தமிழ் உலகம்

தினம் ஒரு குறள்

அஞ்சாமை அல்லால் துணைவேண்டா எஞ்சாமை
எண்ணி இடத்தால் செயின்.

இடனறிதல் (குறள் எண்: 497)

பொருளுரை:
(செய்யும் வழிவகைகளைக்) குறைவில்லாமல் எண்ணித் தக்க இடத்தில் பொருந்திச் செய்தால், அஞ்சாமை அல்லாமல் வேறு துணை வேண்டியதில்லை.
உறுப்பினர் பகுதி
பெருமிதம்