தமிழ் உலகம்

தினம் ஒரு குறள்

புரந்தார்கண் நீர்மல்கச் சாகிற்பின் சாக்காடு
இரந்துகோள் தக்கது உடைத்து.

படைச்செருக்கு (குறள் எண்: 780)

பொருளுரை:
தம்மைக் காத்த தலைவருடைய கண்கள் நீர் பெருக்குமாறு சாகப் பெற்றால், சாவு இரந்தாவது பெற்றுக் கொள்ளத் தக்க பெருமை உடையதாகும்.
உறுப்பினர் பகுதி
பெருமிதம்