தமிழ் உலகம்

தினம் ஒரு குறள்

பிறன்பொருளாள் பெட்டொழுகும் பேதைமை ஞாலத்து
அறம்பொருள் கண்டார்கண் இல்.

பிறனில் விழையாமை (குறள் எண்: 141)

பொருளுரை:

      பிறனுடைய உரிமையாகிய மனைவியை விரும்பி நடக்கும் அறியாமை, உலகத்தில் அறத்தையும், பொருளையும் கற்று ஆராய்ந்து உணர்ந்தவர்களிடம் இல்லை.

உறுப்பினர் பகுதி