தமிழ் உலகம்

தினம் ஒரு குறள்

முற்றாற்றி முற்றி யவரையும் பற்றாற்றிப்
பற்றியார் வெல்வது அரண்.

அரண் (குறள் எண்: 748)

பொருளுரை:
முற்றுகையிடுவதில் வல்லமை கொண்டு முற்றுகை இட்டவரையும் (உள்ளிருந்தவர் பற்றிய) பற்றை விடாமலிருந்து வெல்வதற்கு உரியது அரண் ஆகும்.
உறுப்பினர் பகுதி
பெருமிதம்