தமிழ் உலகம்

தினம் ஒரு குறள்

ஒளியார்முன் ஒள்ளிய ராதல் வெளியார்முன்
வான்சுதை வண்ணம் கொளல்.

அவையறிதல் (குறள் எண்: 714)

பொருளுரை:
அறிவிற் சிறந்தவரின்முன் தாமும் அறிவிற் சிறந்தவராய்ப் பேச வேண்டும்; அறிவில்லாதவர் முன் தாமும் வெண் சுண்ணம்போல் அறிவில்லாதவராய் இருக்க வேண்டும்.
உறுப்பினர் பகுதி
பெருமிதம்