தமிழ் உலகம்

தினம் ஒரு குறள்

கற்றாருள் கற்றார் எனப்படுவர் கற்றார்முன்
கற்ற செலச்சொல்லு வார்.

அவையஞ்சாமை (குறள் எண்: 722)

பொருளுரை:
கற்றவரின்முன் தாம் கற்றவைகளை அவருடைய மனத்தில் பதியுமாறு சொல்லவல்லவர், கற்றவர் எல்லாரிலும் கற்றவராக மதித்துச் சொல்லப்படுவார்.
உறுப்பினர் பகுதி
பெருமிதம்