தமிழ் உலகம்

தினம் ஒரு குறள்

ஆள்வினையும் ஆன்ற அறிவும் எனஇரண்டின்
நீள்வினையால் நீளும் குடி.

குடிசெயல்வகை (குறள் எண்: 1022)

பொருளுரை:
முயற்சி, நிறைந்த அறிவு என்று சொல்லப்படும் இரண்டினையும் உடைய இடைவிடாத செயலால் ஒருவனுடைய குடி உயர்ந்து விளங்கும்.
உறுப்பினர் பகுதி
கடவுச்சொல்லை அனுப்ப
 
பயனர் பெயர்
 
 
 
 
பெருமிதம்