தமிழ் உலகம்

தினம் ஒரு குறள்

அன்பறிவு ஆராய்ந்த சொல்வன்மை தூதுரைப்பார்க்கு
இன்றி யமையாத மூன்று.

தூது (குறள் எண்: 682)

பொருளுரை:
அன்பு, அறிவு, ஆராய்ந்து சொல்கின்ற சொல்வன்மை ஆகிய இவை தூது உரைப்பவர்க்கு இன்றியமையாத மூன்று பண்புகளாகும்.
உறுப்பினர் பகுதி
பெருமிதம்