தமிழ் உலகம்

தினம் ஒரு குறள்

துணைநலம் ஆக்கம் த்ருஉம் வினைநலம்
வேண்டிய எல்லாந் தரும்.

வினைத்தூய்மை (குறள் எண்: 651)

பொருளுரை:
ஒருவனுக்கு வாய்ந்த துணையின் நன்மை ஆக்கத்தைக் கொடுக்கும்; செய்யும் வினையின் நன்மை அவன் விரும்பிய எல்லாவற்றையும் கொடுக்கும்.
உறுப்பினர் பகுதி
பெருமிதம்