தமிழ் உலகம்

தினம் ஒரு குறள்

தண்ணந் துறைவன் தணந்தமை நம்மினும்
முன்னம் உணர்ந்த வளை.

குறிப்பறிவுறுத்தல் (குறள் எண்: 1277)

பொருளுரை:
குளிர்ந்த துறையை உடைய காதலன் பிரிந்த பிரிவை நம்மைவிட முன்னமே நம்முடைய வளையல்கள் உணர்ந்து கழன்று விட்டனவே!
உறுப்பினர் பகுதி
பெருமிதம்