தமிழ் உலகம்

தினம் ஒரு குறள்

தூங்குக தூங்கிச் செயற்பால தூங்கற்க
தூங்காது செய்யும் வினை.

வினைசெயல்வகை (குறள் எண்: 672)

பொருளுரை:
காலந்தாழ்த்துச் செய்யத் தக்கவற்றைக் காலந்தாழ்த்தே செய்யவேண்டும்; காலந்தாழ்க்காமல் விரைந்து செய்ய வேண்டிய செயல்களைச் செய்யக் காலந்தாழ்த்தக்கூடாது.
உறுப்பினர் பகுதி
பெருமிதம்