தமிழ் உலகம்

தினம் ஒரு குறள்

அறனிழுக்கா தல்லவை நீக்கி மறனிழுக்கா
மானம் உடைய தரசு.

இறைமாட்சி (குறள் எண்: 384)

பொருளுரை:
ஆட்சி முறைக்கு உரிய அறத்தில் தவறாமல், அறமல்லாதவற்றை நீக்கி, வீரத்தில் குறைபடாத மானத்தை உடையவனே சிறந்த அரசன் ஆவான்.
உறுப்பினர் பகுதி