தினம் ஒரு குறள்

வாளொடென் வன்கண்ணர் அல்லார்க்கு நூலொடென்
நுண்ணவை அஞ்சு பவர்க்கு.

அவையஞ்சாமை (குறள் எண்: 726)

பொருளுரை:
அஞ்சாத வீரர் அல்லாத மற்றவர்க்கு வாளோடு என்ன தொடர்பு உண்டு? நுண்ணறிவுடையவரின் அவைக்கு அஞ்சுகின்றவர்க்கு நூலோடு என்ன தொடர்பு உண்டு?
உறுப்பினர் பகுதி
 

திருக்குறள், மனித இனத்திற்கு ஒரு மனிதன் தந்த வரம்.  

உலகின் தலைசிறந்த இலக்கியங்களுள் மிக முக்கியமானது திருக்குறள்.

இது பதினெண்கீழ்க்கணக்கு எனப்படும் பதினெட்டு நூல்களின் திரட்டில் ஒன்று. இதனை இயற்றியவர் திருவள்ளுவர். இது, மனித வாழ்விற்கு அடிப்படையான, இன்றியமையாத உயர்ந்த அறங்களை போதிக்கும் நூல்.

இந்நூல் அறத்துப்பால், பொருட்பால், காமத்துப்பால் என்னும் முப்பெரும் பிரிவுகள் கொண்டது. இவை ஒவ்வொன்றும் "இயல்" என்னும் பகுதிகளாக மேலும் பகுக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு இயலும் சில குறிப்பிட்ட அதிகாரங்களைக் கொண்டது. ஒவ்வொரு அதிகாரமும் பத்து பாடல்களைத் தன்னுள் அடக்கியது.

இவ்வாறாக, 133 அதிகாரங்களும், ஒவ்வொன்றும் 10 பாடல்களுடன் மொத்தம் 1330 குறள்கள் உள்ளடக்கிய இலக்கியம் இது.

வாழ்வியலின் அனைத்து கூறுகளையும் உள்ளடக்கியதால் திருக்குறள் அனைத்து தரப்பினராலும் போற்றப்பட்டு பல பெயர்களால் அழைப்படுகிறது.

இன, மொழி, பாலின பேதங்களின்றி காலம் கடந்தும் பொருந்துவது போல் அமைந்துள்ளதால் இந்நூல் "உலகப் பொது மறை" என்றும், மூன்று பெரும் பால் பிரிவுகளைக் கொண்டதால் இதனை முப்பால் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.
இப்பாடல்கள் அனைத்துமே குறள் வெண்பா என்னும் வெண்பா வகையைச் சேர்ந்தவை. இவ்வகை வெண்பாக்களால் ஆன இலக்கியமாக நமக்குக் கிடைக்கப்பெற்ற ஒரே நூல் இதுதான். குறள் வெண்பாக்களால் ஆனமையால் "குறள்' என்றும் "திருக்குறள்" என்றும் இது பெயர் பெற்றது.

திருக்குறளின் வேறு பெயர்கள்:

1) முப்பால்   2) உத்தரவேதம்   3) தெய்வநூல்   4) பொதுமறை

5) பொய்யாமொழி   6) வாயுறை வாழ்த்து   7) தமிழ் மறை   8) திருவள்ளுவம்

 

திருக்குறளின் காலம் குறித்து பல வேறுபட்ட தகவல்கள் உண்டு. திருக்குறளின் காலமாக பலராலும் கணிக்கப்படுவது கி.பி 2 ஆம் நூற்றாண்டு.

 

 

 

திருவள்ளுவரது இயற்பெயர், வாழ்ந்த இடம் உறுதியாகத் தெரியவில்லை எனினும் அவர் கி.மு. முதல் நூற்றாண்டில், தற்பொழுதைய சென்னை நகருக்கருகில்,மயிலாப்பூரில் வாழ்ந்து வந்தார் என்று அறியப்படுகிறது. காவிரிப்பாக்கம் அருகில் வாழ்ந்து வந்த மார்கசெயன் என்பவர் அவரது கவித்திறன் கண்டு அவரது ஒரு புதல்வியான வாசுகியை வள்ளுவருக்கு மணம் முடித்ததாக அறியப்படுகிறதுஆதி-பகவன் என்ற பெற்றோருக்கு பிறந்ததாகவும் மதுரை நகரில் வாழ்ந்ததாகவும் கருத்துண்டு.

திருவள்ளுவரின் காலம் உறுதியாகத் தெரியவில்லை; எனினும் அவரது பிறந்த ஆண்டு கி.மு 31 எனக் கொண்டு திருவள்ளுவர் ஆண்டு கணக்கிடப்படுகிறது.

திருவள்ளுவரின் வெறு பெயர்கள்,
1) நாயனர்    2) தெய்வப்புலவர்   3) நான்முகனார்   4) தேவர்   5) மாதானுபங்கி
6) செந்நாப்போதார்   7) பெருநாவலர்   8) புலவர்   9) பொய்யில் புலவர்

அழுக்காறாமை
அதிகாரம் அழுக்காறாமை
குறள் - பால் அறத்துப்பால்
குறள் - இயல் இல்லறவியல்
குறள் - வரிசை 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
அதிகார விளக்கம்:

அழுக்காறு - பொறாமை; அழுக்காறாமை - அழுக்காறு கொள்ளாத தன்மை
   

       பிறரது செல்வம், உடைமை, உயர்வு, புகழ் மீது பொறாமை கொள்ளாத உயர்ந்த குணத்தின் மேன்மை, உயர்வையும்; அதைக் கடைபிடிக்காதவருக்கு நேரும் அழிவைக் கூறும் அதிகாரம்.

 


ஒழுக்காறாக் கொள்க வொருவன்றன் னெஞ்சத்
தழுக்கா றிலாத வியல்பு.

ஒழுக்காறாக் கொள்க ஒருவன்தன் நெஞ்சத்து
அழுக்காறு இலாத இயல்பு.

பதவுரை:

ஒழுக்காறா (ஒழுக்கு + ஆறா): ஒழுக்கு - ஒழுக்கம்; ஆறா - வழியாக, நெறியாக (ஆறு - நெறி, வழி)
கொள்க - கொள்க, மேற்கொள்க
ஒருவன்தன் - ஒருவன் தன்னுடைய
நெஞ்சத்து - நெஞ்சத்தில், மனதில்
அழுக்காறு - பொறாமை
இலாத இயல்பு - இல்லாத தன்மை

பொருளுரை:

ஒருவன் தன்னுடைய நெஞ்சத்தில் பொறாமை இல்லாத தன்மையை த்ன் வாழ்வின் ஒழுக்க நெறியாக கொள்ளுதல் வேண்டும்.

 

மு.வ உரை:

ஒருவன் தன் நெஞ்சில் பொறாமை இல்லாமல் வாழும் இயல்பைத் தனக்கு உரிய ஒழுக்கநெறியாகக் கொண்டு போற்ற வேண்டும்.

பரிமேலழகர் உரை:

ஒருவன் தன் நெஞ்சத்து அழுக்காறு இலாத இயல்பு - ஒருவன் தன் நெஞ்சத்தின்கண் அழுக்காறு என்னும் குற்றம் இல்லாத இயல்பினை; ஒழுக்காறாக் கொள்க - தனக்கு ஓதிய ஒழுக்க நெறியாகக் கொள்க. [இயல்பு - அறிவோடு கூடிய தன்மை. அத்தன்மையும் நன்மை பயத்தலின், ஒழுக்க நெறி போல உயிரினும் ஓம்புக என்பதாம்.]

மணக்குடவர் உரை:

ஒருவன் தன்னெஞ்சத்து அழுக்காறு இல்லாத வியல்பைத் தனக்கு ஒழுக்க நெறியாகக் கொள்க.

இஃது அழுக்காறு தவிரவேண்டு மென்றது.

கலைஞர் உரை:

மனத்தில்   பொறாமையில்லாமல்   வாழும் இயல்பை ஒழுக்கத்திற்குரிய
நெறியாகப் பெற்று விளங்கிட வேண்டும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

உள்ளத்துள் பொறாமை இல்லாமல் வாழும் குணத்தை, ஒருவன் தனக்கு உரிய ஒழுக்கமாகக் கொள்க.

விழுப்பேற்றி னஃதொப்ப தில்லையார் மாட்டு
மழுக்காற்றி னன்மை பெறின்.

விழுப்பேற்றின் அஃதொப்பது இல்லையார் மாட்டும்
அழுக்காற்றின் அன்மை பெறின்.

பதவுரை:

விழுப்பேற்றின் (விழு + பேறு): சிறந்த செல்வங்களுள் (விழு - சிறந்த, சீரிய; பேறு - செல்வம்)
அஃதொப்பது (அஃது + ஒப்பது) - அதற்குச் நிகரானது (ஒப்ப - சமமான, நிகரான)
இல்லை - இல்லை
யார் மாட்டும் - யாரிடமும்
அழுக்காற்றின் - பொறாமை குணத்திலிருந்து
அன்மை - நீங்க, விலக
பெறின் - பெற்றால்

பொருளுரை:

ஒருவன் யாரிடமும் பொறாமை கொள்ளாத குணம் பெற்றிருந்தால், அவனிடம் உள்ள சிறந்த செல்வங்களுள் அதற்கு நிகரானது வேறு ஏதும் இல்லை.

 

மு.வ உரை:

யாரிடத்திலும் பொறாமை இல்லாதிருக்கப் பெற்றால், ஒருவன் பெறத்தக்க மேம்பாடான பேறுகளில் அதற்கு ஒப்பானது வேறொன்றும் இல்லை.

பரிமேலழகர் உரை:

யார் மாட்டும் அழுக்காற்றின் அன்மை பெறின் - யாவர் மாட்டும் அழுக்காற்றினின்று நீங்குதலை ஒருவன் பெறுமாயின்; விழுப்பேற்றின் அஃது ஒப்பது இல்லை - மற்று அவன் பெறும் சீரிய பேறுகளுள் அப்பேற்றினை ஒப்பது இல்லை. (அழுக்காறு பகைவர் மாட்டும் ஒழிதற்பாற்று என்பார், 'யார் மாட்டும்' என்றார். அன்மை-வேறாதல். இவை இரண்டு பாட்டானும் அழுக்காறு இன்மையது குணம் கூறப்பட்டது.)

மணக்குடவர் உரை:

விழுமிய பேறுகளுள் யார் மட்டும் அழுக்காறு செய்யாமையைப் பெறுவனாயின், அப்பெற்றியினை யொப்பது பிறிதில்லை.

இஃது அழுக்காறு செய்யாமை யெல்லா நன்மையினும் மிக்கதென்றது.

கலைஞர் உரை:

யாரிடமும்   பொறாமை    கொள்ளாத   பண்பு ஒருவர்க்கு வாய்க்கப்
பெறுமேயானால் அதற்கு மேலான பேறு அவருக்கு வேறு எதுவுமில்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

எவர் இடத்தும் பொறாமை கொள்ளாதிருப்பதை ஒருவன் பெற்றால் சீரிய சிறப்புகளுள் அது போன்றது வேறு இல்லை.

அறனாக்கம் வேண்டாதா னென்பான் பிறனாக்கம்
பேணா தழுக்கறுப் பான்.

அறன்ஆக்கம் வேண்டாதான் என்பான் பிறனாக்கம்
பேணாது அழுக்கறுப் பான்.

பதவுரை:

அறன்ஆக்கம் - அறத்தால் வரும் உயர்வு (ஆக்கம் - உயர்வு, செல்வம்)
வேண்டாதான் - வேண்டாம்
என்பான் - என்பவன்
பிறனாக்கம் (பிறன் + ஆக்கம்): பிறருடைய உயர்வை (செல்வங்களை)
பேணாது - விரும்பாமல், மகிழாமல் (பேணுதல் - விரும்புதல்)
அழுக்கறுப் பான் - பொறாமை கொண்டிருப்பான்

பொருளுரை:

அறத்தால் வரும் உயர்வை வேண்டாம் என்பவன்தான் பிறருடைய உயர்வைக் கண்டு மகிழ்ச்சி அடையாமல் பொறாமை கொண்டிருப்பான்.

 

மு.வ உரை:

தனக்கு அறமும் ஆக்கமும் விரும்பாதவன் என்று கருதத்தக்கவனே, பிறனுடைய ஆக்கத்தைக் கண்டு மகிழாமல் பொறாமைப்படுவான்.

பரிமேலழகர் உரை:

அறன் ஆக்கம் வேண்டாதான் என்பான் - மறுமைக்கும் இம்மைக்கும் அறமும் செல்வமும் ஆகிய உறுப்புக்களைத் தனக்கு வேண்டாதான் என்று சொல்லப்படுவான்; பிறன் ஆக்கம் பேணாது அழுக்கு அறுப்பான் - பிறன் செல்வம் கண்டவழி அதற்கு உதவாது அழுக்காற்றைச் செய்வான். ('அழுக்கறுத்தல்' எனினும் 'அழுக்காறு' எனினும் ஒக்கும். அழுக்காறு செய்யின் தனக்கே ஏதமாம் என்பதாகும்.)

மணக்குடவர் உரை:

தனக்கு அறனாகிய வாழ்வு வேண்டாதானென்று சொல்லப்படுவான், பிறனுடைய ஆக்கத்தை விரும்பாதே அழுக்காறு செய்வான்.

இஃது அழுக்காறுடையார்க்குப் புண்ணிய மில்லையாமென்று கூறிற்று.

கலைஞர் உரை:

அறநெறியையும், ஆக்கத்தையும்  விரும்பிப்  போற்றாதவன்தான்,  பிறர்
பெருமையைப் போற்றாமல் பொறாமைக் களஞ்சியமாக விளங்குவான்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

பிறர் உயர்வு கண்டு மகிழாமல் பொறாமைப்படுபவன், அறத்தால் வரும் புண்ணியத்தை வேண்டா என மறுப்பவன் ஆவான்

அழுக்காற்றி னல்லவை செய்யா ரிழுக்காற்றி
னேதம் படுபாக் கறிந்து.

அழுக்காற்றின் அல்லவை செய்யார் இழுக்காற்றின்
ஏதம் படுபாக்கு அறிந்து.

பதவுரை:

அழுக்காற்றின் (அழுக்காறு + இன்): பொறாமையினால் (அழுக்காறு - பொறாமை)
அல்லவை - அறம் அல்லாதவற்றை, தீமை
செய்யார் - செய்ய மாட்டார்கள்
இழுக்காற்றின் (இழுக்காறு + இன்): தீய குணத்தால் (இழுக்காறு - தீய நெறி)
ஏதம் - துன்பம், கேடு
படுபாக்கு - வருவதை, ஏற்படுவதை
அறிந்து - அறிந்து

பொருளுரை:

பொறாமை என்னும் தீய குணத்தால் கேடு வரும் என்பதை அறிந்தவர்கள், பொறாமை கொண்டு அறம் அல்லாதவற்றை செய்ய மாட்டார்கள்.

 

மு.வ உரை:

பொறாமைப்படுதலாகிய தவறான நெறியில் துன்பம் ஏற்படுதலை அறிந்து, பொறாமை காரணமாக அறமல்லாதவைகளைச் செய்யார் அறிவடையோர்.

பரிமேலழகர் உரை:

அழுக்காற்றின் அல்லவை செய்யார் - அழுக்காறு ஏதுவாக அறனல்லவற்றைச் செய்யார் அறிவுடையார்; இழுக்கு ஆற்றின் ஏதம் படுபாக்கு அறிந்து - அத்தீநெறியால் தமக்கு இருமையினும் துன்பம் வருதலை அறிந்து. (அறன் அல்லவையாவன: செல்வம், கல்வி, முதலியன உடையார்கண் தீங்கு நினைத்தலும், சொல்லுதலும், செய்தலும் ஆம்.)

மணக்குடவர் உரை:

அழுக்காற்றினானே அறமல்லாதவற்றைச் செய்யார்: நல்லோர் அவ்வறத்தைத் தப்பின நெறியினாற் குற்றம் வருவதை யறிந்து.

கலைஞர் உரை:

தீய   வழியில்   சென்றால்  துன்பம்  ஏற்படுமென்பதை அறிந்தவர்கள்
பொறைமையினால் தீச்செயல்களில் ஈடுபடமாட்டார்கள்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

பொறாமை கொண்டால் துன்பம் வரும் என்பதை அறிந்து அறிவுடையோர் பொறாமை காரணமாகத் தீமைகளைச் செய்யமாட்டார்

அழுக்கா றுடையர்க் கதுசாலு மொன்னார்
வழுக்கியுங் கேடீன் பது.

அழுக்காறு உடையார்க்கு அதுசாலும் ஒன்னார்
வழுக்கியும் கேடீன் பது.

பதவுரை:

அழுக்காறு - பொறாமை
உடையார்க்கு - உடையவர்களுக்கு
அது சாலும் - அது போதுமானதகும்
ஒன்னார் - பகைவர்கள்
வழுக்கியும் - விலகியும், நீங்கியும்
கேடீன் பது (கேடு + ஈன்பது): கேடு தருவது

பொருளுரை:

பொறாமை குணம் உடையவர்களுக்குக் கேடு தருவதற்குப் பகைவர்கள் தேவையில்லை; அந்த ஒரு குணமே போதுமானதாகும்.

 

மு.வ உரை:

பொறாமை உடையவர்க்கு வேறு பகை வேண்டா. அஃது ஒன்றே போதும், பகைவர் தீங்குசெய்யத் தவறினாலும் தவறாமல் கேட்டைத் தருவது அது.

பரிமேலழகர் உரை:

ஒன்னார் வழுக்கியும் கேடு ஈன்பது - அழுக்காறு பகைவரைஒழிந்தும் கேடு பயப்பதொன்று ஆகலின்; அழுக்காறு உடையார்க்கு அது சாலும் - அவ்வழுக்காறு உடையார்க்குப் பகைவர் வேண்டா; கேடு பயப்பதற்கு அதுதானே அமையும். ('அதுவே' என்னும் பிரிநிலை ஏகாரம் விகாரத்தால் தொக்கது.)

மணக்குடவர் உரை:

அழுக்காறுடையார்க்கு அவ்வழுக்காறு தானே அமையும்: பகைவர் கேடுபயத்தல் தப்பியும் கெடுப்பதற்கு,

இஃது உயிர்க்குக் கேடுவருமென்று கூறிற்று.

கலைஞர் உரை:

பொறாமைக் குணம்  கொண்டவர்களுக்கு  அவர்களை  வீழ்த்த  வேறு
பகையே வேண்டா. அந்தக் குணமே அவர்களை வீழ்த்தி விடும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

பொறாமை உடையவர்க்குத் தீமை தரப் பகைவர் வேண்டியதில்லை; பொறாமையே போதும்

கொடுப்ப தழுக்கறுப்பான் சுற்ற முடுப்பதூஉ
முண்பதூஉ மின்றிக் கெடும்.

கொடுப்பது அழுக்கறுப்பான் சுற்றம் உடுப்பதூஉம்
உண்பதூஉம் இன்றிக் கெடும்.

பதவுரை:

கொடுப்பது - கொடுப்பதைப் பார்த்து
அழுக்கறுப்பான் - பொறாமை கொள்பவன்
சுற்றம் - சுற்றம், உறவுகள்
உடுப்பதூஉம் - உடுக்கவும் (உடுக்க உடையும்)
உண்பதூஉம் - உண்ணவும் (உண்ண உணவும்)
இன்றி - இல்லாமல்
கெடும் - கெட்டு விடும்

பொருளுரை:

பிறருக்கு கொடுக்கப்படும் பொருளைப் பார்த்து பொறாமைப் படுபவனின் சுற்றம் உடுக்க உடையும், உண்ண உணவும் இல்லாமல் கெட்டு விடும்.

 

மு.வ உரை:

பிறர்க்கு உதவியாகக் கொடுக்கப்படும் பொருளைக் கண்டு பொறாமைப்படுகின்றவனுடைய சுற்றம், உடையும் உணவும் இல்லாமல் கெடும்.

பரிமேலழகர் உரை:

கொடுப்பது அழுக்கறுப்பான் சுற்றம் - ஒருவன் பிறர்க்குக் கொடுப்பதன்கண் அழுக்காற்றைச் செய்வானது சுற்றம்; உடுப்பதும் உண்பதும் இன்றிக் கெடும் - உடுக்கப்படுவதும் உண்ணப்படுவதும் இன்றிக் கெடும். (கொடுப்பதன்கண் அழுக்கறுத்தலாவது, கொடுக்கப்படும் பொருள்களைப் பற்றிப் பொறாமை செய்தல். 'சுற்றம் கெடும்' எனவே அவன் கேடு சொல்லாமையே பெறப்பட்டது. பிறர் பேறு பொறாமை தன் பேற்றையே அன்றித் தன் சுற்றத்தின் பேற்றையும் இழப்பிக்கும் என்பதாம்.)

மணக்குடவர் உரை:

பிறனொருவன் மற்றொருவனுக்குக் கொடுப்பதனை அழுக்காற்றினாலே விலக்குமவனது சுற்றம் உடுப்பதும் உண்பதும் இன்றிக் கெடும்.

இது நல்குரவு தருமென்றது.

கலைஞர் உரை:

உதவியாக  ஒருவருக்குக்  கொடுக்கப்படுவதைப்  பார்த்துப்  பொறாமை
கொண்டால்  அந்தத்  தீய  குணம்,  அவனை  மட்டுமின்றி    அவனைச்
சார்ந்திருப்போரையும்    உணவுக்கும்,   உடைக்கும்கூட   வழியில்லாமல்
ஆக்கிவிடும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

பிறர்க்குக் கொடுப்பதைக் கண்டு பொறாமைப் படுகிறவனின் குடும்பம், உடுக்கவும், உண்ணவும் இல்லாமல் அலையும்.

அவ்வித் தழுக்கா றுடையானைச் செய்யவ
டவ்வையைக் காட்டி விடும்.

அவ்வித்து அழுக்காறு உடையானைச் செய்யவள்
தவ்வையைக் காட்டி விடும்.

பதவுரை:

அவ்வித்து - பொறுமை இழந்து (அவ்வித்தல் - பொறுமை இழத்தல், வெறுப்பு கொள்ளுதல்)
அழுக்காறு - பொறாமை
உடையானை - உடையவனை
செய்யவள் - திருமகள்
தவ்வையை - மூத்தவளை (தவ்வை - மூத்தவள், அக்காள்) - திருமகளின் அக்காள் மூதேவி
காட்டி - காட்டி
விடும் - விலகுவாள்

பொருளுரை:

பொறாமை குணம் உடையனைக் கண்டால் பொறுமை இழந்து, திருமகள் தன் மூத்தவளான மூதாவிக்குக் காட்டிவிட்டு விலகி விடுவாள்.

 

மு.வ உரை:

பொறாமை உடையவனைத் திருமகள் கண்டு பொறாமைப்பட்டுத் தன் தமக்கைக்கு அவனைக் காட்டி நீங்கி விடுவாள்.

பரிமேலழகர் உரை:

அழுக்காறு உடையானை - பிறர் ஆக்கம் கண்டவழிப் பொறாமையுடையானை; செய்யவள் அவ்வித்துத் தவ்வையைக் காட்டிவிடும் - திருமகள் தானும் பொறாது, தன் தவ்வைக்குக் காட்டி நீங்கும். (தவ்வை: மூத்தவள். 'தவ்வையைக் காட்டி' என்பது 'அறிவுடை அந்தணன் அவளைக் காட்டென்றானே' (கலி.மருதம். 7) என்பது போல உருபு மயக்கம். 'மனத்தைக் கொடுவித்துஅழுக்காறுடையன் ஆயினானை' என்று உரைப்பாரும் உளர்.)

மணக்குடவர் உரை:

அழுக்காறுடையானைத் திருமகள் தானும் அழுக்காறு செய்து, தன் தவ்வையாகிய மூதேவிக்குக் காட்டி இவன்பாற் செல்லென்று போம்,

இது நல்குரவிற்குக் காரணங் கூறிற்று.

கலைஞர் உரை:

செல்வத்தை இலக்குமி என்றும், வறுமையை அவளது அக்காள் மூதேவி
என்றும் வர்ணிப்பதுண்டு. பொறாமைக் குணம் கொண்டவனை அக்காளுக்கு
அடையாளம் காட்டிவிட்டுத்  தங்கை  இலக்குமி  அவனைவிட்டு  அகன்று
விடுவாள்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

பிறர் உயர்வு கண்டு பொறாமைப்படுபவனைப் பார்க்கும் திருமகள் வெறுப்புக் கொண்டு தன் அக்காள் மூதேவிக்கு அவனை அடையாளம் காட்டிவிட்டு விலகிப் போய்விடுவாள்.

அழுக்கா றெனவொரு பாவி திருச்செற்றுத்
தீயுழி யுய்த்து விடும்.

அழுக்காறு எனஒரு பாவி திருச்செற்றுத்
தீயுழி உய்த்து விடும்.

பதவுரை:

அழுக்காறு - பொறாமை
எனஒரு பாவி - என்னும் ஒரு பாவி
திருச்செற்று (திரு + செற்று): திரு - செல்வங்கள், வளங்கள்; செற்று - அழித்து (செறுதல் - அழித்தல், அடக்குதல், தடுத்தல்)
தீயுழி (தீ + உழி) - தீய இடத்தில், நரகத்தில் (உழி - இடம்)
உய்த்து விடும் - சேர்த்து விடும்

பொருளுரை:

பொறாமை குணம் என்னும் ஒரு பாவி ஒருவனுடைய செல்வங்களை அழித்து அவனை நரகத்தில் கொண்டுச் சேர்த்து விடும்.

 

மு.வ உரை:

பொறாமை என்று கூறப்படும் ஒப்பற்ற பாவி, ஒருவனுடைய செல்வத்தையும் கெடுத்துத் தீய வழியில் அவனைச் செலுத்திவிடும்.

பரிமேலழகர் உரை:

அழுக்காறு என ஒரு பாவி - அழுக்காறு என்று சொல்லப்பட்ட ஒப்பில்லாத பாவி; திருச்செற்றுத் தீயுழி உய்த்துவிடும் - தன்னை உடையானை இம்மைக்கண் செல்வத்தைக் கெடுத்து,மறுமைக்கண் நரகத்தில் செலுத்திவிடும். (பண்பிற்குப் பண்பி இல்லையேனும், தன்னை ஆக்கினானை இருமையுங்கெடுத்தற் கொடுமை பற்றி, அழுக்காற்றினைப் 'பாவி' என்றார், கொடியானைப் 'பாவி' என்னும் வழக்கு உண்மையின். இவை ஆறு பாட்டானும் அழுக்காறு உடைமையது குற்றம் கூறப்பட்டது.)

மணக்குடவர் உரை:

அழுக்காற்றைச் செய்து பெரியராயினாரும் இல்லை: அச்செயலிலாதார் பெருக்கத்தி னீங்கினாரு மில்லை.

கலைஞர் உரை:

பொறாமை  எனும்  தீமை  ஒருவனுடைய  செல்வத்தையும்  சிதைத்துத்
தீயவழியிலும் அவனை விட்டுவிடும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

பொறாமை எனப்படும் ஒப்பில்லாத பாவி எவனிடம் இருக்கிறதோ, அவனது செல்வத்தை அழிப்பதோடு, அவனை நரகத்திலும் அது சேர்க்கும்

அவ்விய நெஞ்சத்தா னாக்கமுஞ் செவ்வியான்
கேடு நினைக்கப் படும்.

அவ்விய நெஞ்சத்தான் ஆக்கமும் செவ்வியான்
கேடும் நினைக்கப் படும்.

பதவுரை:

அவ்விய - பொறாமை கொண்ட
நெஞ்சத்தான் - நெஞ்சம் உடையவன்
ஆக்கமும் - உயர்வும், செல்வமும்
செவ்வியான் - செம்மையானவன், நல்ல உள்ளம் கொண்டவன்
கேடும் - கேடு, துன்பம்
நினைக்கப் படும் - ஆராயப்படும்

பொருளுரை:

பொறாமை  நிறைந்த நெஞ்சம் கொண்டவனின் உயர்வும், பொறாமையற்ற நற்குணம் கொண்டவனின் கேடும் இருக்குமென்றால் அது தீர ஆராயப்பட வேண்டும்; நிகழ இயலாத ஒன்று என்பதால் ஆராயப்பட வேண்டும் .

 

மு.வ உரை:

பொறாமை பொருந்திய நெஞ்சத்தானுடைய ஆக்கமும், பொறாமை இல்லாத நல்லவனுடைய கேடும் ஆராயத் தக்கவை.

பரிமேலழகர் உரை:

அவ்விய நெஞ்சத்தான் ஆக்கமும் - கோட்டத்தினைப் பொருந்திய மனத்தை உடையவனது ஆக்கமும், செவ்வியான் கேடும் நினைக்கப்படும் - ஏனைச் செம்மையுடையவனது கேடும் உளவாயின், அவை ஆராயப்படும். (கோட்டம்: ஈண்டு அழுக்காறு. 'உளவாயின்' என்பது எஞ்சி நின்றது. ஆக்கக் கேடுகள் கோட்டமும் செம்மையும் ஏதுவாக வருதல் கூடாமையின், அறிவுடையரால், 'இதற்கு ஏது ஆகிய பழவினை யாது?' என்று ஆராயப்படுதலின்' 'நினைக்கப்படும்' என்றார். "இம்மைச் செய்தன யான் அறி நல்வினை; உம்மைப் பயன்கொல்ஒருதனி உழந்துஇத் திருத்தகு மாமணிக்கொழுந்துடன் போந்தது" (சிலப். 15: 91-93) என நினைக்கப்பட்டவாறு அறிக.)

மணக்குடவர் உரை:

அழுக்காற்று நெஞ்சத்தானுடைய ஆக்கமும் செவ்விய நெஞ்சத்தானுடைய கேடும் விசாரிக்கப்படும்.

கலைஞர் உரை:

பொறாமைக்   குணம்  கொண்டவனின் வாழ்க்கை வளமாக இருப்பதும்,
பொறாமைக்  குணம்  இல்லாதவனின்  வாழ்க்கை வேதனையாக இருப்பதும்
வியப்புக்குரிய செய்தியாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

பொறாமை கொண்ட மனத்தவனின் உயர்வும், அது இல்லாத நல்லவனின் தாழ்வும் பற்றி ஆராய்க

அழுக்கற் றகன்றாரு மில்லையஃ தில்லார்
பெருக்கத்திற் றீர்ந்தாரு மில்.

அழுக்கற்று அகன்றாரும் இல்லை அஃதுஇல்லார்
பெருக்கத்தில் தீர்ந்தாரும் இல்.

பதவுரை:

அழுக்கற்று - பொறாமை கொண்டு
அகன்றாரும் இல்லை - உயர்ந்தவரும் இல்லை (அகல்தல் - வளர்தல், செழித்தல்)
அஃது இல்லார் - அது இல்லாதவர் (பொறாமை இல்லாதவர்)
பெருக்கத்தில் - உயர்விலிருந்து
தீர்ந்தாரும் - தீர்ந்தவரும், குறைந்து அழிந்தவரும்
இல் - இல்லை

பொருளுரை:

பொறாமை குணம் கொண்டு உயர்ந்தவரும் இல்லை; பொறாமை இல்லாதவர் தாழ்ந்து அழிந்ததும் இல்லை.

 

மு.வ உரை:

பொறாமைப்பட்டுப் பெருமையுற்றவரும் உலகத்தில் இல்லை; பொறாமை இல்லாதவராய் மேம்பாட்டிலிருந்து நீங்கியவரும் இல்லை.

பரிமேலழகர் உரை:

அழுக்கற்று அகன்றாரும் இல்லை - அழுக்காற்றைச் செய்து பெரியராயினாரும் இல்லை; அஃது இல்லார் பெருக்கத்தின் தீர்ந்தாரும் இல் - அச் செயல் இலாதார் பெருக்கத்தின் நீங்கினாரும் இல்லை. (இவை இரண்டு பாட்டானும் கேடும் ஆக்கமும் வருவதற்கு ஏது ஒருங்கு கூறப்பட்டது)

மணக்குடவர் உரை:

அழுக்காறென்று சொல்லப்படுகின்ற வொருபாவி செல்வத்தையுங் கெடுத்துத் தீக்கதியுள்ளுங் கொண்டு செலுத்தி விடும்.

ஒரு பாவி- நிகரில்லாத பாவி, இது செல்வங் கெடுத்தலே யன்றி நரகமும் புகுவிக்கு மென்றது.

கலைஞர் உரை:

பொறாமை   கொண்டதால்   புகழ்    பெற்று உயர்ந்தோரும் இல்லை;
பொறாமை இல்லாத காரணத்தால் புகழ் மங்கி வீழந்தோரும் இல்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

பொறாமை கொண்டு உயர்ந்தவரும் இல்லை. அது இல்லாதபோது தாழ்ந்தவரும் இல்லை
Not Envying
Chapter (அதிகாரம்) Not Envying (அழுக்காறாமை)
Section (குறள் - பால்) Virtue (அறத்துப்பால்)
Chapter Group (குறள் - இயல்) Domestic Virtue (இல்லறவியல்)
Order (குறள் - வரிசை) 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
Chapter Description:

Not Envying


ஒழுக்காறாக் கொள்க வொருவன்றன் னெஞ்சத்
தழுக்கா றிலாத வியல்பு.

ஒழுக்காறாக் கொள்க ஒருவன்தன் நெஞ்சத்து
அழுக்காறு இலாத இயல்பு.

Translations:

Rev. Dr. G.U.Pope:

As 'strict decorum's laws,that all men bind,<br>Let each regard unenvying grace of mind.

Yogi Shuddanandha

Deem your heart as virtuous<br>When your nature is not jealous.
Meaning:

Let a man esteem that disposition which is free from envy in the same manner as propriety of conduct

விழுப்பேற்றி னஃதொப்ப தில்லையார் மாட்டு
மழுக்காற்றி னன்மை பெறின்.

விழுப்பேற்றின் அஃதொப்பது இல்லையார் மாட்டும்
அழுக்காற்றின் அன்மை பெறின்.

Translations:

Rev. Dr. G.U.Pope:

If man can learn to envy none on earth,<br>'Tis richest gift, -beyond compare its worth.

Yogi Shuddanandha

No excellence excels the one<br>That by nature envies none.
Meaning:

Amongst all attainable excellences there is none equal to that of being free from envy towords others

அறனாக்கம் வேண்டாதா னென்பான் பிறனாக்கம்
பேணா தழுக்கறுப் பான்.

அறன்ஆக்கம் வேண்டாதான் என்பான் பிறனாக்கம்
பேணாது அழுக்கறுப் பான்.

Translations:

Rev. Dr. G.U.Pope:

Nor wealth nor virtue does that man desire, 'tis plain<br>Whom others' wealth delights not, feeling envious pain.

Yogi Shuddanandha

Who envies others' good fortune <br>Can't prosper in virtue of his own.
Meaning:

Of him who instead of rejoicing in the wealth of others, envies it, it will be said "he neither desires virtue not wealth."

அழுக்காற்றி னல்லவை செய்யா ரிழுக்காற்றி
னேதம் படுபாக் கறிந்து.

அழுக்காற்றின் அல்லவை செய்யார் இழுக்காற்றின்
ஏதம் படுபாக்கு அறிந்து.

Translations:

Rev. Dr. G.U.Pope:

The wise through envy break not virtue's laws,<br>Knowing ill-deeds of foul disgrace the cause.

Yogi Shuddanandha

The wise through envy don't others wrong <br>Knowing that woes from evils throng.
Meaning:

(The wise) knowing the misery that comes from transgression will not through envy commit unrighteous deeds

அழுக்கா றுடையர்க் கதுசாலு மொன்னார்
வழுக்கியுங் கேடீன் பது.

அழுக்காறு உடையார்க்கு அதுசாலும் ஒன்னார்
வழுக்கியும் கேடீன் பது.

Translations:

Rev. Dr. G.U.Pope:

Envy they have within! enough to seal their fate!<br>Though foemen fail, envy can ruin consummate

Yogi Shuddanandha

Man shall be wrecked by envy's whim <br>Even if enemies spare him.
Meaning:

To those who cherish envy that is enough Though free from enemies that (envy) will bring destruction

கொடுப்ப தழுக்கறுப்பான் சுற்ற முடுப்பதூஉ
முண்பதூஉ மின்றிக் கெடும்.

கொடுப்பது அழுக்கறுப்பான் சுற்றம் உடுப்பதூஉம்
உண்பதூஉம் இன்றிக் கெடும்.

Translations:

Rev. Dr. G.U.Pope:

Who scans good gifts to others given with envious eye,<br>His kin, with none to clothe or feed them, surely die.

Yogi Shuddanandha

Who envies gifts shall suffer ruin <br>Without food and clothes with his kin.
Meaning:

He who is envious at a gift (made to another) will with his relations utterly perish destitute of food and rainment

அவ்வித் தழுக்கா றுடையானைச் செய்யவ
டவ்வையைக் காட்டி விடும்.

அவ்வித்து அழுக்காறு உடையானைச் செய்யவள்
தவ்வையைக் காட்டி விடும்.

Translations:

Rev. Dr. G.U.Pope:

From envious man good fortune's goddess turns away,<br>Grudging him good, and points him out misfortune's prey.

Yogi Shuddanandha

Fortune deserts the envious <br>Leaving misfortune omnious.
Meaning:

Lakshmi envying (the prosperity) of the envious man will depart and introduce him to her sister

அழுக்கா றெனவொரு பாவி திருச்செற்றுத்
தீயுழி யுய்த்து விடும்.

அழுக்காறு எனஒரு பாவி திருச்செற்றுத்
தீயுழி உய்த்து விடும்.

Translations:

Rev. Dr. G.U.Pope:

Envy, embodied ill, incomparable bane,<br>Good fortune slays, and soul consigns to fiery pain.

Yogi Shuddanandha

Caitiff envy despoils wealth <br>And drags one into evil path.
Meaning:

Envy will destroy (a man's) wealth (in his world) and drive him into the pit of fire (in the world to come.)

அவ்விய நெஞ்சத்தா னாக்கமுஞ் செவ்வியான்
கேடு நினைக்கப் படும்.

அவ்விய நெஞ்சத்தான் ஆக்கமும் செவ்வியான்
கேடும் நினைக்கப் படும்.

Translations:

Rev. Dr. G.U.Pope:

To men of envious heart, when comes increase of joy,<br>Or loss to blameless men, the 'why' will thoughtful hearts employ.

Yogi Shuddanandha

Why is envy rich, goodmen poor<br>People with surprise think over.
Meaning:

The wealth of a man of envious mind and the poverty of the righteous will be pondered

அழுக்கற் றகன்றாரு மில்லையஃ தில்லார்
பெருக்கத்திற் றீர்ந்தாரு மில்.

அழுக்கற்று அகன்றாரும் இல்லை அஃதுஇல்லார்
பெருக்கத்தில் தீர்ந்தாரும் இல்.

Translations:

Rev. Dr. G.U.Pope:

No envious men to large and full felicity attain;<br>No men from envy free have failed a sure increase to gain.

Yogi Shuddanandha

The envious prosper never <br>The envyless prosper ever.
Meaning:

Never have the envious become great; never have those who are free from envy been without greatness

 
துரிதத் தேடல்
 எண் வரிசை
 அகர வரிசை