.வ உரை:

எப்படிப்பட்டவர்க்கும் நீர் இல்லாமல் உலக வாழ்க்கை நடைபெறாது என்றால், மழை இல்லையானால் ஒழுக்கமும் நிலைபெறாமல் போகும்.

பரிமேலழகர் உரை:

யார்யார்க்கும் நீர் இன்று உலகு அமையாது எனின் - எவ்வகை மேம்பாட்டார்க்கும் நீரை இன்றி உலகியல் அமையாது ஆயின்; ஒழுக்கு வான் இன்று அமையாது - அந்நீர் இடையறாது ஒழுகும் ஒழுக்கும் வானை இன்றி அமையாது. ( பொருள் இன்பங்களை 'உலகியல்' என்றார், அவை இம்மைக்கண்ண ஆகலின், இடையறாது ஒழுகுதல் எக்காலத்தும் எவ்விடத்தும் உளதாகல், நீர் இன்று அமையாது உலகு என்பது எல்லாரானும் தெளியப்படுதலின்,அது போல ஒழுக்கும் வான் இன்று அமையாமை தெளியப்படும் என்பார், 'நீர் இன்று அமையாது உலகம் எனின்' என்றார். இதனை,'நீரை இன்றி அமையாது உலகு ஆயின் எத்திறத்தார்க்கும் மழையை இன்றி ஒழுக்கம் நிரம்பாது' என உரைப்பாரும் உளர். இவை மூன்று பாட்டானும் அறம் பொருள் இன்பங்கள் நடத்தற்கு ஏதுவாதல் கூறப்பட்டது.)

மணக்குடவர் உரை:

நீரையின்றி யுலகம் அமையாதாயின் யாவர்க்கும் மழையையின்றி ஒழுக்கம் உண்டாகாது.

ஒழுக்கம்- விரதம். இஃது ஆசாரங்கெடுமென்றது. இவை மூன்றினானும் நான்கறமுங் கெடுமென்று கூறினார்.

கலைஞர் உரை:

உலகில்  மழையே  இல்லையென்றால்  ஒழுக்கமே  கெடக்கூடும் என்ற
நிலை  இருப்பதால்,   நீரின்   இன்றியமையாமையை உணர்ந்து செயல்பட
வேண்டும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

எத்தனை பெரியவரானாலும் நீர் இல்லாமல் வாழமுடியாது; அந்த நீரோ மழை இல்லாமல் கிடைக்காது
The Blessing of Rain
Chapter (அதிகாரம்) The Blessing of Rain (வான்சிறப்பு)
Section (குறள் - பால்) Virtue (அறத்துப்பால்)
Chapter Group (குறள் - இயல்) Prologue (பாயிரவியல்)
Order (குறள் - வரிசை) 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Chapter Description:

The Blessing of Rain


வானின் றுலகம் வழங்கி வருதலாற்,
றானமிழ்த மென்றுணரற் பாற்று.
வான்நின்று உலகம் வழங்கி வருதலால்
தான்அமிழ்தம் என்றுணரற் பாற்று.
Translations:

Rev. Dr. G.U.Pope:

The World its course maintains through life that rain unfailing gives;<br>Thus rain is known the true ambrosial food of all that lives.

Yogi Shuddanandha

The genial rain ambrosia call: <br>The world but lasts while rain shall fall.
Meaning:
By the continuance of rain the world is preserved in existence; it is therefore worthy to be called ambrosia
துப்பார்க்குத் துப்பாய துப்பாக்கித் துப்பார்க்குத்
துப்பாய தூஉ மழை.
துப்பார்க்குத் துப்பாய துப்பாக்கித் துப்பார்க்குத்
துப்பாய தூஉம் மழை.
Translations:

Rev. Dr. G.U.Pope:

The rain makes pleasant food for eaters rise;<br>As food itself, thirst-quenching draught supplies.

Yogi Shuddanandha

The rain begets the food we eat <br>And forms a food and drink concrete.
Meaning:
Rain produces good food, and is itself food
விண்ணின்று பொய்ப்பின் விரிநீர் வியனுலகத்
துண்ணின் றுடற்றும் பசி.
விண்இன்று பொய்ப்பின் விரிநீர் வியனுலகத்து
உள்நின்று உடற்றும் பசி.
Translations:

Rev. Dr. G.U.Pope:

If clouds. The promised rain, deceive, and in the sky remain,<br>Famine, sore torment, stalks o’er earth's vast ocean-girdled plain.

Yogi Shuddanandha

Let clouds their visits stay, and dearth <br>Distresses all the sea-girt earth.
Meaning:
If the cloud, withholding rain, deceive (our hopes) hunger will long distress the sea-girt spacious world
ஏரி னுழாஅ ருழவர் புயலென்னும்
வாரி வளங்குன்றிக் கால்.
ஏரின் உழாஅர் உழவர் புயல்என்னும்
வாரி வளங்குன்றிக் கால்.
Translations:

Rev. Dr. G.U.Pope:

If clouds their wealth on waters fail on earth to pour,<br>The ploughers plough with oxen’s sturdy team no more.

Yogi Shuddanandha

Unless the fruitful shower descend, <br>The ploughman's sacred toil must end.
Meaning:
If the abundance of wealth imparting rain diminish, the labour of the plough must cease
கெடுப்பதூஉங் கெட்டார்க்குச் சார்வாய்மற் றாங்கே
எடுப்பதூஉ மெல்லா மழை.
கெடுப்பதூஉம் கெட்டார்க்குச் சார்வாய்மற் றாங்கே
எடுப்பதூஉம் எல்லாம் மழை.
Translations:

Rev. Dr. G.U.Pope:

‘Tis rain works all: it ruin spreads, then timely aid supplies;<br>As, in the happy days before, it bids the ruined rise.

Yogi Shuddanandha

Destruction it may sometimes pour, <br>But only rain can life restore.
Meaning:
Rain by its absence ruins men; and by its existence restores them to fortune
விசும்பிற் றுளிவீழி னல்லான்மற் றாங்கே
பசும்புற் றலைகாண் பரிது.
விசும்பின் துளிவீழின் அல்லால்மற் றாங்கே
பசும்புல் தலைகாண்பு அரிது.
Translations:

Rev. Dr. G.U.Pope:

If from the clouds no drops of rain are shed,<br>‘Tis rare to see green herb lift up its head.

Yogi Shuddanandha

No grassy blade its head will rear, <br>If from the cloud no drop appear.
Meaning:
4 If no drop falls from the clouds, not even the green blade of grass will be seen
நெடுங்கடலுந் தன்னீர்மை குன்றுந் தடிந்தெழிலி
தான்ல்கா தாகி விடின்.
நெடுங்கடலும் தன்நீர்மை குன்றும் தடிந்தெழிலி
தான்நல்கா தாகி விடின்.
Translations:

Rev. Dr. G.U.Pope:

If clouds restrain their gifts and grant no rain,<br>The treasures fail in ocean’s wide domain.

Yogi Shuddanandha

The ocean's wealth will waste away,<br>Except the cloud its stores repay.
Meaning:
Even the wealth of the wide sea will be diminished, if the cloud that has drawn (its waters) up gives them not back again (in rain)
சிறப்பொடு பூசனை செல்லாது வானம்
வறக்குமேல் வானோர்க்கு மீண்டு.
சிறப்பொடு பூசனை செல்லாது வானம்
வறக்குமேல் வானோர்க்கும் ஈண்டு.
Translations:

Rev. Dr. G.U.Pope:

If heaven grow dry, with feast and offering never more,<br>Will men on earth the heavenly ones adore.

Yogi Shuddanandha

The earth, beneath a barren sky, <br>Would offerings for the gods deny.
Meaning:
If the heaven dry up, neither yearly festivals, nor daily worship will be offered in this world, to the celestials
தானந் தவமிரண்டுந் தங்கா வியனுலகம்
வானம் வழங்கா தெனின்.
தானம் தவம்இரண்டும் தங்கா வியன்உலகம்
வானம் வழங்கா தெனின்.
Translations:

Rev. Dr. G.U.Pope:

If heaven its watery treasures ceases to dispense,<br>Through the wide world ceases gifts, and deeds of ’penitence’.

Yogi Shuddanandha

Were heaven above to fail below <br>Nor alms nor penance earth would show.
Meaning:
If rain fall not, penance and alms-deeds will not dwell within this spacious world
நீரின் றமையா துலகெனின் யார்யார்க்கும்
வானின் றமையா தொழுக்கு.
நீர்இன்று அமையாது உலகெனின் யார்யார்க்கும்
வான்இன்று அமையாது ஒழுக்கு.
Translations:

Rev. Dr. G.U.Pope:

When water fails, functions of nature cease, you say;<br>Thus when rain fails, no men can walk in ‘duty’s ordered way’.

Yogi Shuddanandha

Water is life that comes from rain <br>Sans rain our duties go in vain.
Meaning:
If it be said that the duties of life cannot be discharged by any person without water, so without rain there cannot be the flowing of water
 
துரிதத் தேடல்
 எண் வரிசை
 அகர வரிசை