தமிழ் உலகம்

தினம் ஒரு குறள்

வாழ்தல் உயிர்க்கன்னள் ஆயிழை சாதல்
அதற்கன்னள் நீங்கும் இடத்து.

காதற்சிறப்புரைத்தல் (குறள் எண்: 1124)

பொருளுரை:
ஆராய்ந்த அணிகலன்களை அணிந்த இவள் கூடும் போது உயிர்க்கு வாழ்வு போன்றவள்; பிரியும் போது உயிர்க்குச் சாவு போன்றவள்.
உறுப்பினர் பகுதி
பெருமிதம்