தமிழ் உலகம்

தினம் ஒரு குறள்

செற்றார்பின் செல்லாப் பெருந்தகைமை காமநோய்
உற்றார் அறிவதொன்று அன்று.

நிறையழிதல் (குறள் எண்: 1255)

பொருளுரை:
தம்மை வெறுத்து நீங்கியவரின்பின் செல்லாமல் மானத்தோடு நிற்கும் பெருந்தகைமை, காமநோய் உற்றவர் அறியும் தன்மையது அன்று.
உறுப்பினர் பகுதி
கடவுச்சொல்லை அனுப்ப
 
பயனர் பெயர்
 
 
 
 
பெருமிதம்