தமிழ் உலகம்

தினம் ஒரு குறள்

கடலோடா கால்வல் நெடுந்தேர் கடலோடும்
நாவாயும் ஓடா நிலத்து.

இடனறிதல் (குறள் எண்: 496)

பொருளுரை:
வலிய சக்கரங்களையுடைய பெரிய தேர்கள் கடலில் ஓடமுடியாது; கடலில் ஓடுகின்ற கப்பல்களும் நிலத்தில் ஓடமுடியாது.
உறுப்பினர் பகுதி
பெருமிதம்