தமிழ் உலகம்

தினம் ஒரு குறள்

ஒல்லும் வகையான் அறவினை ஓவாதே
செல்லும்வாய் எல்லாஞ் செயல்.

அறன்வலியுறுத்தல் (குறள் எண்: 33)

பொருளுரை:

          செய்யக்கூடிய வகையால், எக்காரணத்தாலும் விடாமல் செல்லுமிடமெல்லாம் அறச்செயலைப் போற்றிச் செய்ய வேண்டும்.

உறுப்பினர் பகுதி
பெருமிதம்