தினம் ஒரு குறள்

வாளொடென் வன்கண்ணர் அல்லார்க்கு நூலொடென்
நுண்ணவை அஞ்சு பவர்க்கு.

அவையஞ்சாமை (குறள் எண்: 726)

பொருளுரை:
அஞ்சாத வீரர் அல்லாத மற்றவர்க்கு வாளோடு என்ன தொடர்பு உண்டு? நுண்ணறிவுடையவரின் அவைக்கு அஞ்சுகின்றவர்க்கு நூலோடு என்ன தொடர்பு உண்டு?
உறுப்பினர் பகுதி
 

                                      

தமிழர் வரலாற்றில் கி.பி இரண்டாம் நூற்றாண்டுக்கு முந்தைய காலம் சங்க காலம் எனப்படும். சங்க காலம் என்பது கி.மு. 1000 முதல் கி.பி. 200 வரை என்று சிலராலும், கி.மு 300 முதல் கி.பி 300 வரையாக சில வரலாற்று அறிஞர்களாலும் குறிக்கப்படுகிறது. அக்கால அளவில் தென்மதுரை, கபாடபுரம், மதுரை அகிய பாண்டிய நகர்களில் முறையே முதல் சங்கம், இடைச்சங்கம், கடைச்சங்கம் அகியன இயங்கியதாக குறிப்புகள் உள்ளன. தமிழ் ஆய்வு மன்றங்களாக விளங்கிய அவற்றில் அரிய இலக்கியங்கள் பல இயற்றப் பெற்றன; அவை சங்க இலக்கியங்கள் எனப்படும். அச்சங்கங்கள் காலப்போக்கில் மறைந்து அங்கு படைக்கப்பட்ட இலக்கியங்கள் பலவும் இயற்கைச் சீற்றங்களாலும் வேறு பல காரணங்களாலும் மறைந்தன. ஆனாலும், எஞ்சிய பாடல்களை நூல்களாகத் தொகுக்குமாறு பிற்கால மன்னர்கள்  புலவர்களுக்கு ஆணையிட்டனர்.  அதன்படி, சங்கப் பாடல்கள் எட்டுத்தொகை, பத்துப்பாட்டு எனத் தொகுக்கப்பெற்றன. அவை பதினெண் மேற்கணக்கு நூல்கள் என்று வழங்கப்படுகிறது.

 

தமிழில் நமக்குக் கிடைத்துள்ள நூல்களில் மிகப் பழைமையானது தொல்காப்பியம். தொல்காப்பியம் கி. மு. 3ஆம் நூற்றாண்டில் தொல்காப்பியரால் எழுதப்பட்ட நூல். தொல்காப்பியத்திற்கு முன்னரே தனிப்பாடல்களாக இயற்றப்பெற்ற சங்கப் பாடல்கள் பழந்தமிழ் இலக்கணமான தொல்காப்பியத்திற்கு பொருத்தமாகத் திகழ்கின்றன.

 

பதினெண் மேற்கணக்கு நூல்கள்:

                    1) எட்டுத்தொகை 

                    2) பத்துப் பாட்டு

 

எட்டுத்தொகை நூல்கள்

பத்துப்பாட்டு நூல்கள்

 

 1.           நற்றிணை

 2.           குறுந்தொகை

 3.           ஐங்குறுநூறு

 4.           கலித்தொகை

 5.           அகநானூறு

 6.           பதிற்றுப்பத்து

 7.           புறநானூறு

 8.           பரிபாடல்

 

 

 1.           திருமுருகாற்றுப்படை

 2.           பொருநராற்றுப்படை

 3.           சிறுபாணாற்றுப்படை

 4.           பொரும்பாணாற்றுப்படை

 5.           மலைபடுகடாம்

 6.           மதுரைக்காஞ்சி

 7.           குறிஞ்சிப்பாட்டு

 8.           பட்டினப்பாலை

 9.           முல்லைப்பாட்டு

 10.         நெடுநல்வாடை

 

 

எட்டுத்தொகைநூல்கள்

கடைச் சங்க காலத்திலும் அதற்கு முன்பும் வாழ்ந்த புலவர் பெருமக்களின் பாடல்களில் சிறந்தன பலவும் கடைச் சங்க காலத்தின் இறுதியில் ஒருங்கு தொகுக்கப்பட்டன. இவை தொகை நூல்கள் எனப்படுபவை.

பாவகையாலும், பொருள் வகையாலும், எட்டுத் தொகுதிகளாக அமைக்கப்பட்டன; அவையே எட்டுதொகை நூல்கள். இவற்றைப் பண்டைய உரையாசிரியர்கள் 'தொகை' என்றும், 'எண் பெருந்தொகை' என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

எட்டுத்தொகை நூல்களாவன; நற்றிணை, குறுந்தொகை, ஐங்குறுநூறு, பதிற்றுப்பத்து, பரிபாடல், கலித்தொகை, அகநானூறு, புறநானூறு என்பனவாம்.

 

    நற்றிணை நல்ல குறுந்தொகை ஐங்குறுநூறு

    ஒத்த பதிற்றுப்பத்து ஓங்கு பரிபாடல்

    கற்றறிந்தார் ஏத்தும் கலியோடு அகம்புறம் என

    இத்திறத்த எட்டுத் தொகை.

 

என்னும் பழம்பாடல் எட்டுத்தொகை நூல்களை வரிசைப்படுத்துகிறது.

 

பாடல்களை அகத்திணைப் பாடல்கள் புறத்திணைப் பாடல்கள்  என்று இருவகையாகப் பிரிக்கிறது தொல்காப்பியம்.

1)       புறப்பொருள் (புறம்)  - பாடப்படுவோரின் வீரம், கொடை, புகழ், வெற்றி, நிலையாமை போன்ற

                                            புறப்பொருட்களைப் பாடுவது புறத்திணையாகும்.

 

2)       அகப்பொருள் (அகம்) - தலைவன் தலைவியின் காதல், ஊடல், பிரிவு முதலான அகப் பொருட்களைப்

                                             பாடுவது அகத்திணையாகும்.

 

 

எட்டுத்தொகை

திணை

 

பாடல்கள்

1

நற்றிணை

அகத்திணை

400

2

குறுந்தொகை

அகத்திணை

402

3

ஐங்குறுநூறு

அகத்திணை

500

4

பதிற்றுப்பத்து

புறத்திணை

100

5

பரிபாடல்

அகத்திணை

70 (கிடைத்தது 22)

6

கலித்தொகை

அகத்திணை

150

7

அகநானூறு

அகத்திணை

400

8

புறநானூறு

புறத்திணை

400

 

பத்துப்பாட்டு நூல்கள்

 

பத்துப்பாட்டு நூல்கள்: திருமுருகாற்றுப்படை, பொருநராற்றுப்படை, சிறுபாணாற்றுப்படை, பெரும்பாணாற்றுப்படை, முல்லைப்பட்டு, மதுரைக் காஞ்சி, நெடுநெல்வாடை, குறிஞ்சிப் பாட்டு, பட்டினப்பாலை, மலைபடுகடாம்.

 

 முருகு பொருநாறு பாணிரண்டு முல்லை

பெருகு வள மதுரைக் காஞ்சி-மருவினிய

கோலநெடு நல்வாடை கோல்குறிஞ்சிப் பட்டினப்

பாலை கடாத்தொடும் பத்து.

 

என்னும் பழம்பாடல் பத்துப்பாட்டு நூல்களை வரிசைப்படுத்துகிறது

  

 

பத்துப்பாட்டு

திணை

 

1

திருமுருகாற்றுப்படை

புறத்திணை

2

பொருநராற்றுப்படை

புறத்திணை

3

சிறுபாணாற்றுப்படை

புறத்திணை

4

பெரும்பாணாற்றுப்படை

புறத்திணை

5

முல்லைப்பட்டு

அகத்திணை

6

மதுரைக் காஞ்சி

புறத்திணை

7

நெடுநெல்வாடை

அகத்திணை

8

குறிஞ்சிப் பாட்டு

அகத்திணை

9

பட்டினப்பாலை

அகத்திணை

10

மலைபடுகடாம்

புறத்திணை

 

அழிவின் விளிம்பில் இருந்த அத்தகைய இலக்கியங்களைத் தேடி மீட்டெடுத்த பெருமை ‘தமிழ்த் தாத்தா’ உ.வே.சாமிநாத ஐயர், ஆறுமுக நாவலர், தாமோதம் பிள்ளை ஆகியோரைச் சாரும்.

 

உள்ளுறை உவமை, இறைச்சி:

                      சங்ககாலப் புலவர்கள் உள்ளுறை உவமை, இறைச்சி என்னும் இலக்கிய உக்திகளை மிகச் சிறப்பாகக் கையாண்டுள்ளனர். இவ்விரண்டையும் குறிப்புப் பொருள் உக்தி என்று அழைப்பர்.

 

குறிப்புப்பொருள் உக்தி:

     1) உள்ளுறை உவமை

     2) இறைச்சி

 

உள்ளுறை உவமை:

                    வெளிப்படையாகத் தெரியும் பொருளோடு பிறிதொரு பொருள் புலப்படுமாறு அமைப்பது உள்ளுறை உவமை. இதில், உவமிக்கப்படும் பொருள் வெளிப்படையாக இராது; உவமையைச் சொன்ன அளவில் உவமிக்கப்படும் பொருள் புலப்படும். உவமிக்கப்படும் பொருள் தெய்வம் அல்லாத கருப்பொருளாக இருத்தல் வேண்டும். உள்ளே மறைவாகப் படிந்து கிடக்கும் குறிப்புப் பொருளை உவமை ஆற்றலால் வெளிப்படுத்துவதால் இதனை உள்ளுறை உவமை என்றனர்.

 

இறைச்சி:

                    உள்ளுறை உவமைகளைத் தாண்டி பாடலில் வெளிப்பட்ட பொருளை மீறி உள்ளுக்குள் மறைந்திருக்கும் இன்னொரு பொருள் இறைச்சியாகும்.  

                     

 

ஐங்குறுநூறு:

 

ஐந்து + குறுமை + நூறு = ஐங்குறுநூறு

 

எட்டுத்தொகை நூல்களுள் ஒன்றான, அகத்திணை வகையைச் சேர்ந்த இந்நூல் 3 அடி முதல் 6 அடிகள் கொண்ட அகவற்பாக்களால் ஆன நூல். ஒவ்வோர் திணைக்கும் 100 பாடல்களாக 5 திணைகளுக்கும் சேர்த்து மொத்தம் 500 பாடல்களைக் கொண்ட தொகை நூல்.

 

ஒவ்வொரு திணையையும் ஒரு புலவர் என 5 புலவர்களால் இயற்றப்பட்டுள்ளது. அவை,

 

குறிஞ்சி --> கபிலர்

முல்லை --> பேயனார்

மருதம் --> ஓரம் போகியார்

நெய்தல் --> அம்மூவனார்

பாலை --> ஒதல் ஆந்தையார்

 

 

 

 

 

இதனை,

 

“மருதமோ  ரம்போகி  நெய்த  லம்மூவன்

  கருதுங்  குறிஞ்சி  கபிலன்  - கருதிய

  பாலையோத  லாந்தை  பனிமுல்லை  பேயனே

  நூலையோ  தைங்குறு  நூறு.

 

என்னும் பாடல் உணர்த்துகிறது.

 

இந்நூலைத் தொகுத்தவர் புலத்துறை முற்றிய கூடலூர் கிழார்; தொகுப்பித்தவர் சேர மன்னன் யானைகட்சேய் மாந்தரஞ் சேரலிரும்போறை

 

ஒவ்வோரு திணையிலும் உள்ள 100 பாடல்களும் பத்து பத்துப்பாடல்களாக தனித்தனித் தலைப்புகளின் கீழ் பகுக்கப்பட்டுள்ளது.

 

 

 

நூல்

ஐங்குறுநூறு (அகப்பொருள்)

வேறு பெயர்கள்

 

ஆசிரியர்

குறிஞ்சி – கபிலர்

முல்லை - பேயனார்

மருதம் - ஓரம் போகியார்

நெய்தல் - அம்மூவனார்

பாலை - ஒதல் ஆந்தையார்

எல்லை

3 அடி முதல் 6 அடி வரை

தொகுத்தவர்

புலத்துறை முற்றிய கூடலூர் கிழார்

தொகுப்பித்தவர்

சேர மன்னன் யானைகட்சேய் மாந்தரஞ் சேரலிரும்போறை

 

தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றில் ஔவையார் என்ற பெயரில் பல பெண் புலவர்கள் இருந்ததாகத் தெரிகிறது. ஔவையார் எழுதியதாக கிடைத்த பாடல்களை, அவற்றின் காலம், பாடல்களின் சொல்லாடல் மற்றும் கருத்துகளைக் கொண்டு ஔவையார் என்ற பெயரில் 4 புலவர்கள் வாழ்ந்துள்ளதாக வரலாற்று அறிஞர்கள் கூறுகின்றனர்.

முதலாவதாக வாழ்ந்தவர் சங்ககால ஔவையார். இவர் சங்க இலக்கியங்களில் மொத்தம் 59 பாடல்களை இயற்றியுள்ளார்; அவை, புறநானூறு (33 பாடல்கள்), குறுந்தொகை (15 பாடல்கல்), நற்றிணை (7 பாடல்கள்), அ்கநானூறு (4 பாடல்கள்). இவர் அதியாமானுடன் மிகுந்த நட்பு கொண்டவர். இவர் அதியமான் நெடுமான் அஞ்சி, அதியமானின் மகன் பொகுட்டெழினி, சோழன் இராசசூயம் வேட்ட பெருநற்கிள்ளி, பாண்டியன் கானப்பேரெயில் கடந்த உக்கிரப் பெருவழுதி, சேரமான் மாவெங்கோ ஆகிய மன்னர்களைப் பாடியுள்ளார்.

பக்திக்கால இறுதியில் விநாயகர் அகவலைப் பாடியவர் இரண்டாவது ஔவையார் .

ஆத்திசூடி, கொன்றைவேந்தன், மூதுரை, நல்வழி போன்ற நீதி நூல்களைப் பாடியவர் மூன்றாவது ஔவையார்.

தனிப்பாடல்களையும், முருகன் மீதான பக்திப் பாடல்களை யும் மிகுதியாகப் பாடியவர், இன்று நாம் பாட்டியாக வரைந்து போற்றி வணங்கும் ஒவ்வையார் இவரே.

பாடியவர் ஓரம்போகியார்
திணை மருதம்
துறை தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
பாவகை நேரிசை ஆசிரியப்பா
பாடல் பின்னணி:

பரத்தையிடம் (பரத்தை - விலைமகள்) தொடர்பு கொண்டு வாழ்ந்து, பிறகு அது தகாது என்று உணர்ந்து தலைவியிடம் திரும்பி, மீண்டும் தலைவியுடன் அன்பு பெருக வாழும் தலைவன், தான் வேறுபட்டு இருந்த காலத்தில் தாங்கள் நினைத்தது யாது என தலைவியின் தோழியிடம் வினவ, அதற்கு தோழியின் பதிலாக அமைந்த பாடல் இது.

வாழி  யாதன்  வாழி  யவினி
பசியில்  லாகுக  பிணிசே  ணீங்குக
எனவேட்  டோளே  யாயே  யாமே
முதலைப்  போத்து  முழுமீ  னாரும்
தண்டுறை  யூரன்  றேரெம்
முன்கடை  நிற்க  வெனவேட்  டேமே.

வாழி ஆதன் வாழி அவினி
பசியில் ஆகுக பிணி சேண் நீங்குக
என வேட்டோளே யாயே யாமே
முதலை போத்து முழு மீன் ஆரும்
தண் துறை ஊரன் தேர் எம்
முன் கடை நிற்க என வேட்டேமே.

 
பதவுரை:

வாழி ஆதன் வாழி அவினி – வாழ்க ஆதன் வாழ்க அவினி (ஆதன், அவினி - இவை சேர மன்னர்களைக் குறிக்கும்)
பசியில் ஆகுக: பசி இல் ஆகுக - பசி இல்லாமல் ஆகட்டும்
பிணி - நோய்கள்
சேண் நீங்குக - நெடுந் தொலைவு செல்லட்டும் (சேண் - சேய்மை - தொலைவு, தூரம்)
என வேட்டோளே யாயே – இவ்வாறு விரும்புகின்றாள் என் தோழி (வேட்கை - விருப்பம்; யாய் - தாய் (தலைவியைக் குறிக்கும்))
யாமே - நான்
முதலை போத்து - ஆண்முதலை
முழு மீன் ஆரும் - முழு மீன்களை உண்ணும் (ஆர்தல் - உண்ணுதல்)
தண் துறை - குளிர்ந்த நீர்த்துறை உடைய (தண் - குளிர்ச்சி)
ஊரன் - ஊரைச் சேர்ந்தவன்
தேர் - தேர்
எம் முன் கடை - எங்கள் வீட்டின் முன் (கடை - இடம், வழி)
நிற்க - நிற்க வேண்டும்
என வேட்டேமே – என்று விரும்பினேன் (வேட்கை - விருப்பம்; வேட்டேம் - விரும்பினேன்)

 
பொருளுரை:

வாழ்க ஆதன்! வாழ்க அவினி! மக்களின் துகாவலனான மன்னன் வாழ்க, பசி இல்லாமல் ஆகட்டும், நோய்கள் நெடுந் தொலைவு செல்லட்டும் என்று விரும்புகின்றாள் என் தோழி. ஆண்முதலைகள் முழு மீனைக் கவ்வி உண்ணும் குளிர்ந்த நீர்த்துறை உடைய ஊரைச் சேர்ந்தவனின் தேர் வேறு மகளிர் வீட்டின் வாசலில் நில்லாமல் எங்கள் வீட்டின் முன் நிற்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன்.

 
திணை விளக்கம்: மருதம்

வயலும் வயல் சார்ந்த பகுதிகளும் மருதத் திணையாகும்.

 

 
துறை விளக்கம்: தோழி தலைவனிடம் சொன்னது

தோழி தலைவனிடம் சொன்னது

 
பாடியவர் குறிப்பு: ஓரம்போகியார்

ஓரம்போகியார்

 
பாவகை விளக்கம்: நேரிசை ஆசிரியப்பா

ஆசிரியப்பாவின் பொது இலக்கணம் பெற்று ஈற்று அயலடி (இறுதி அடிக்கு முந்தைய அடி) 3 சீர்களாகவும் (சிந்தடி), ஏனைய அடிகள் 4 சீர்களாகவும் (அளவடி) வருவது நேரிசை ஆசிரியப்பாவாகும்.

 
குறிப்பு:

                                       மீனைக் கவ்வும் முதலை

 
துரிதத் தேடல்