தமிழ் உலகம்

தினம் ஒரு குறள்

பெண்ணியலார் எல்லாரும் கண்ணின் பொதுஉண்பர்நண்ணேன் பரத்தநின் மார்பு.

புலவி நுணுக்கம் (குறள் எண்: 1311)

பொருளுரை:
பரத்தமை உடையாய்! பெண்தன்மை உடையவர் எல்லாரும் தம்தம் கண்களால் பொதுப் பொருளாகக் கொண்டு நுகர்கின்றார்கள்; ஆகையால் உன் மார்பைப் பொருந்தேன்.
உறுப்பினர் பகுதி
பெருமிதம்