தமிழ் உலகம்

தினம் ஒரு குறள்

முகத்தின் இனிய நகாஅ அகத்தின்னா
வஞ்சரை அஞ்சப் படும்.

கூடாநட்பு (குறள் எண்: 824)

பொருளுரை:
முகத்தால் இனிமையாகச் சிரித்துப் பழகி அகத்தில் தீமை கொண்டுள்ள வஞ்சகருடன் நட்புக் கொள்வதற்கு அஞ்சவேண்டும்.
உறுப்பினர் பகுதி
கடவுச்சொல்லை அனுப்ப
 
பயனர் பெயர்
 
 
 
 
பெருமிதம்