தமிழ் உலகம்

தினம் ஒரு குறள்

இரத்தலும் ஈதலே போலும் கரத்தல்
கனவிலும் தேற்றாதார் மாட்டு.

இரவு (குறள் எண்: 1054)

பொருளுரை:
உள்ளதை மறைத்துக் கூறும் தன்மையைக் கனவிலும் அறியாதவனிடத்தில் இரந்து கேட்பதும் பிறர்க்குக் கொடுப்பதே போன்ற சிறப்புடையது.
உறுப்பினர் பகுதி
பெருமிதம்