தமிழ் உலகம்

தினம் ஒரு குறள்

பெறுமவற்றுள் யாமறிவது இல்லை அறிவறிந்த
மக்கட்பேறு அல்ல பிற.

புதல்வரைப் பெறுதல் (குறள் எண்: 61)

பொருளுரை:

அறியவேண்டுவனவற்றை அறியும் அறிவு படைத்த பிள்ளைச் செல்வத்தை விட வேறு பேறு இருப்பதாக நான் அறியவில்லை.

உறுப்பினர் பகுதி
பெருமிதம்