தமிழ் உலகம்

தினம் ஒரு குறள்

நலம்வேண்டின் நாணுடைமை வேண்டும் குலம் வேண்டின்
வேண்டுக யார்க்கும் பணிவு.

குடிமை (குறள் எண்: 960)

பொருளுரை:
ஒருவனுக்கு நன்மை வேண்டுமானால் நாணம் உடையவனாக வேண்டும்; குடியின் உயர்வு வேண்டுமானால் எல்லோரிடத்தும் பணிவு வேண்டும்.
உறுப்பினர் பகுதி
பெருமிதம்