தமிழ் உலகம்
தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்

தினம் ஒரு குறள்

பெண்ணினால் பெண்மை உடைத்தென்ப கண்ணினால்
காமநோய் சொல்லி இரவு.

குறிப்பறிவுறுத்தல் (குறள் எண்: 1280)

பொருளுரை:
கண்ணினால் காமநோயைத் தெரிவித்துப் பிரியாம லிருக்குமாறு இரத்தல், பெண்தன்மைக்கு மேலும் பெண் தன்மை உடையது என்று கூறுவர்.
உறுப்பினர் பகுதி

சென்னைப் பல்கலைக்கழகத் தமிழ்ப் பேரகராதி
பால்ஸ் அகராதி
சென்னைப் பல்கலைக்கழக ஆங்கிலம் - தமிழ் அகராதி
தமிழ் - தமிழ் அகர முதலி'