தமிழ் உலகம்
தமிழ் உலகம்

தினம் ஒரு குறள்

ஊழையும் உப்பக்கம் காண்பர் உலைவின்றித்
தாழாது உஞற்று பவர்.

ஆள்வினையுடைமை (குறள் எண்: 620)

பொருளுரை:
சோர்வு இல்லாமல் முயற்சியில் குறைவு இல்லாமல் முயல்கின்றவர், (செயலுக்கு இடையூறாக வரும்) ஊழையும் ஒரு காலத்தில் தோல்வியுறச் செய்வர்.
உறுப்பினர் பகுதி
பெருமிதம்