தமிழ் உலகம்

தினம் ஒரு குறள்

அவாஇல்லார்க் கில்லாகுந் துன்பம் அஃதுண்டேல்
தவாஅது மேன்மேல் வரும்.

அவாவறுத்தல் (குறள் எண்: 368)

பொருளுரை:
அவா இல்லாதவர்க்குத் துன்பம் இல்லையாகும்; அவா இருந்தால் எல்லாத் துன்பங்களும் மேலும்மேலும் ஒழியாமல் வரும்.
உறுப்பினர் பகுதி
பெருமிதம்