தமிழ் உலகம்

தினம் ஒரு குறள்

குணனிலனாய்க் குற்றம் பலவாயின் மாற்றார்க்கு
இனனிலனாம் ஏமாப் புடைத்து.

பகைமாட்சி (குறள் எண்: 868)

பொருளுரை:
ஒருவன் குணம் இல்லாதவனாய்க் குற்றம் பல உடையவனானால், அவன் துணை இல்லாதவன் ஆவான்; அந்நிலைமையே அவனுடைய பகைவர்க்கு நன்மையாகும்.
உறுப்பினர் பகுதி
 
 2
 
தமிழ்த்தாய்
 
பிரிவு
இனம் 
 
தலைப்பு
தமிழ்த்தாய்
 
உலகந்  தோன்றிய  துடனே  தோன்றிய
உயரிய மொழிநம் செந்தமிழ் - மண்
நலமுற முப்பால் அறத்திருக் குறளதை
அருளிய பரம்பொருள் நம்தமிழ்.


தொல்காப் பியத்தை துகிலாய் உடுத்திய
தெய்வம் தமிழெனும் திருமகள் - மறை
திருக்குறள் நெற்றித் திலகம் திருத்திய
அறவடி வாகியப் பெருமகள்.


ஐம்பெருங் காப்பிய அணிகலன் சூடிய
அருந்தமிழ் அமிழ்தப் பெருமழை - அவள்
ஐயிரு விரலணி பத்துப் பாட்டென
அழகுற அணிந்த ஆயிழை.


எட்டுத் தொகையிடை அட்டிகை கட்டிய
தமிழவள் புன்னகை குறுந்தொகை - திசை
எட்டும் வியந்திடும் காவிய காப்பிய
இலக்கியம் வழங்கிய பெருந்தகை.


சிலப்பதி காரச் சிலம்புகள் பூட்டிய
மலரடி மாமகள் பூந்தமிழ் - முழு
உலகத் தமிழர் உடல்கள் சேர்ந்து
சுமக்கும் ஓருயிர் தீந்தமிழ்.


விளக்கென உய்யும் திசைவழி காட்டும்
தமிழொரு கலங்கரைப் பேரொளி - தன்னை
அளக்க முனைவோர் புருவம் உடைக்கும்
அன்னைத் தமிழ்வான் பெருவெளி.


தோற்றம் காணும் முயற்சியில் எல்லாம்
தோற்றுப் போனது வரலாறு - மனித
ஆற்றல் தாண்டிய மாமொழி யேஎம்
தாய்மொழி ஆனது பெரும்பேறு.
பெருமிதம்