தமிழ் உலகம்

தினம் ஒரு குறள்

துப்பார்க்குத் துப்பாய துப்பாக்கித் துப்பார்க்குத்
துப்பாய தூஉம் மழை.

வான்சிறப்பு (குறள் எண்: 12)

பொருளுரை:

          உண்பவர்க்கு நல்ல உணவுகளை விளைவித்துத் தருவதோடு, அவர்கள் அருந்தும் உணவாகவும் இருப்பது மழையாகும்.

உறுப்பினர் பகுதி
உறுப்பினராய் இணைய
உறுப்பினர் தகவல்கள்
 
பயனர் பெயர்
 
 
கடவுச்சொல்
 
 
கடவுச்சொல் உறுதி செய்க
 
 
மின்அஞ்சல்
 
 
உங்களைப் பற்றி
 
பெயர்
 
 
பாலினம்
 
 
வயது
 
 
நாடு
 
 
நகரம்
 
 
 
பெருமிதம்