தமிழ் உலகம்

தினம் ஒரு குறள்

காக்க பொருளா அடக்கத்தை ஆக்கம்
அதனினூஉங் கில்லை உயிர்க்கு.

அடக்கமுடைமை (குறள் எண்: 122)

பொருளுரை:

அடக்கத்தை உயர்ந்த செல்வமாக போற்றிக் காக்க வேண்டும்; அதைவிட உயர்ந்த செல்வம் வேறு ஒன்றும் இல்லை.

உறுப்பினர் பகுதி
கடவுச்சொல்லை அனுப்ப
 
பயனர் பெயர்
 
 
 
 
பெருமிதம்