தமிழ் உலகம்

தினம் ஒரு குறள்

அறன்வரையான் அல்ல செயினும் பிறன்வரையாள்
பெண்மை நயவாமை நன்று.

பிறனில் விழையாமை (குறள் எண்: 150)

பொருளுரை:

          அறத்தை மேற்கொள்ளாமல் தீமை செய்தாலும் கூட பிறனுக்கு உரியவளின் பெண் தன்மையை விரும்பாதிருத்தல் நல்லது.

உறுப்பினர் பகுதி
பெருமிதம்