தினம் ஒரு குறள்

வாளொடென் வன்கண்ணர் அல்லார்க்கு நூலொடென்
நுண்ணவை அஞ்சு பவர்க்கு.

அவையஞ்சாமை (குறள் எண்: 726)

பொருளுரை:
அஞ்சாத வீரர் அல்லாத மற்றவர்க்கு வாளோடு என்ன தொடர்பு உண்டு? நுண்ணறிவுடையவரின் அவைக்கு அஞ்சுகின்றவர்க்கு நூலோடு என்ன தொடர்பு உண்டு?
உறுப்பினர் பகுதி
 

                                      

தமிழர் வரலாற்றில் கி.பி இரண்டாம் நூற்றாண்டுக்கு முந்தைய காலம் சங்க காலம் எனப்படும். சங்க காலம் என்பது கி.மு. 1000 முதல் கி.பி. 200 வரை என்று சிலராலும், கி.மு 300 முதல் கி.பி 300 வரையாக சில வரலாற்று அறிஞர்களாலும் குறிக்கப்படுகிறது. அக்கால அளவில் தென்மதுரை, கபாடபுரம், மதுரை அகிய பாண்டிய நகர்களில் முறையே முதல் சங்கம், இடைச்சங்கம், கடைச்சங்கம் அகியன இயங்கியதாக குறிப்புகள் உள்ளன. தமிழ் ஆய்வு மன்றங்களாக விளங்கிய அவற்றில் அரிய இலக்கியங்கள் பல இயற்றப் பெற்றன; அவை சங்க இலக்கியங்கள் எனப்படும். அச்சங்கங்கள் காலப்போக்கில் மறைந்து அங்கு படைக்கப்பட்ட இலக்கியங்கள் பலவும் இயற்கைச் சீற்றங்களாலும் வேறு பல காரணங்களாலும் மறைந்தன. ஆனாலும், எஞ்சிய பாடல்களை நூல்களாகத் தொகுக்குமாறு பிற்கால மன்னர்கள்  புலவர்களுக்கு ஆணையிட்டனர்.  அதன்படி, சங்கப் பாடல்கள் எட்டுத்தொகை, பத்துப்பாட்டு எனத் தொகுக்கப்பெற்றன. அவை பதினெண் மேற்கணக்கு நூல்கள் என்று வழங்கப்படுகிறது.

 

தமிழில் நமக்குக் கிடைத்துள்ள நூல்களில் மிகப் பழைமையானது தொல்காப்பியம். தொல்காப்பியம் கி. மு. 3ஆம் நூற்றாண்டில் தொல்காப்பியரால் எழுதப்பட்ட நூல். தொல்காப்பியத்திற்கு முன்னரே தனிப்பாடல்களாக இயற்றப்பெற்ற சங்கப் பாடல்கள் பழந்தமிழ் இலக்கணமான தொல்காப்பியத்திற்கு பொருத்தமாகத் திகழ்கின்றன.

 

பதினெண் மேற்கணக்கு நூல்கள்:

                    1) எட்டுத்தொகை 

                    2) பத்துப் பாட்டு

 

எட்டுத்தொகை நூல்கள்

பத்துப்பாட்டு நூல்கள்

 

 1.           நற்றிணை

 2.           குறுந்தொகை

 3.           ஐங்குறுநூறு

 4.           கலித்தொகை

 5.           அகநானூறு

 6.           பதிற்றுப்பத்து

 7.           புறநானூறு

 8.           பரிபாடல்

 

 

 1.           திருமுருகாற்றுப்படை

 2.           பொருநராற்றுப்படை

 3.           சிறுபாணாற்றுப்படை

 4.           பொரும்பாணாற்றுப்படை

 5.           மலைபடுகடாம்

 6.           மதுரைக்காஞ்சி

 7.           குறிஞ்சிப்பாட்டு

 8.           பட்டினப்பாலை

 9.           முல்லைப்பாட்டு

 10.         நெடுநல்வாடை

 

 

எட்டுத்தொகைநூல்கள்

கடைச் சங்க காலத்திலும் அதற்கு முன்பும் வாழ்ந்த புலவர் பெருமக்களின் பாடல்களில் சிறந்தன பலவும் கடைச் சங்க காலத்தின் இறுதியில் ஒருங்கு தொகுக்கப்பட்டன. இவை தொகை நூல்கள் எனப்படுபவை.

பாவகையாலும், பொருள் வகையாலும், எட்டுத் தொகுதிகளாக அமைக்கப்பட்டன; அவையே எட்டுதொகை நூல்கள். இவற்றைப் பண்டைய உரையாசிரியர்கள் 'தொகை' என்றும், 'எண் பெருந்தொகை' என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

எட்டுத்தொகை நூல்களாவன; நற்றிணை, குறுந்தொகை, ஐங்குறுநூறு, பதிற்றுப்பத்து, பரிபாடல், கலித்தொகை, அகநானூறு, புறநானூறு என்பனவாம்.

 

    நற்றிணை நல்ல குறுந்தொகை ஐங்குறுநூறு

    ஒத்த பதிற்றுப்பத்து ஓங்கு பரிபாடல்

    கற்றறிந்தார் ஏத்தும் கலியோடு அகம்புறம் என

    இத்திறத்த எட்டுத் தொகை.

 

என்னும் பழம்பாடல் எட்டுத்தொகை நூல்களை வரிசைப்படுத்துகிறது.

 

பாடல்களை அகத்திணைப் பாடல்கள் புறத்திணைப் பாடல்கள்  என்று இருவகையாகப் பிரிக்கிறது தொல்காப்பியம்.

1)       புறப்பொருள் (புறம்)  - பாடப்படுவோரின் வீரம், கொடை, புகழ், வெற்றி, நிலையாமை போன்ற

                                            புறப்பொருட்களைப் பாடுவது புறத்திணையாகும்.

 

2)       அகப்பொருள் (அகம்) - தலைவன் தலைவியின் காதல், ஊடல், பிரிவு முதலான அகப் பொருட்களைப்

                                             பாடுவது அகத்திணையாகும்.

 

 

எட்டுத்தொகை

திணை

 

பாடல்கள்

1

நற்றிணை

அகத்திணை

400

2

குறுந்தொகை

அகத்திணை

402

3

ஐங்குறுநூறு

அகத்திணை

500

4

பதிற்றுப்பத்து

புறத்திணை

100

5

பரிபாடல்

அகத்திணை

70 (கிடைத்தது 22)

6

கலித்தொகை

அகத்திணை

150

7

அகநானூறு

அகத்திணை

400

8

புறநானூறு

புறத்திணை

400

 

பத்துப்பாட்டு நூல்கள்

 

பத்துப்பாட்டு நூல்கள்: திருமுருகாற்றுப்படை, பொருநராற்றுப்படை, சிறுபாணாற்றுப்படை, பெரும்பாணாற்றுப்படை, முல்லைப்பட்டு, மதுரைக் காஞ்சி, நெடுநெல்வாடை, குறிஞ்சிப் பாட்டு, பட்டினப்பாலை, மலைபடுகடாம்.

 

 முருகு பொருநாறு பாணிரண்டு முல்லை

பெருகு வள மதுரைக் காஞ்சி-மருவினிய

கோலநெடு நல்வாடை கோல்குறிஞ்சிப் பட்டினப்

பாலை கடாத்தொடும் பத்து.

 

என்னும் பழம்பாடல் பத்துப்பாட்டு நூல்களை வரிசைப்படுத்துகிறது

  

 

பத்துப்பாட்டு

திணை

 

1

திருமுருகாற்றுப்படை

புறத்திணை

2

பொருநராற்றுப்படை

புறத்திணை

3

சிறுபாணாற்றுப்படை

புறத்திணை

4

பெரும்பாணாற்றுப்படை

புறத்திணை

5

முல்லைப்பட்டு

அகத்திணை

6

மதுரைக் காஞ்சி

புறத்திணை

7

நெடுநெல்வாடை

அகத்திணை

8

குறிஞ்சிப் பாட்டு

அகத்திணை

9

பட்டினப்பாலை

அகத்திணை

10

மலைபடுகடாம்

புறத்திணை

 

அழிவின் விளிம்பில் இருந்த அத்தகைய இலக்கியங்களைத் தேடி மீட்டெடுத்த பெருமை ‘தமிழ்த் தாத்தா’ உ.வே.சாமிநாத ஐயர், ஆறுமுக நாவலர், தாமோதம் பிள்ளை ஆகியோரைச் சாரும்.

 

உள்ளுறை உவமை, இறைச்சி:

                      சங்ககாலப் புலவர்கள் உள்ளுறை உவமை, இறைச்சி என்னும் இலக்கிய உக்திகளை மிகச் சிறப்பாகக் கையாண்டுள்ளனர். இவ்விரண்டையும் குறிப்புப் பொருள் உக்தி என்று அழைப்பர்.

 

குறிப்புப்பொருள் உக்தி:

     1) உள்ளுறை உவமை

     2) இறைச்சி

 

உள்ளுறை உவமை:

                    வெளிப்படையாகத் தெரியும் பொருளோடு பிறிதொரு பொருள் புலப்படுமாறு அமைப்பது உள்ளுறை உவமை. இதில், உவமிக்கப்படும் பொருள் வெளிப்படையாக இராது; உவமையைச் சொன்ன அளவில் உவமிக்கப்படும் பொருள் புலப்படும். உவமிக்கப்படும் பொருள் தெய்வம் அல்லாத கருப்பொருளாக இருத்தல் வேண்டும். உள்ளே மறைவாகப் படிந்து கிடக்கும் குறிப்புப் பொருளை உவமை ஆற்றலால் வெளிப்படுத்துவதால் இதனை உள்ளுறை உவமை என்றனர்.

 

இறைச்சி:

                    உள்ளுறை உவமைகளைத் தாண்டி பாடலில் வெளிப்பட்ட பொருளை மீறி உள்ளுக்குள் மறைந்திருக்கும் இன்னொரு பொருள் இறைச்சியாகும்.  

                     

 

குறுந்தொகை:

                    குறுமை + தொகை => குறு + தொகை => குறுந்தொகை

 

எட்டுத்தொகை நூல்களுள் ஒன்றான, அகத்திணை வகையைச் சேர்ந்த இந்நூல் 4 அடி முதல் 8 அடிகள் கொண்ட 400 பாடல்களைக் கொண்டது; குறைந்த அடிகளைக் கொண்டமையால் இப்பெயர் பெற்றது. இந்நூலில் 402 பாடல்கள் உள்ளன. 

 

தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றில் ஔவையார் என்ற பெயரில் பல பெண் புலவர்கள் இருந்ததாகத் தெரிகிறது. ஔவையார் எழுதியதாக கிடைத்த பாடல்களை, அவற்றின் காலம், பாடல்களின் சொல்லாடல் மற்றும் கருத்துகளைக் கொண்டு ஔவையார் என்ற பெயரில் 4 புலவர்கள் வாழ்ந்துள்ளதாக வரலாற்று அறிஞர்கள் கூறுகின்றனர்.

முதலாவதாக வாழ்ந்தவர் சங்ககால ஔவையார். இவர் சங்க இலக்கியங்களில் மொத்தம் 59 பாடல்களை இயற்றியுள்ளார்; அவை, புறநானூறு (33 பாடல்கள்), குறுந்தொகை (15 பாடல்கல்), நற்றிணை (7 பாடல்கள்), அ்கநானூறு (4 பாடல்கள்). இவர் அதியாமானுடன் மிகுந்த நட்பு கொண்டவர். இவர் அதியமான் நெடுமான் அஞ்சி, அதியமானின் மகன் பொகுட்டெழினி, சோழன் இராசசூயம் வேட்ட பெருநற்கிள்ளி, பாண்டியன் கானப்பேரெயில் கடந்த உக்கிரப் பெருவழுதி, சேரமான் மாவெங்கோ ஆகிய மன்னர்களைப் பாடியுள்ளார்.

பக்திக்கால இறுதியில் விநாயகர் அகவலைப் பாடியவர் இரண்டாவது ஔவையார் .

ஆத்திசூடி, கொன்றைவேந்தன், மூதுரை, நல்வழி போன்ற நீதி நூல்களைப் பாடியவர் மூன்றாவது ஔவையார்.

தனிப்பாடல்களையும், முருகன் மீதான பக்திப் பாடல்களை யும் மிகுதியாகப் பாடியவர், இன்று நாம் பாட்டியாக வரைந்து போற்றி வணங்கும் ஒவ்வையார் இவரே.

பாடியவர் பாரதம் பாடிய பெருந்தேவனார்
பாடப்பட்டோன் முருகன்
திணை பாடாண்
துறை கடவுள் வாழ்த்து
பாவகை நேரிசை ஆசிரியப்பா
பாடல் பின்னணி:

          இப்பாடல், குறுந்தொகையின் 400 பாடல்களில் சேராத, சில நூற்றாண்டுகளுக்குப் பின்னர் கடவுள் வாழ்த்தாக இணைக்கப்பட்ட பாடல். இச்செய்யுள், அகப்பொருள் பாடல்கள் கொண்ட குறுந்தொகை நூலுக்குப் புறத்திணையான பாடாண் திணையைச் சார்ந்த கடவுள் வாழ்த்து அமைந்துள்ளது.

 

தாமரை  புரையுங்  காமர்  சேவடிப்
பவழத்  தன்ன  மேனித்  திகழொளிக்
குன்றி  யேய்க்கு  முடுக்கைக்  குன்றின்
நெஞ்சுபக  வெறிந்த  வஞ்சுடர்  நெடுவேற்
சேவலங்  கொடியோன்  காப்ப
ஏம  வைக  லெய்தின்றா  லுலகே.

தாமரை புரையும் காமர் சேவடி
பவழத்து அன்ன மேனி திகழொளி
குன்றி ஏய்க்கும் உடுக்கை, குன்றின்
நெஞ்சு பக எறிந்த அம்சுடர் நெடுவேல்
சேவல்அம் கொடியோன் காப்ப,
ஏம வைகல் எய்தின்றால் உலகே.

 
பதவுரை:

தாமரை - தாமரை மலர்
புரையும் - போன்ற (உவம உருபு) [கடுப்ப, ஏய்ப்ப, மருள, புரைய…………தொல்காப்பியம் – 286]
காமர் (காமம்) - விரும்பும் படியான
சேவடி (சே + அடி): சே - உயர்ந்த; அடி - திருவடி
பவழத்து - சிவந்த நிறமுடைய பவழத்தை
அன்ன - போன்ற (உவம உருபு) [அன்ன, ஆங்க, மான, இறப்ப ……… தொல்காப்பியம் – 283]
மேனி - உடல்
திகழொளி (திகழ் + ஒளி): திகழ் - மின்னும், சுடரும்; ஒளி - வெளிச்சம்
குன்றி - குன்றிமணி
ஏய்க்கும் - போன்ற, ஒத்த (உவம உருபு) [கடுப்ப, ஏய்ப்ப, மருள, புரைய…………தொல்காப்பியம் – 286]
உடுக்கை - ஆடை
குன்றின் - மலையின் (குன்று - மலை)
நெஞ்சு - நெஞ்சு பகுதியான நடுவு
பக - பக்கம்
எறிந்த - வீசி எறிந்த
அம்சுடர்: அம் - அழகிய; சுடர் - ஒளியுடைய
நெடுவேல் - நெடிய வேல்
சேவல் - சேவல் உருவம் பொறித்த
அம்கொடியோன்: அம்  - அழகிய; கொடியோன் - கொடியுடையவனான முருகன்
காப்ப - பாதுகாத்து அருளுவதால்
ஏம - ஏமம் - இன்பம்
வைகல் - நாள்
எய்தின்றால் (எய்தின்று + ஆல்): எய்தின்று - எய்துகின்றது, அடைகிறது
உலகே - உலகமானது

 

 
பொருளுரை:

          தாமரை மலரைப் போன்ற விரும்பும் படியான அழகிய உயர்ந்த திருவடியையும், பவழத்தை ஒத்த சிவந்த நிறமுடைய மேனியையும், சுடரும் ஒளி பொருந்திய குன்றிமணியை ஒத்த சிவந்த ஆடையை உடுத்தி, மலையினது நடுவிடம் பிளக்கும்படி வீசி எறிந்த அழகிய ஒளியை உடைய நெடிய வேலுடன், சேவல் கொடியையுடைய முருகக் கடவுள் பாதுகாத்து அருளுவதால், இன்பம் நிறைந்த நாட்களை எய்துகின்றது இந்த உலகம்.

 
திணை விளக்கம்: பாடாண்

பாடாண்திணை: (பாடு + ஆண் + திணை)

            பாடப்படும் ஆண்மகனது வெற்றி, புகழ், வீரம், கொடை, கல்வி, அருள் முதலிய பண்புகளைப் பாடிப் புகழ்வது பாடாண் திணையாகும்.

"பாடாண் பகுதி கைக்கிளைப் புறனே
நாடுங் காலை நாலிரண் டுடைத்தே" - தொல்காப்பியம் (பாடல் 78)

[பொருள்: பாடாண் திணை கைக்கிளை என்னும் அகத்திணைக்கு ஈடான புறத்திணை; ஆராய்ந்தால் எட்டு வகையினை உடையது. எட்டு வகையாவன: கடவுள் வாழ்த்து, வாழ்த்தியல், மங்கலம், செவியறிவுறுத்தல், ஆற்றுப்படை, பரிசிற்றுறை, கைக்கிளை, வசைவகை]

 
துறை விளக்கம்: கடவுள் வாழ்த்து

கடவுளைப் பாட்டுடைத் தலைவனாகக் கொண்டு இயற்றப்படுவது கடவுள் வாழ்த்து.

 
பாடியவர் குறிப்பு: பாரதம் பாடிய பெருந்தேவனார்

பாரதம் பாடிய பெருந்தேவனார்

 
பாடப்பட்டோன் குறிப்பு: முருகன்

முருகன்

 
பாவகை விளக்கம்: நேரிசை ஆசிரியப்பா

ஆசிரியப்பாவின் பொது இலக்கணம் பெற்று ஈற்று அயலடி (இறுதி அடிக்கு முந்தைய அடி) 3 சீர்களாகவும் (சிந்தடி), ஏனைய அடிகள் 4 சீர்களாகவும் (அளவடி) வருவது நேரிசை ஆசிரியப்பாவாகும்.

 
குறிப்பு:

                              முருகன்

 

சூரபத்மன் என்னும் அரக்கனுக்கு அரணாகி அவனை உள்ளிட்டுக் கொண்டு ஓடி வந்த கிரவுஞ்ச மலையை முருகக் கடவுள் வேல் எறிந்து பிளந்து சூரபத்மனைக் கொன்றதாக கூறுகிறது திருமுருகாற்றுப்படை.

 

 
துரிதத் தேடல்