தமிழ் உலகம்

தினம் ஒரு குறள்

பசந்தாள் இவள்என்பது அல்லால் இவளைத்
துறந்தார் அவர்என்பார் இல்.

பசப்புறுபருவரல் (குறள் எண்: 1188)

பொருளுரை:
'இவள் பிரிவால் வருந்திப் பசலைநிறம் அடைந்தாள்` என்று பழி சொல்வதே அல்லாமல், 'இவளைக் காதலர் விட்டுப் பிரிந்தார்` என்று சொல்பவர் இல்லையே!
உறுப்பினர் பகுதி
பெருமிதம்